Idrett

Kommunale tilskudd utbetales til idrettslag/-foreninger som er registrert som medlem av Norges idrettsforbund og Akershus idrettskrets.

Søknad om prosjektmidler til ungdomsaktiviteter

Idrettslag - Søknad om prosjektmidler til ungdomsaktiviteter

Tilskudd kan gis til åpne ikke-konkurranserettede aktivitetsprosjekter for ungdom i alderen 13-19 år (født 2000-2006), utover ordinære rekrutteringstiltak/aktiviteter

Det er ingen aldersbegrensning for utøvere med nedsatt funksjonsevne.

Prioriterte temaer:

 • Aktivitet for selvorganisert ungdom, gjerne i regi av egen ungdomsgruppe.
 • Allsidig aktivitet/ferdighetsutfoldelse for ungdom som faller utenfor det prestasjonsorienterte tilbudet, organisert i eget idrettslag eller i samarbeid med andre idrettslag/aktører.
 • Økt deltakelse i idrettslig aktivitet av innvandrerungdom.
 • Økt deltakelse i idrettslig aktivitet av ungdom med nedsatt funksjonsevne.

Søknad:

Søknaden sendes BIR som foretar tildeling.
Søknaden skal inneholde opplysninger om navn på prosjektansvarlig, prosjektbeskrivelse, omfang og budsjett.

Rapportering:

Rapport for prosjektet sendes Bærum Idrettsråd innen 1. november.
Rapporten skal inneholde hvilke tiltak som er gjennomført, tidspunkt for gjennomføring, antall deltakere, samt en enkel regnskapsoversikt som viser kostnader og inntekter.
Natur og idrett utbetaler tilskudd til prosjektmidler, 50 % ved godkjent søknad, 50 % etter oversendt rapport fra Bærum Idrettsråd.

Vedlegg som må følge søknaden:

 • Utfyllende prosjektbeskrivelse med navn på ansvarlig, omfang og budsjett

Aktivitetstilskudd: kr 150.000
Søknadsfrist: 15. januar

Søknad om idrettsstipend

Idrettslag - Søknad om idrettsstipend

Målsetting:

Stipendet er en honnør fra kommunen og skal bidra til å gi lovende idrettstalenter mulighet til å kunne videreutvikle sitt talent for å kunne hevde seg på nasjonalt eller internasjonalt nivå innen sin idrettsgren.

Kriterier:

 • Søker skal ha fylt 16 år i løpet av foregående kalenderår.
 • Søker skal representere et idrettslag som er registrert som medlem Norges Idrettsforbund, BIR og fortrinnsvis være bosatt i Bærum.
 • Søker skal vise potensial til nasjonalt toppnivå gjennom resultater eller resultatutvikling.
 • Søker skal dokumentere resultater som viser idrettslig framgang og utvikling i løpet av de 2 foregående år.
 • Søker skal vise til egne, konkrete planer for økt satsing, for minimum 2 år framover.
 • Søkere uten andre større stipend-/støtteordninger prioriteres.
 • Tidligere stipendmottakere kan tildeles stipend. Ved ellers like kvalifikasjoner vil nye søkere prioriteres.

Søknad:

 • Kun idrettslaget er søknadsberettiget på vegne av utøvere.
 • Søknaden må inneholde en uttalelse fra idrettslaget om søknaden, bekreftelse på de opplysninger som er gitt og en prioritering blant flere søkere innenfor samme idrettslag. Uttalelsen skal undertegnes av lagets leder.
 • Hvert stipend utgjør kr. 10 000-15 000 og utbetales fra BIR til idrettslaget.
 • Bærum Idrettsråd behandler søknadene og oversender tildelingen av idrettsstipend til Natur og idrett innen 15. mars.
 • Bærum Idrettsråd informerer det aktuelle idrettslaget, som videreformidler dette til stipendmottaker.
 • Inntil 2-3 stipend kan tildeles utøvere med nedsatt funksjonsevne, forutsatt kvalifiserte søkere.

Vedlegg som må følge søknaden:

 • Resultat og utvikling de 2 foregående år
 • Plan for videre satsing
 • Prioriteringsliste, dersom det kommer flere søknader fra idrettslaget
 • Uttalelse fra idrettslaget

Tilskudd: kr 190 000
Søknadfrist: 15. januar

Søknad om tilskudd til snøproduksjon

Idrettslag - Søknad om tilskudd til snøproduksjon

Formål:

Tilskuddet skal bidra til finansiering av drift av snøproduksjon med sikte på at flest mulig utøvere skal kunne gå på ski lengst mulig i sesongen.

Alpinanlegg:

De 3 alpinanleggene tildeles et årlig tilskudd på kr 250 000 hver. I tillegg kan det etter søknad til Bærum Idrettsråd vurderes tilskudd tilskudd til vannavgifter.

Øvrige skianlegg:

Anleggseiere med snøproduksjon kan søke Bærum Idrettsråd om kommunalt tilskudd. Det kan gis tilskudd til energikostnader, vannavgift, spesialisert mannskap for håndtering av maskiner/utstyr, samt utkjøring av snø.

