6. Vedtak av reguleringsplan

Plan- og bygningsloven § 12-12

Ansvar

Bærum kommune

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Rådmannen lager saksframstilling.

Ansvar

Planutvalget

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Planforslag som er i tråd med kommuneplan/annen overordnet plan kan i enkelte tilfeller vedtas av planutvalget. 

Ansvar

Kommunestyret

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Vedtak (alternativt retur til PU/FSK/rådmannen for bearbeiding). 

Ansvar

Bærum kommune


Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Brev til grunneiere/berørte og til høringsinstanser, annonse i avis og kunngjøring på kommunene internettsider. 

(Informasjon om innsigelsesordningen er gitt i rundskriv H-2/14.)

Maler, Veiledninger, Krav, Kommentar

Hvis kommunen ikke tar hensyn til innsigelser skal fylkesmannen mekle. Dersom innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. pbl. § 12-13.