Veksthus

Mål: Vi skal beholde og styrke Bærums grønne preg, og arkitektur skal bruke naturen aktivt til å løse miljøutfordringer lokalt og styrke naturmangfoldet.

Blågrønne strukturer

Blågrønne strukturer er veven av blå og grønne naturpregede områder. Områdene kan være både naturskapte og konstruerte, og i ulik skala. Alt fra elver og landbruksområder til små bekker og regnbed inngår i den blågrønne strukturen.

 

 

Fornebu - bekkefar

Naturen som ressurs

I lang tid ble overvann fortrinnsvishåndtert i rør under bakken. Dette gjør oss sårbare for oversvømmelser. Lokal og åpen overvannshåndtering handler om å utnytte vannets naturlige kretsløp som en ressurs, noe som har en rekke fordeler for både samfunnet og naturen. Bekkeåpninger et eksempel på et tiltak som både gjør oss bedre rustet forklimaendringer, samtidig som det er positivt for biologisk mangfold og gir økte muligheter for lek, rekreasjon og friluftsliv.

 

 

Barn i det grønne

Naturmangfold

Ved etablering av vegetasjon i naturnære områder bør det tenkes langsiktig, med mål om rike økosystemer med ulik alder av vegetasjon, som skal fungere som habitat for en rekke arter. Denne tankegangen kan det også være verdt å ta med seg inn i urbane områder. Man bidrar til økt naturmangfold gjennom bruk av vegetasjon i både offentlige anlegg, private hager og urbant landbruk.

 

 

Grønt siv

Grønn hverdag

Arkitektur- og byformingsstrategi