Hovedformål med ordningen

 •  Stimulere og legge til rette for utvikling av kulturlivet i kommunen.
 • Gjennom kultur skape trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet.
 • Ivareta og utvikle bredde og kvalitet i kulturtilbudet for utøvere og publikum.
 • Stimulere innbyggerne i Bærum til positiv fritidsbeskjeftigelse og til selv å ta ansvar for egen fritid.
 • Bedre oppvekstvilkår i Bærum ved å prioritere kulturtiltak for og med barn og unge.
 • Bidra til kontinuitet og kvalitet i kulturlivet

  Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk. 

Søknadsfrist

1. oktober

Målgruppe

Kommunens befolkning med vekt på barn og unge

Krav til dokumentasjon

 • Regnskap
 • Budsjett
 • Årsmelding
 • Medlemsoversikt for medlemsorganisasjoner

 

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

Søknadsskjema til Kultur - tilskudd til ordinær drift

 

Oversikt over tilskuddsordninger til kulturformål

 

Kommunale tilskudd Kultur søknadsfrist
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende

Tilskudd til arrangement eller prosjekt - fortløpende

Løpende
Tilskudd til arrangement eller prosjekt - årlig 01.10.2023 
Tilskudd til ordinær drift

01.10.2023

Kulturstipend 01.10.2023
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2023

 

Statlig tilskudd søknadsfrist
Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger  
Bufdir - Nasjonal tilskudd til inkludering av barn og unge  

 

Fylkeskommunal tilskuddsordning søknadsfrist
Vikens seksjon Kulturutviklings tilskuddsordninger for 2023.
Søknadsskjema med veiledning vil åpnes i begynnelsen av september, senest 6 uker før søknadsfristen.

Dette gjelder søknad til:
 • Kunst og kulturprosjekter i Viken
 • Tilskudd til festivaler
 • Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer
 • Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Les mer om de ulike ordningene på vår nettside her: Kultur - Viken fylkeskommune
1. november 2022
Ung Kultur – Ny fylkeskommunal tilskuddsordning

Dette er en nyetablert ordning der formålet er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet.

Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden finner du også søknadsskjema:
 1. Tilskudd til ung deltakelse
 2. Tilskudd til ung medvirkning
 3. Tilskudd til aktiviteter initiert og dravet av unge
 4. Tilskudd til pilotprosjekter
Søknadsfristen er løpende