I Norge har alle barn og unge mellom 6 og 16 år plikt til å gå på skolen. Elever som fullfører sin skolegang har bedre forutsetninger for å lykkes i livet både med hensyn til deres sosiale funksjonsevne, psykiske helse, muligheter i arbeidslivet og hvordan hverdagen takles. De aller fleste barn og ungdommer går på skolen frivillig og uten problemer. Imidlertid har vi elever som strever med å komme på skolen, og som av ulike grunner får mange fraværsdager. Dersom barn og unge uteblir fra opplæringen over lengre tid kan det skape vansker for videre skolegang.

Rutiner og arbeid med fravær i Bærumsskolen

Fraværrutiner

Trygt skolemiljø

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Tiltak

PP-tjenesten

Målgruppe

PP-tjenesten jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet

Kort beskrivelse

Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

 

Tiltak

Anonym drøfting

Målgruppe

Foreldre

Kort beskrivelse

Hvis det er bekymringer rundt et barns eller elevs utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av en henvisning

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Tiltak

Konsultasjonstelefon

Målgruppe

Foreldre/barnehage til barn i førskolealder

Kort beskrivelse

Rådgivningstelefon åpen tirsdag fra 12-15

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Tiltak

Sakkyndig vurdering

Målgruppe

Sakkyndig vurdering

Kort beskrivelse

PPT skal etter henvendelse utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det

Lenke

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

 

Tiltak

Fraværsoppfølging

Målgruppe

Elever i alderen 6-16 år, med bekymringsfullt fravær

Kort beskrivelse

Fraværsoppfølging av elever fra 6-16 år med bekymringsfullt fravær. 

Lenke

Fraværsrutiner - Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid

Tiltak

Ressursteam

Målgruppe

Elever i grunnskolen

Kort beskrivelse

Tverrfaglig team ved alle grunnskoler. Her skal skole, PP-tjenesten, skolehelsetjenesten og eventuelt andre samarbeidende tjenester sammen bidra til at det tilrettelegges for en god skolesituasjon for alle elever, samtidig som at bistanden rundt eleven koordineres og evalueres

Lenke

Ressursteam – skole

Aktuelle tiltak

Tiltak

Kurs for foreldre som er bekymret for skolestart

Målgruppe

Foreldre til elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Kort beskrivelse

Psykologspesialister og helsesykepleiere i Helsetjenester barn og unge og PP-rådgivere tilbyr gratis 2timers «nødhjelp» for foreldre før skoleoppstart

Lenke

Trenger du hjelp til å hjelpe barnet ditt/ ungdommen din  gang med skole igjen?

 

Tiltak

Temakvelder for foreldre med barn 5-7 trinn med bekymringsfullt fravær

Målgruppe

Foreldre til barn i 5-7 trinn med bekymringsfullt fravær. 1 gruppe høst/ 1 gruppe vår

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre om bekymringsfullt fravær hos barn fra 5-7 klasse

Tiltak

Temakvelder for foreldre til ungdom med høyt skolefravær

Målgruppe

Foreldre til ungdom på ungdomskolen og videregående skole med høyt skolefravær

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre om ungdommer med høyt skolefravær

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Rusforebyggende team: temakvelder for foreldre

Målgruppe

Foreldre med ungdom som har brukt eller bruker illegale rusmidler

Kort beskrivelse

Temakvelder for foreldre til ungdom som har brukt eller bruker illegale rusmidler

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Temamøter for foreldre med ungdom ME/ME lignende symptomer

Målgruppe

Foreldre med barn/ungdom som har ME eller ME lignende symptomer

Kort beskrivelse

Temamøter for foreldre med ungdom ME/ME lignende symptomer

Lenke

Ressursteam for ungdom

 

Aktuelle eksterne lenker om alvorlig skolefravær

Skolevegring - når barnet ikke vil på skolen (Bufdir)

Skolevegring - mentalhelseungdom

Tema: Skolevegring (Utdanningsforskning.no)

Forebygging av fravær (Utdanningsdirektoratet)