Bedre læring - rammeverk for kvalitet i bærumsskolen

Bedre læring - rammeverk for kvalitet i bærumsskolen

I februar 2018 vedtok Hovedutvalg for barn og unge et rammeverk for kvalitet i bærumsskolen. Rammeverket presenterer flere elementer som vi vet virker for å videreutvikle god praksis i skolen. Rammeverket er et verktøy som gir hver skole mulighet til å identifisere styrker og svakheter i egen praksis, velge satsingsområder, legge til rette for dype samtaler om læring og gjøre kollektive endringer av praksis. Hensikten med rammeverket er å støtte skoleledernes strategiske planlegging og ressursallokering på egen skole.

Målet med rammeverket er å bidra til at elevene får et maksimalt faglig og personlig utbytte av opplæringen. Rammeverket er ment å skape en dynamisk tilnærming til skoleutvikling og skal støtte lærere, skoleledere og skoleeiere i arbeidet med å videreutvikle praksisen til elevenes beste.

Rammeverket skal være:

  • en hjelp til skolen ei å identifisere områder for utvikling, samt å angi neste steg
  • et utgangspunkt for kollektive samtaler om læring og utvikling
  • en videreutvikling av en undersøkende praksis knyttet til elevers læring og utvikling
  • en hjelp til skolene i arbeidet med å legge planer for skoleutvikling
  • en modell som skaper sammenheng i og mellom skoler i kommunen og kommunens øvrige instanser og satsingsområder.

 

Rammeverk for kvalitet i Bærumsskolen

Rammeverkets oppbygging

Modellen som illustrerer rammeverket er designet som et hjul for å synliggjøre hvordan de ulike nivåene og handlingene er gjensidig avhengig av hverandre for å kunne skape god skoleutvikling. Hjulet danner sammenheng, en grunnmur basert på felles forståelse og praksis, i arbeidet til alle som har sitt daglige virke i skolen. Når rammeverket blir brukt som et verktøy for å reflektere rundt egen praksis og for skoleutvikling, vil lærerens undervisning og elevenes læring kunne videreutvikles.

Den innerste sirkelen beskriver hva som er det sentrale målet med arbeidet. Når vi skriver «hver enkelt elev løfter seg», mener vi at hver enkelt elev i Bærumsskolen skal bli møtt med høye forventninger og få utvikle sitt potensial for trivsel, mestring og læring.

Den neste sirkelen i modellen beskriver preget på det som foregår i skolen. Relasjon understreker at alt undervisnings- og læringsarbeid er avhengig av en god relasjon, uansett om det er voksne eller barn som lærer. Ambisjon dreier seg om at vi skal ha høye forventninger om mestring for alle elever, og for alle handlinger vi gjør i skolen. Presisjon dreier seg om at praksisen er tilpasset hver enkelt elev og at vi har en tydelig kommunikasjon og målretting.

Den tredje sirkelen beskriver de tre hovedområdene Bærumsskolen har valgt som skal støtte videreutvikling av undervisningspraksis og kollektiv profesjonsutvikling på skolene: Vurdering for, som og av læring, Livsmestring og Dybdelæring. For å synliggjøre hvordan dette kan gjøres, har vi utarbeidet et sett med indikatorer og tilhørende beskrivelser av god praksis.

Den ytterste sirkelen i modellen beskriver hvilke prinsipper som ligger til grunn for utvikling av en god kultur for læring og samarbeid i organisasjonen. Samspillet mellom de ulike elementene i denne modellen bidrar til å heve kvaliteten på all undervisning og læring i skolen. Modellen angir en skolekultur der:

  • ansvarliggjøring brukes som prinsipp for å sikre elevenes læring og progresjon, og en kontinuerlig utvikling av skolen. Det handler også om de ansattes læring og utvikling
  • undervisnings- og læringsarbeidet kjennetegnes av profesjonell læring
  • det er en forskningsbasert tilnærming til undervisning og læring
  • ansatte, elever og foreldre begrunner valgene sine i felles holdninger, normer og verdier. Det preger handlingene i skolen
  • arbeidet som gjøres er transparent, i den forstand at det preges av samarbeid og deling, og er synlig og åpent for alle