Boligen

Mål: Boliger og nabolag skal ha gode bokvaliteter og være varierte og inkluderende med fokus på deling og sambruk.

Bokvalitet

Boligene våre, rommet mellomhusene og nabolaget vårt er viktig formenneskets livskvalitet. Det er en kombinasjon av mange kvaliteter som bidrar til gode boliger og godt naboskap. Fellesarealer kan fungeresom en utvidelse av de private boligarealene, og bli en viktig arena for sosial samhandling mellomnaboer. Eksempler på ting som kan heve bokvaliteten er et rausere inngangsparti, felleshage og fellesarealer som verksted, arbeidsrom, gjesterom, samlingsrom osv. Når man deler arealer, blir det mer naturlig å inkludere alle og skapefellesskap og tilhørighet.

 

Variasjon

Boligen - Minihus

Mennesker er i ulike livsfaser, familier kommer i mange former og har ulike ønsker og behov rundt det å bo. Det må tilrettelegges for en variasjon av boliger som gjenspeiler dette. Mennesker ønsker gjerne å bo i sin egen bolig eller nærmiljø over tid. I tillegg til at dette er positivt for den enkelte, bidrar dette til stabile bomiljø. I Bærum finnes er et tidlig eksempel på sambruk av arealer og bofellesskapet Samba Bærum ba som ble dannet på 1980 tallet.

 

Mangfold

I et inkluderende byrom føler en seg velkommen og trygg. I Bærum er det behov for et mangfold av steder som alle har mulighet til å bruke uavhengig av bakgrunn, funksjonsevne eller økonomisk situasjon. Steder har ulike kvaliteter akkurat som oss mennesker og det må tas utgangspunkt i både menneskene og stedet når nye møteplasser planlegges. Husk at der de eldste og de yngste trives, trives alle.

 

Det gode liv

Arkitektur- og byformingsstrategi