Urbanitet - Torg

Mål: Byer og tettsteder skal være attraktive og ha gode urbane kvaliteter.

Byvev

Byplangrep - Flytårnet

Den tradisjonelle byen har et nettverk av byrom med forskjellige karakterer fra knøttsmå spett, via gater og strøksgater til plasser og parker av alle slag og størrelser. Disse rommene har forskjellige betydninger, roller, sentralitet og viktighet i nettverket. Ved at man har ulike offentlige rom som utfyller hverandre får man en dybde i typen opplevelser som tilbyes innbyggerne.

 

Byrom

Byrom er de ulike rommene mellom byggene i urbane områder. Det kan være gater, plasser, torg, parker og rekreasjonsområder. Målet er at disse skal ha så mange kvaliteter som mulig. I de tettbygde områdene er det nettopp byrommene som er de viktigste fellesrommene våre, deter der store deler av det urbane livet utspiller seg

 

Sentrum - Torg

 

Kantsoner/overganger

Sentrum - Torg -  Blomster

Kantsoner er der bygg og byrom møtes, eller overgangen mellom ulikeelementer i landskaps- eller byrom. Mellom bygg og gate har vi en fasadeterskel, en overgang mellom det som er innendørs og det som er utendørs som går i fasaden. Den kan være gjennomsiktig eller tett. Utformingen av både kantsoner og fasadeterskler er viktige foropplevelsen av byrom. De skaper både trygghet, visuell interesse og understøtter aktiviteter. De kan i ulik grad være åpen, lukket, offentlig eller privat. En godt utformet kantsone legger til rette for opphold og øker kontakten og interaksjonen mellom inne og ute.

 

 

Attraktive steder

Arkitektur- og byformingsstrategi