4. Utarbeiding av planforslag

Plan- og bygningsloven kapittel 4, 5 og 12

Planforslag 

Komplett forslag til reguleringsplan som skal behandles etter pbl § 12-10, skal være utarbeidet etter krav gitt i oppstartsmøtet. Materialet skal være utarbeidet i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister. Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende illustrasjoner, utredninger og analyser. Når komplett privat planforslag er mottatt, starter kommunenes tidsfrist på tolv uker å løpe.

Forslag til endring av reguleringsplan: 

I utgangspunktet gjelder samme krav som for planforslag, men det må vurderes hvilket omfang som er nødvendig for å belyse saken. Krav til utredning og dokumentasjon bør drøftes og eventuelt fastsettes i oppstartsmøtet.