Det gis tilskudd i forhold til størrelsen på utgifter for inneværende sesong. Bærum Idrettsråd står for tildeling og utbetaling av midlene og rapporterer til Natur og idrett.

Vedlegg som må følge søknaden:

 • Kostnader ved kopi av betalt faktura(er)

Tilskudd: Kr 1880 000
Søknadsfrist: 1. mars

Søknad om tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring

Idrettslag - Søknad om tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring

Omfattende vedlikehold/utbedringer:

Idrettslag som har vedlikeholdsansvar for eget klubbhus er berettiget å søke om tilskudd. Tilskudd kan gis til omfattende vedlikeholdsarbeid (utover løpende drift) knyttet til klubbhusets funksjonalitet. Bærum Idrettsråd vurderer søknadene og står for tildeling og utbetaling av tilskuddet. Søknad kan også sendes BIR utenom fristen. Oversikt sendes Natur og idrett.

Vedlegg som må følge søknaden:

Beskrivelse av tiltak

 • Budsjett for arbeidet

Tilskudd: kr 518 000
Søknadsfrist: 1. mars

Søknad om tilskudd til idrettsskole


Idrettslag – søknad om tilskudd til idrettsskole

Kommunen ønsker å stimulere idrettslagene til å drive allsidig ferdighetsopplæring for barn gjennom hele året. Hensikten er å få flere barn og unge til å delta i allsidig helse- og trivselsfremmende idrettsaktiviteter.
Beløpet avsatt til idrettsskoler fordeles etter antall deltakere og variasjonen i aktivitetene. Utøvere med nedsatt funksjonsevne tildeles dobbelt tilskudd.

Innhold:

For å være tilskuddsberettiget må idrettsskoletilbudet til barn i Bærum følge Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser. Idrettsskolene skal tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring, hvor det tas sikte på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling, og å gi opplæring og innføring i flere idretter.
Aktivitetene skal bygge på barnas forutsetninger, ønsker og behov. Det gis ikke tilskudd til særidretters ordinære tilbud, selv om aktivitetene kan anses som allsidige.
Idrettsopplæringen for barn skal følge følgende utviklingsplan:

 • 5-7 år: Lek og allsidig aktivitet for å stimulere utvikling av de aldersbestemte, trenbare egenskapene.
 • 8-9 år: Allsidig aktivitet med sikte på opplæring og innføring i flere ulike idretter.
 • 10-12 år: Allsidig aktivitet, opplæring og begynnende spesialisering i enkelte idretter.

Utøvere med nedsatt funksjonsevne har ingen aldersbegrensning for støtte til idrettsskoler/allidrett.

Deltakelse:

Idrettsskolene skal være åpne tilbud for alle i aktuell alder (alder 5-12 år, regnet pr. 31.12.). Tilskudd tildeles for idrettsskoler arrangert andre halvår året før, og første halvår i tildelingsåret.

Organisering:

Idrettslagene står som arrangør. Aktivitetsopplegget skal følge oppsatt program og ledes av godt kvalifiserte trenere. Idrettsskolene skal ha en aktivitetsplan for hele året (med unntak av naturlige ferier) med krav om deltakelse minimum 1 gang i uken.

Søknad:

Søknader må inneholde opplysninger om det som følger av bestemmelsene og antall utøvere. Idrettslag som gjennomfører idrettsskoler etter nevnte retningslinjer, vil være tilskuddsberettiget ved innsending av rapportskjema.

Vedlegg som skal følge søknaden:

 • Utvidet rapport med beskrivelse av innholdet i idrettsskolen

Tilskudd: kr 193 000
Søknadsfrist: 15. april

Idrettslag - Søknad om tilskudd til aktivitet, anlegg og leie

Idrettslag - Søknad om tilskudd til aktivitet, anlegg og leie 

Aktivitetstilskudd

Formål:

Formålet med aktivitetstilskuddet er å stimulere frivilligheten i idrettslagene gjennom idrettsaktivitet for barn og ungdom,uansett funksjonsdyktighet eller bakgrunn.

Søknad:

Idrettslag som er registrert som medlemmer av Norges Idrettsforbund og Bærum Idrettsråd innen siste år er søknadsberettiget.

 • Dersom regnskap ikke er revidert innen søknadsfristen, skal foreløpig regnskap vedlegges om mulig. Siste frist for å sende inn revidert regnskap er 15. mai. Dersom revidert regnskap ikke er levert, eller spesiell søknad om utsettelse er mottatt innen angitt dato, vil tilskudd ikke bli utbetalt.

