Grønn opplevelse - Stupetårn

Mål: Våre omgivelser skal by på helsefremmende naturopplevelser.

Naturopplevelser

Opplevelser i naturen er en viktigkilde til livskvalitet, og friluftsliv er en helsefremmende aktivitet. Ferdsel og opphold i grønne områder i byer og tettsteder tilgjengeliggjør naturopplevelser for mange. Kadettangen er et mye brukt område som er tilrettelagt for flere ulike aktiviteter på land og i vann.

 

 

Jente med blad

Hverdagslandskapet

Boligområders grønne preg er viktig for både biologisk mangfold og folkstrivsel. Hager og vegetasjon i småhusområdene inngår i den blågrønne strukturen, og er en viktigopplevelseskvalitet i mangemenneskers hverdag for eksempel på vei til jobb, og skole. Vegetasjon langs veier er viktig for opplevelsen på reisen og bidrar samtidig til overvannshåndtering.

 

 

Jente på sykkel

Bærekraftig mobilitet

Når reiser utføres til fots eller på sykkel i attraktive grønne miljøer eller spennende byrom, gir det stor gevinst for den enkelte innbygger i form av opplevelser. Man vil gå opptil 70% lenger dersom omgivelsene er attraktive. Denne typen reiser gir også store gevinster for samfunnet, blant annet gjennom reduserte klimagassutslipp, mindre lokal støy og luftforurensning og bedre folkehelse.

 

Grønn hverdag

Arkitektur- og byformingsstrategi