4. Utarbeiding av planforslag

Plan- og bygningsloven kapittel 4, 5 og 12

Planforslag 

Komplett forslag til reguleringsplan som skal behandles etter pbl § 12-10, skal være utarbeidet etter krav gitt i oppstartsmøtet. Materialet skal være utarbeidet i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister. Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende illustrasjoner, utredninger og analyser. Når komplett privat planforslag er mottatt, starter kommunenes tidsfrist på tolv uker å løpe.

Forslag til endring av reguleringsplan: 

I utgangspunktet gjelder samme krav som for planforslag, men det må vurderes hvilket omfang som er nødvendig for å belyse saken. Krav til utredning og dokumentasjon bør drøftes og eventuelt fastsettes i oppstartsmøtet.

Innsending av planforslag

Planforslag sendes til post@baerum.kommune.no med saksnummer i tittelfelt. Punktene nedenfor viser generelle dokumentasjonskrav ved innsending av planforslag, spesifikke utredningskrav står beskrevet i referat fra oppstartsmøtet. Dokumentene skal i hovedsak være separate filer, men lik type tegninger som for eksempel snitt kan samles i én fil. Enkel og presis navnsetting av filene effektiviserer registreringen av planforslaget i arkivet.

Veiledning

Oversikt over alle vedlegg til planforslaget

Filformat

.docx

Mal/eller krav

Mal for planbeskrivelsen

Filformat

.docx

Mal/eller krav

Mal for bestemmelser med veiledning (doc)

Standardbestemmelser flere formål med veiledning (doc) 

Filformat

.docx

Veiledning

Krav til digitalt plankart 

Filformat

.pdf og SOSI

Kommunen kan etter avtale konstruere planen digitalt. Dette er en gebyrlagt tilleggstjeneste.

Mal/eller krav

Illustrasjoner skal være i 1:100 eller 1:1000. 

 • Illustrasjonsplan med snitthenvisninger 
 • Uteoppholdsarealer med MUA-regnskap 
 • Parkeringsløsning for sykkel og bil  
 • Fasadeoppriss nord, sør, øst og vest med kotehøyder, foreslått regulert høyde og terreng. 
 • Minimum to terrengsnitt med: 
  • nytt og eksisterende terreng med kotehøyder 
  • ny og eksisterende (nabo)bebyggelse med kotehøyder og foreslått regulert høyde 
  • planavgrensning, eiendomsgrenser og byggegrenser 
 • Perspektiver fra bakkeplan 
 • Oversiktsillustrasjon 
 • Sol-/skyggediagram for jevndøgn 
 • Veiprofiler (lengde- og tverrprofil) av nye atkomstveier

Veiledning

Illustrasjoner skal være i samsvar med det som sikres i plankart og bestemmelser.

Innenfor KDP3 Fornebu gjelder egne krav.

Filformat

.pdf

Mal/eller krav

Til 1. gangs behandling 

Veiledning

Avklares i oppstartsmøte.
Kravspesifikasjon for digital 3D-modell
Kravspesifikasjon fysisk modell innenfor KDP3 Fornebu

Mal/eller krav

 • Kunngjøringsannonse (.pdf )
 • Varslingsbrev (.pdf )
 • Mottakerliste (.excel) 

Veiledning

Vedlegges som separate dokumenter

Filformat

.pdf

Mal/eller krav

Mal for plankonsulents oppsummering av uttalelser med kommentarer

Filformat

.docx

Veiledning

Dokumentasjon av medvirkning ut over minimumskrav 

Filformat

.pdf

Veiledning

Skal være i tråd med DSB sin veileder. 

Mal/eller krav

 • Grunnforhold  
 • Rammeplan for vann, avløp, overvann og flom (VA-rammeplan) - krav til innhold
 • Fravik fra vei- og gatenormal (mal)
 • Naturverdier/biologisk mangfold 
 • Kulturminner og kulturmiljø 
 • Mobilitet/trafikkanalyse 
 • Støy-, luft- og annen forurensning 
 • Miljøprogram (mal)
 •   Evt. andre relevante analyser og rapporter

Veiledning

Grunnforhold skal utredes i tråd med NVEs veileder og skal ha en konklusjon om tilfredsstillende områdestabilitet ifht. Planforslaget. 

 Alle reguleringsplaner skal ha eget (separat dokument) miljøprogram.

Filformat

.pdf

Veiledning

Avklares i oppstartsmøte 

Filformat

.pdf