Kriterier:

 • Kun fysisk aktive utøvere, 6-19 år (født 1999-2012), og utøvere med nedsatt funksjonsevne fra 6 år og eldre, som har betalt medlems-/treningskontingent kan oppgis under medlemstall som grunnlag for aktivitetsstøtte.
 • Det er kun deltakelse i minst 5 måneders aktivitetstilbud, minimum en gang per uke, som er tilskuddsberettiget. Det betyr bl.a. at rekrutterings- og opplæringskurs av kortere varighet ikke er tilskuddsberettiget.
 • Utøvere som deltar i flere særidrettsgrupper teller for hver gruppe. Ungdom 13-19 år og utøvere med nedsatt funksjonsevne vektes dobbelt. Utøvere med nedsatt funksjonsevne gis uansett alder et tilskudd innenfor fastsatt ramme. Utøvere som trenger egen ledsager vektes dobbelt.
 • For å bli tildelt aktivitetsstøtte kreves minimum 20 fysisk aktive aktive i målgruppa, bortsett fra utøvere med nedsatt funksjonsevne.
 • Revidert regnskap for sist avlagte regnskapsår skal legges ved søknaden. Det stilles strenge krav til nøyaktighet ved oppføring av antall. Treningsavgiften må framgå av regnskapet for kontroll av oppgitte aktivitetstall. Det skal legges ved en redegjørelse for eventuelle avvik. Om dette ikke samsvarer, beregnes antall aktive ut fra regnskap og oppgitt treningsavgift.
 • Bevilget tilskudd utbetales til hovedstyrets kontonummer. Organisasjonsopplysninger må fylles ut.
 • Arrangementsavgift for utendørsanlegg trekkes fra utbetalingen av de kommunale tilskuddene.
 • Beløp under kr 1 000,- utbetales/faktureres ikke.

Vedlegg som må følge søknaden:

 • Revidert regnskap
 • Revisjonsberetning/bekreftelse
 • Faktura(er) arealleie
 • Faktura(er) leie anlegg (dersom leiesum er synlig i revidert regnskap er det ikke nødvendig å sende inn faktura)
 • Oversikt treningsavgifter

Aktivitetstilskudd: kr 2 634 000
Søknadsfrist: 15. april

Søknad om anleggstilskudd/leiestilskudd

Formål - leietilskudd (ca. 20 %)

Tilskuddsposten omfatter refusjon av arealleie og tilskudd til idretter med lav/ingen kommunal tilrettelegging, og med høye leiekostnader innenfor sin primæraktivitet. Formålet med leietilskudd er å stimulere idretter hvor kostnader til leie av anlegg er en kritisk faktor for å opprettholde aktivitet.
Tilskudd vurderes av BIR etter innsendt søknad med dokumentasjon på utgifter.

Søknad leietilskudd

 • Idrettslag som er berettiget til å søke skal være registrert som medlem av Norges Idrettsforbund og BIR.
 • Idrettslag kan også søke om refusjon av arealleie.
 • Tilskudd vurderes etter søknad og dokumentasjon av utgifter.

Formål - anleggstilskudd (ca. 80 %)

Anleggstilskuddet kan tildeles idrettslag som har drifts- og vedlikeholdsansvar for idrettsanlegg og klubbhus innen kommunen. For anlegg med kommunal driftsavtale er driftstilskuddet fastsatt i avtalen. Tilskudd tildeles på bakgrunn av søknad etter de til enhver tid gjeldende satser, samt vurdering av anleggets størrelse, kostnader og bruk. Satsene kan justeres i tråd med anleggsutviklingen innenfor total tilskuddsramme.

Anleggstilskudd/leietilskudd: 2 639 000
Søknadsfrist: 15. april

Søknad om grunntilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne

Idrettslag - søknad om grunntilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne 

Formål:

Formålet med grunntilskuddet er å bidra til delvis dekning av ekstrakostnader idrettslag har som følge av at det gis tilbud til utøvere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad:

 • Det kan gis grunntilskudd til kostnader som ikke fanges opp av de øvrige tilskuddspostene. Idrettslag med høye kostnader med spesiell tilrettelegging for aktivitet for målgruppa er søknadsberettiget (f.eks. støtteapparat, sikkerhetstiltak o.l.).
 • Vivil IL tildeles minimum kr 150 000 (så sant aktivitetsnivået opprettholdes).

Kriterier:

 • Grunntilskudd tildeles etter søknad basert på antall aktive medlemmer som har betalt medlemskontingent og treningsavgift.
 • Kun deltakelse i minst 5 måneders aktivitetstilbud, minimum en gang pr uke, gir grunnlag for tilskudd. Det betyr at deltakere i rekrutterings- og opplæringskurs av kortere varighet ikke kan inngå i søknaden.
 • Antall utøvere må minimum utgjøre 10 personer.

Vedlegg som må følge søknaden:

 • Oversikt over type ekstrakostnader
 • Revidert regnskap

Grunntilskudd: kr 344 000
Søknadsfrist: 15. april

Kulturdepartementet har det overordnede ansvar for forvaltningen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål.

Kommunen avholder årlig informasjonsmøte for aktuelle søkere.  Spørsmål knyttet til spillemidler kan rettes til Idrettsavdelingen ved Rolf Birger Halvorsen på e-post eller telefon 67 50 42 92.

Søknader om spillemidler sendes elektronisk via Kulturdepartementets side idrettsanlegg.no