Byggesak mangler for tiden ressurser og greier ikke å overholde saksbehandlingsfrister. Det er vanskelig å anslå når en sak vil være ferdigbehandlet, men de eldste sakene behandles først og vi jobber hardt for å redusere saksbehandlingstiden. Saksbehandlere vil ikke prioritere å svare på spørsmål om saksbehandlingstid. Vi beklager de ulempene dette medfører.

4. Behandling av søknaden

Kommunen godkjenner ansvarlig søker og øvrige ansvarlige foretak ved søknader som er underlagt ansvar og kontroll. Vi vurderer også tiltakets estetiske utforming i forhold til loven og kommunens estetiske retningslinjer.

Søknaden oversendes berørte fagmyndigheter og andre kommunale instanser (dersom søker selv ikke har gjort dette i forkant), og vi vurderer innholdet av uttalelser og tilbakemeldinger med eller uten samtykke, anbefalinger, vilkår etc.

Dispensasjonssøknader, uttalelser fra andre myndigheter, samt naboprotester og søkers kommentarer til disse behandles og tas stilling til som del av vedtaket.  

Innsyn

Alle søknader og videre behandling er tilgjengelig gjennom innsynsløsningen på internett, her kan du søke opp eiendom eller arkivsak og lese dokumentene i saken.

Behandlingsfrister

De fleste søknader har en behandlingsfrist på 12 uker. Dette gjelder rammesøknader, ett-trinnssøknader og endringssøknader.

Noen søknader kvalifiserer til 3 ukers saksbehandling, dette gjelder ett-trinnssøknader som er i henhold til planer og lov, og hvor det ikke er kommet inn nabomerknader, og ett-trinnssøknader etter § 20-4.

Igangsettingssøknad, søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest har 3 ukers behandlingsfrist.

Gebyr

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Team

Søknaden blir behandlet av ett av våre byggesaksteam, med følgende saksfordeling:

  • Team 1: Søknader med 3 ukers behandlingsfrist
  • Team 2: Søknader med 12 ukers behandlingsfrist
  • Team 3: Søknader med dispensasjon fra plan
  • Team 4: Spesielle saker, feltutbygginger, tiltak i LNF og marka
  • Team 5: Søknader om endring av ansvarsforhold, igangsetting, brukstillatelse, ferdigattest
  • Team 6: Ulovlighetsoppfølging og tilsyn