Hovedformål med ordningen

 •  Stimulere og legge til rette for utvikling av kulturlivet i kommunen.
 • Gjennom kultur skape trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet.
 • Ivareta og utvikle bredde og kvalitet i kulturtilbudet for så vel utøver som publikum.
 • Stimulere innbyggerne i Bærum til positiv fritidsbeskjeftigelse og til selv å ta ansvar for egen fritid.
 • Bidra til gode oppvekstvilkår Bærum ved å prioritere kulturtiltak for og med barn og unge.
 • Gi mulighet til å satse på kontinuitet og kvalitet i kulturlivet

Søknadsfrist

1. oktober

Målgruppe

Kommunens befolkning med vekt på barn og unge

Krav til dokumentasjon

 • Regnskap
 • Budsjett
 • Årsmelding
 • Medlemsliste for medlemsorganisasjoner

 

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

Søknadsskjema til Kultur - tilskudd til ordinær drift

 

Oversikt over tilskuddsordninger til kulturformål

 

Fylkeskommunal tilskuddsordning søknadsfrist
Vikens seksjon Kulturutviklings tilskuddsordninger for 2023.
Søknadsskjema med veiledning vil åpnes i begynnelsen av september, senest 6 uker før søknadsfristen.

Dette gjelder søknad til:
 • Kunst og kulturprosjekter i Viken
 • Tilskudd til festivaler
 • Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer
 • Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Les mer om de ulike ordningene på vår nettside her: Kultur - Viken fylkeskommune
1. november 2022
Ung Kultur – Ny fylkeskommunal tilskuddsordning

Dette er en nyetablert ordning der formålet er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet.

Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden finner du også søknadsskjema:
 1. Tilskudd til ung deltakelse
 2. Tilskudd til ung medvirkning
 3. Tilskudd til aktiviteter initiert og dravet av unge
 4. Tilskudd til pilotprosjekter
Søknadsfristen er løpende

 

 

 

 

 

Kommunale Tilskudd søknadsfrist
Tilskudd til ordinær drift 01.10.2022
Tilskudd til skolekorps 01.10.2022
Tilskudd til arrangement eller prosjekt 01.10.2022 og gjennom året løpende med søknadsfrist senest 3 uker før prosjektet/
arrangementet finner sted.
Kulturstipend 01.10.2022
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2022
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende