Illustrasjon Bekkestua sør

Bekkestua sør er et byggeområde på til sammen 32 daa. Området består av et lite brukt, tilnærmet flatt og tidligere myrlendt parti, og et skogholt i skråningen opp mot Bærumsveien. Kolsåsbanen avgrenser planområdet mot nord og det er 300m til T-banestasjon og bussterminal på Bekkestua og 150m til Gjønnes T-banestasjon.

Bakgrunn 

Formålet med områderegulering er å legge til rette for å bygge ca 100 enheter (150-200 boenheter hvis det tilrettelegges for leiligheter i 1. etg), en barnehage, balløkke og en gang-/sykkelvei fra Kleivveien mot Gjønnes og fra Kleivveien til Frøytunveien gjennom planområdet. Bebyggelsen kan oppføres i inntil tre etasjer, som rekkehus eller andre former for småhusbebyggelse. For kommunen knyttet utbyggingsinteressen seg i 2016 til etablering av barnehage for 120-150 barn på egen tomt, samt 12 tilrettelagte boliger med serviceenhet innpasset i den øvrige bebyggelsen.

På bakgrunn av krav om helhetlig plan i kommuneplanen fremmes forslaget som en områderegulering, der deler er detaljert utformet. Dette innebærer at bebyggelsen innenfor felt B1, nærmest Bekkestua med foreslått adkomst fra Frøytunveien, kan rammesøkes på grunnlag av vedtatt områderegulering.

Planforslaget er utarbeidet av Bærum kommune, regulering, i nært samarbeid med grunneierne og deres arkitekter Lund+Slaatto arkitekter og Spor Arkitekter. Grunneiere er Bekkestua Sydvest AS, Bekkestua Utvikling AS og Bærum kommune Eiendom.

Bekkestua sør - illustrasjon 1 Bekkestua sør - Illustrasjon 2 Bekkestua sør - Illustrasjon 3

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for: 

 • bærekraftig og klimaklok utvikling av boliger og barnehage.
 • et godt boligområde for mennesker i ulike livsfaser og familiesituasjoner.
 • at felles uteoppholdsareal fungerer som et parkmessig grøntområde med biologisk mangfold, overvannshåndtering og gode uteoppholdsarealer med høy bruksverdi for lek, opphold, opplevelser og aktiviteter.
 • allment tilgjengelige uteoppholdsareal og gangforbindelser gjennom området

Planen skal også sikre/ legge vekt på:

 • ny bebyggelse med høy bokvalitet og høy arkitektonisk kvalitet
 • miljømessig gode løsninger
 • bevaring og utvikling av skogholtet vest i planområdet
 • etablering av gode møteplasser og steder for rekreasjon, lek og opphold
 • åpen overvannshåndtering
 • gangforbindelser mellom Gamle Ringeriksvei og Kleivveien, og til T-banestasjonene
 • turveiforbindelse mellom Ballerud og Gjønnes

Adkomst, gående og syklende

Adkomst fra Gjønnes for å begrense trafikk i sentrumsgatene Bekkestua. Kun atkomst fra Frøytunveien for felt B1. Frøytunveien reguleres til offentlig vei. Gangvei gjennom området fra Frøytunveien til Kleivveien, og turvveiforbindelse mot Gjønnes.

Bebyggelse

Tett småhusbebyggelse i form av rekkehus, med et lite innslag av leiligheter på felt B1. Bebyggelse organisert i tun med stor andel felles uteoppholdsarealer. Allment tilgjengelig ballløkke sentralt i området.

Grønnstruktur og naturmangfold

Deler av skogholtet mot vest, som ikke blir berørt av etablering anleggsvei fra Bærumsveien, blir bevart som en del av barnehagens uteareal.

Overvann og flom

Flomveien er tatt inn i plankartet som en egen hensynssone –slik at eventuelt flomvann fra Frøytunveien ledes vekk fra bebyggelsen og trygt mot flomveien. Planområdet har et større lavt parti som kan være utsatt for flom. Bestemmelsene fastsetter at overvann skal håndteres på egen grunn.  

Si din mening

Planutvalget vedtok 25. juni 2020 at forslag til offentlig reguleringsplan, områderegulering for Bekkestua Sør, planID 2016009, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Høringsperioden var 6. juli–15. september 2020.

Utvidet telefontid tirsdag 8. september

Vi hadde utvidet telefontid tirsdag 8. september kl. 12–19. Forslagsstiller og kommunen var tilgjengelig til å svare på spørsmål

Fra Bærum kommune:

 • Kjell Seberg, reguleringssjef: tlf. 92 68 85 41

Fra utbygger felt B1

 • Ole Fredrik Sand Andersen, Pilares: tlf. 99 03 22 69

Fra grunneier vestre del

 • Herbjørn Haslum: tlf. 90 01 40 13

Her kan du lese en presentasjon om forslaget (ppt)

Se høringsdokumenter for Bekkestua sør her

Se øvrige dokumenter for Bekkestua sør her

Bekkestua

Relaterte artikler