5. Behandling av reguleringsplanforslag

Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11

Reguleringsplanforslag behandles etter ordinær planprosess med offentlig høring, og med endelig vedtak i kommunestyret. Forslag til endringer som kan behandles etter enklere prosess vil normalt ikke ha offentlig høring, men berørte parter skal høres. Forslaget kan vedtas i planutvalget eller delegert til rådmannen.

Ansvar

Bærum kommune

Maler, Veiledninger, krav, kommentar

Intern gjennomgang. 

Ansvar

Bærum kommune

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Bekreftelse på mottatt planforslag med eventuelle mangler. 

Ansvar

Forslagsstiller 

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Ved behov. 

Ansvar

Forslagsstiller

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Kommunen sender gebyr til avtalt mottaker. Gebyret må betales før saken kan behandles. Se gebyrregulativ

Ansvar

Bærum kommune

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Lovbestemt saksbehandlingstid for detaljreguleringer er tolv uker. Se egen informasjonsside. 

Ansvar

Bærum kommune

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Rådmannen lager saksframstilling.

Ansvar

Planutvalget, Bærum kommune

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Planforslag som er i tråd med kommuneplan eller annen overordnet plan kan i enkelte tilfeller legges ut på høring på delegert myndighet. Normalt behandles sakene i planutvalget. Se side om medvirkning.

Ansvar

Bærum kommune

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Brev til grunneiere eller berørte parter og høringsinstanser, annonse i aviser og kunngjøring på kommunens internettside. Ev. folkemøte vurderes.

Ansvar

Bærum kommune, Forslagsstiller

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Kopi av merknader oversendes forslagsstiller. Eventuelle kommentarer sendes kommunen.

Ansvar

Forslagsstiller

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Ved behov

Ansvar

Bærum kommune, Forslagsstiller

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring. Dialog mellom forslagsstiller og kommunen.