Hva er arkitektur?

Bygning med krøll

"I vid forstand omfatter arkitektur alle menneskeskapte omgivelser, både bygninger og anlegg, uterom og landskap. Det handler om enkeltbygg og samspill mellom bygninger, om helheten i byer, tettsteder og landskap. Arkitektonisk kvalitet som begrep rommer både funksjonelle, tekniske og formale aspekter. Vurdering av hva som er god arkitektonisk kvalitet må derfor ivareta flere elementer. Bedømming av arkitektonisk kvalitet omfatter både kvalitative og kvantitative egenskaper ved objektet"

Kommunal- og distriktsdepartementet

Hva er en arkitekturstrategi?

 Elvepromenaden

En strategi angir hvordan man skal nå et mål. Arkitekturstrategien gir retning for de fysiske omgivelsene i Bærum gjennom målsettinger og prinsipper, men ikke gjennom konkrete tiltak. Arkitekturstrategien vil bidra til helhetlige vurderinger og beslutninger om arkitektur og by- og stedsforming. For å nå målene må arkitektur vurderes i alle faser. Spesielt mye påvirkning kan man ha i en tidlig fase av planleggingen, men den siste fasen med byggesaksbehandling, detaljprosjektering og utførelse er viktig for å oppnå et godt sluttresultat.

Arkitektur for alle

Boligrekke

Arkitektur som fysisk skapte omgivelser, omgir oss alle og er en grunnleggende del av våre liv og vår kulturhistorie. Det er et uttrykk for samfunnets sosiale ambisjoner, og økologiske og økonomiske prioriteringer. Arkitektur er også et kunstnerisk uttrykk og bidrar til å bygge identitet og omdømme. Hvordan våre omgivelser utformes angår alle. Kvalitet i arkitektur er derfor et viktig offentlig anliggende. Søkelys på kvalitet i arkitekturen må være med i alle faser i prosesser som har betydning for fysisk forming av omgivelsene. En arkitekturstrategi er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom aktørene

Veien fremover

Arkitekturstrategien er en premiss for alle fysiske tiltak i Bærum kommune og følges opp i kommunens plan- og byggesaksbehandling. Dokumentet vil bidra til en bevisstgjøring omkring kvalitet i fysiske omgivelser

Arkitektur- og byformingsstrategi

Strategiens oppbygging