Ressursteam skole

Som et ledd i å sikre god faglig og sosial utvikling for elever, og styrke samarbeidet mellom PP-tjenesten og skolen skal det etableres en felles standard for ressursteam i Bærumsskolen. En slik standard skal sikre lik behandling av pedagogiske saker, tidlig innsats og styrket forebyggende arbeid.

I ressursteam skal skole, PP-tjenesten og eventuelt andre samarbeidende tjenester sammen bidra til at det tilrettelegges for en god skolesituasjon for alle elever, samtidig som at bistanden rundt eleven koordineres og evalueres.

Ressursteamet skal jobbe både systemrettet og individrettet. Temaer for møtene skal omhandle både problemer i det sosialpedagogiske miljøet på skolen og enkeltelever med behov for tilpasset opplæring eller spesialundervisning. Teamet skal medvirke til å styrke spesialpedagogisk kompetanse hos de ansatte, ta initiativ til forebyggende arbeid og drive veiledning.

Ressursteam barnehage

Som et ledd i å sikre trygge oppvekstsvilkår for barna, og styrke samarbeidet mellom barnehagene og deres samarbeidspartnere i kommunen, utarbeides det en felles standard for ressursteam for barnehage. En slik standard skal sikre lik behandling av pedagogiske saker, tidlig innsats og styrket forebyggende arbeid.

Både PP-tjenesten og Barnehagenes veiledningssenter har i sine mandat at de skal støtte barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Dette skal skje i tett samarbeid med barnehagene, og ha tidlig innsats og forebygging som mål. Ressursteam er en arena som skal ivareta dette. Her skal barnehage, PP-tjenesten/rådgiver fra BVS) og eventuelt andre samarbeidende tjenester sammen sørge for tilpasning av det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også for barn som har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder.

Ressursteamet skal jobbe både systemrettet og individrettet. Temaer for møtene kan omhandle både utfordringer i det pedagogiske miljøet i barnehagen og enkeltbarn med behov for særlig oppfølging.

Overgangsrutiner

  • Overgangsrutinene (helhetlig opplæringsløp) i Bærum kommune skal sikre en trygg og god start i barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole og ved skifter innad i kommunen. Rutinene skal skape en enhetlig og helhetlig praksis i kommunen, slik at vi sikrer et godt samarbeid med foresatte, et godt utgangspunkt for tilpasset opplæring og et godt tverrfaglig samarbeid der det er behov for det. Selv om det er de foresatte, barnehage, skole, helse og PP-tjenesten som er de mest sentrale aktørene i overgangene, har alle tjenester et medansvar for å skape gode overganger.

Overgangsrutinene er utarbeidet på bakgrunn av eksisterende praksis i Bærum. Rutinene er minimumsløsningen som alle kommunens private og kommunale barnehager og grunnskoler forplikter seg til å følge.

SLT-modellen

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-koordinatorene sikrer at alle som driver med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, får felles problemforståelse og samordner tiltak. Målet med SLT arbeidet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.  

SLT koordineringsgruppen: Koordineringsgruppen består av representanter fra ulike tjenester i kommunen. I tråd med innsatsområder fastsatt i SLT styret skal koordineringsgruppen fatte beslutninger og sette inn ressurser. Representantene skal informere systematisk til egne tjenesteområder om SLT arbeidet, samt ivareta SLTs tiltak/prosjekter innenfor eget ansvarsområde.

Dialogbasert inntaksmøte

I Dialogbasert inntaksmøte møtes representanter fra PP-tjenenesten, psykisk helseteam og spesialisttjenesten BUP for å drøfte henviste saker som ikke kvalifiserer for utredning/behandling i BUP jf. deres prioriteringsveileder. Sakene drøftes anonymt for å avklare hvilken instans som er best egnet for å ivareta utfordringene til et barn eller ungdom.

Konsultasjon med barnevernet

Barneverntjenesten er døgntilgjengelig på telefonnummer 67 50 47 70 for konsultasjon med ansatte i barnehager, skoler, andre velferdstjenester og innbyggere. I telefonen kan man sammen sette ord på og drøfte uro eller bekymring for vold, omsorgssvikt eller andre utfordrende hjemmeforhold.

  • Du har mulighet til å drøfte anonymt.
  • Barnevernet kan gi råd om hvordan gå frem overfor barn eller foreldre for å presentere en bekymring.
  • Man kan drøfte sammen hvem som best kan hjelpe barnet og hvilke aktuelle instanser som kan bistå.
  • Man kan drøfte vilkårene for meldeplikt og hva som kreves for meldinger med samtykke.

Man kan også ta kontakt for å avtale et tidspunkt for en samtale i barneverntjenestens lokaler, enten du er barn, ungdom eller voksen.

Les mer om konsultasjon, meldinger, vilkår for meldeplikt og samtykke på barnevernets nettsider.

Miljølærernettverk med Trygg kontaktene

Tre ganger i semesteret samler Trygg kontaktene alle miljølærere på barneskolene og alle sosiallærere/miljøarbeider/terapeuter på ungdomsskolene til samling. I tillegg er også PPT, helsesykepleiere samt skoleledere velkommen. Temaene i nettverket omhandler; hvordan skape et trygt og godt skolemiljø. Nettverket legges opp med kompetanseheving, en praksishistorie fra en skole og samsnakk i grupper.

Ler mer om Trygg kontaktene her 

Samarbeidsavtaler

  • Flere velferdssektorer og tjenester har formaliserte samarbeidsavtaler. I noen tilfeller er disse utformet som veiledere på nasjonalt nivå (for eksempel samarbeid med politiet), mens for andre har det vært hensiktsmessig å utarbeide lokalt tilpassede avtaler (for eksempel i helsetjenester barn og unge, samt overgangsrutinene i barnehage og skole). Flere tjenester har også utarbeidet samarbeidsprogram der samhandling med prioriterte instanser følges opp etter faste strukturer på systemnivå (for eksempel barnevernet).

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

BTI-modellen (link til siden i samhandlingsmodellen om BTI), er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som det er knyttet en bekymring til. BTI-modellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og foreldreinvolvering.