Park og benker

Mål: Offentlige rom skal være inkluderende, trygge og fritt tilgjengelig for alle.

Møteplasser

Det er viktig å tilrettelegge for steder der mennesker kan møtes og kjenne på nærhet. Vi trenger møteplasser og byrom i forskjellige størrelser, som er fleksible nok til å bli benyttet på ulike måter av ulike personer, gjennom ulike tider av døgnet og året. De godemøteplassene kjennetegnes ofte av at det er attraktivt å både bevege seg gjennom, og oppholde seg der. Blant faktorene som bidrar til dette er skala, soneinndeling, sittemuligheter, ly og atmosfære.

 

Tilhørighet

Park og benker

Å føle tilhørighet til et fellesskap er spesielt viktig for vår mentale helse. Møteplasser kan være store eller små, det de har til felles er at de tilrettelegger for møter mellommennesker. Som mennesker har vi ulike utgangspunkt, og vi må utforme våre offentlige plasser deretter. I et godt utformet byrom er det likenaturlig å henge med en gjeng som å sitte alene og observere, men samtidigvære en del av fellesskapet.

 

Mangfold

I et inkluderende byrom føler en seg velkommen og trygg. I Bærum er det behov for et mangfold av steder som alle har mulighet til å bruke uavhengig av bakgrunn, funksjonsevne eller økonomisk situasjon. Steder har ulike kvaliteter akkurat som oss mennesker og det må tas utgangspunkt i både menneskene og stedet når nye møteplasser planlegges. Husk at der de eldste og de yngste trives, trives alle.

 

Arkitektur- og byformingsstrategi