Dybdelæring

Dybdelæring forstås i denne planen som et prinsipp for læring og en tilnærming til læring og undervisning. Dybdelæring handler om å gi tid og rom til å skape varig læring for den enkelte elev. Samtidig er dybdelæring mer enn tid, dybdelæring handler om hvordan man tilnærmer seg fag og fagområder.

Dybdelæring handler om å utvikle forståelse for sentrale elementer, innenfor enkeltfag, men også om å se sammenhenger mellom ulike fagområder. Når elevene ser på prinsipper og ideer fra flere vinkler er det gode muligheter for å skape en dypere forståelse.

Dybdelæring handler ikke om bare å tilegne seg faktakunnskap, men om anvendelse.  Elevene bruker kunnskapen de har tilegnet seg til å løse oppgaver og mestre utfordringer, kognitivt, praktisk og sammen med andre.  Dybdelæring forutsetter at elevene er aktive deltagere i egen læringsprosess og utvikler evne til å monitorere og vurdere egen mestring og fremgang. Målet med dybdelæring er varig endring i forståelse. Elevene tilegner seg kunnskap, ferdigheter og kompetanse for livet.

Indikatorer - Dybdelæring

  1. Elevene anvender grunnleggende ferdigheter i alle fag.
  2. Elevene lærer fag med utgangspunkt i kjerneelementene i fagene.
  3. Elevene arbeider med relevante utfordringer og stiller kritiske spørsmål.
  4. Opplæringen preges av innovasjon og kreativitet.
  5. Elevene kommuniserer og samarbeider med hverandre. De lærer med og av hverandre.
  6. Elevene er selvregulerte og reflekterer over egen læring.