Bekkestua sør

Bekkestua sør skal utvikles til et sentrumsnært boligområde. Her skal 130–150 nye boliger i rekkehus og småhus bygges, i tillegg til en større lekeplass, balløkke og gang-/sykkelveier.

Bekkestua sør er et byggeområde på til sammen 32 daa. Området består av et lite brukt, tilnærmet flatt og tidligere myrlendt parti, og et skogholt i skråningen opp mot Bærumsveien. Kolsåsbanen avgrenser planområdet mot nord og det er 300 m til T-banestasjon og bussterminal på Bekkestua og 150 m til Gjønnes T-banestasjon.

Planene for Bekkestua sør ble vedtatt i kommunestyret 23. juni 2021:

Forslag til områderegulering for Bekkestua Sør planID2016009,som vist på plankart dokument 5255439 og i bestemmelser dokument 5297046 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg:

  • Tillegg til bestemmelsene §4:
    Felt B2.1
    Rekkehus skal være på max 2 etasjer, med flatt tak uten takterrasse.
  • Tillegg:
    Bebyggelse på felt B2.1, B2.2, B3 og B4 skal være rekkehus, leiligheter tillates ikke.
  • Ved detaljregulering av felt B2, B3 og B4 skal det legge fram et reguleringsalternativ hvor Bekkestua bekken åpnes i hele eller deler av planområdet.

Les dokumentene her.

Se øvrige dokumenter for Bekkestua sør her

Relaterte prosjekter Bekkestua