Vurdering for, som og av læring

Med vurdering tenker vi på prosessen hvor vi samler informasjon om elevenes læringsprogresjon innenfor et tema eller fag. Hovedhensikten med vurdering er å øke elevenes læring. Vurdering danner grunnlag for å justere og tilpasse opplæringen for å oppnå høyest mulig læringsutbytte. I forskrift til opplæringsloven brukes begrepene underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurdering skal gis løpende i opplæringen som veiledning til eleven.

Vurdering for læring skjer underveis i læringen og er interaktiv. Lærere bruker vurdering for læring som motivasjon for læring. Elevene forstår nøyaktig hva de skal lære, hva som forventes av dem og de får tilbakemelding og råd om hvordan de skal forbedre sitt arbeid. Lærerne veileder elevene i å sette individuelle mål. Lærerne bruker underveisvurdering som undersøkende verktøy for å avdekke eventuelle misforståelser, finne elevens forutsetninger og forkunnskaper og eventuelle hull eleven kan ha. Det store spekteret av informasjon som lærere samler om elevers læringsprosesser, danner grunnlaget for å bestemme hva læreren trenger å gjøre for at elevens progresjon øker. Lærerne tilpasser undervisning og ressurser, differensierer undervisningsstrategier og læringsmuligheter for å hjelpe den enkelte elev fremover i sin læring. Tilbakemeldingene er læringsfremmende, med innhold og form som skal bidra til elevens motivasjon og mestringsfølelse.

Vurdering som læring krever at eleven tar en aktiv rolle i egen læring. Selve vurderingsprosessen er en del av læringen. Elevene overvåker egen læring, stiller seg selv spørsmål, og bruker varierte strategier for å bestemme hva de kan, hva de vil gjøre i neste fase og hvordan de skal vurdere ny læring.  Vurdering som læring er en metakognitiv prosess som skal oppmuntre eleven til å ta ansvar for egen læring og være selvregulerende i læringen.

Vurdering av læring er summativ og sier noe om hvor godt elevene lærer. For elevene skal vurdering av læring kun foregå ved eksamen på 10. trinn. På andre områder kan den bidra til viktige beslutninger som vil påvirke utvikling i skolen. Det er da viktig at den er troverdig og forsvarlig.

Indikatorer - Vurdering