Livsmestring

Det er godt dokumentert at sosial og emosjonell kompetanse er viktig for elevenes læringsutbytte og psykiske helse. Livsmestring er å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden (LNU, 2017).

Livsmestring kan defineres som «Det positive selvbildet, selvfølelsen og tilhørigheten vi får når våre kognitive, emosjonelle, sosiale og fysiske behov blir møtt».

Indikatorer

  1. Elevene har en sunn fysisk og psykisk helse og utvikler sin sosiale- og emosjonelle kompetanse.
  2. Elevene utvikler sin metakognitive kompetanse og opplever seg som aktører i eget og andres liv.
  3. Elevene samarbeider og bidrar til fellesskapet med medelever, voksne på skolen og resten av skolesamfunnet.
  4. Elevene tar medansvar og utøver medborgerskap.
  5. Elevene tar bærekraftige og klimakloke valg.