Hovedformål med ordningen

  •  Stimulere og legge til rette for utvikling av kulturlivet i kommunen.
  • Gjennom kultur skape trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet.
  • Ivareta og utvikle bredde og kvalitet i kulturtilbudet for så vel utøver som publikum.
  • Stimulere innbyggerne i Bærum til positiv fritidsbeskjeftigelse og til selv å ta ansvar for egen fritid.
  • Bidra til gode oppvekstvilkår Bærum ved å prioritere kulturtiltak for og med barn og unge.
  • Gi mulighet til å satse på kontinuitet og kvalitet i kulturlivet

Søknadsfrist

1. oktober

Målgruppe

Kommunens befolkning med vekt på barn og unge

Krav til dokumentasjon

  • Regnskap
  • Budsjett
  • Årsmelding
  • Medlemsliste for medlemsorganisasjoner

 

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

Søknadsskjema til Kultur - tilskudd til ordinær drift

 

Oversikt over Kommunale tilskuddsordninger til kulturformål

Kommunale Tilskudd søknadsfrist
Tilskudd til ordinær drift 01.10.2022
Tilskudd til skolekorps 01.10.2022
Tilskudd til arrangement eller prosjekt 01.10.2022 og gjennom året løpende med søknadsfrist senest 3 uker før prosjektet/
arrangementet finner sted.
Kulturstipend 01.10.2022
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2022
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende