Stupebrett

Mot slutten av 1920-årene fikk den internasjonale modernismen sitt innpass. Denne retningen representerte en større, gjennomgripende forandring innenfor blant annet arkitektur, kunst, vitenskap og teknologi.

Jarhuset er et landemerke
Jarhuset er et landemerke med sin karakteristiske buede form. Enkle geometriske former, pussede fasader, vindusbånd og buet balkong er typiske trekk for den funksjonalistiske stilen. GM
A-lab Arkitekter
A-lab Arkitekter vant konkurransen om utforming av Statoils regionkontor på Fornebu. Bygningen består av lameller konstruert som frittspennende broer. GM

Mange bevisste oppdragsgivere og dyktige arkitekter har vært med på å utforme den lokale bygningsmassen i Bærum. Høy arkitektonisk kvalitet finnes i flere offentlige bygg, næringsbygg og boliger.

1930-tallet

Funksjonalismen slo for alvor gjennom i Norge etter 1930. Stilen brøt radikalt med tidligere arkitektoniske formspråk. Funksjonelle planløsninger, lys og luft ble vektlagt. Bygninger sammensatt av enkle geometriske former, uten ”unødvendige” dekorative elementer, kjennetegner stilen.

Jarhuset er et av de tidligste og mest karakteristiske funksjonalistiske bygg i Bærum. Arkitekt Georg Foss tegnet forretningsgården. Sigurd Eriksen var arkitekten bak Randersgården i Sandvika. Magnus Poulssons kontorbygg for Klaveness på Lysaker har også hentet inspirasjon fra den nye stilen.

Et av de første funksjonalistiske skolebyggene i Norge ble oppført på Valler. Skolen sto ferdig i 1937. Bygningen er brutt opp i flere volumer, en tankegang som ble toneangivende for skolebygg i tiden etter. Arkitektene for skolen var Finn Bryn og Johan Ellefsen. Flere arkitekter tegnet moderne villaer på 30-tallet. Her nevnes Arne Korsmos enebolig med atelier på Langodden, A. Vejres enebolig i Vardeveien på Ekeberg, F. A. Clasons bolig i Bjørnsvika og Blakstad og Munthe-Kaas villa Nessal på Snarøya. På øyene finnes flere funksjonalistisk inspirerte sommerhus. Spredt rundt i kommunen finnes trehus som tydelig er påvirket av funksjonalismen, oppført av byggmestere. Disse kalles populært ”byggmesterfunkis” eller ”folkefunkis”.

Funksjonalistisk er også den røde telefonkiosken tegnet av Georg Fr. Fasting. I perioden 1933-95 ble det oppført omtrent 9000 slike telefonkiosker i Norge. I dag finnes det ca. 400 igjen. I Bærum står det en ved Henie-Onstad kunstsenter og en på Stabekk.

Etterkrigstiden

Perioden etter den andre verdenskrig bød på nye utfordringer. Til tross for stor boligmangel og material-knapphet var perioden preget av optimisme og fremtidstro. Idéene fra funksjonalismen ble ført videre, samtidig som flere arkitekter søkte inspirasjon i tradisjonelle, norske forbilder.

De to arkitektene Arne Korsmo og Knut Knutsen ble toneangivende for hver sin retning. Arkitekt Knut Knutsen sto for en organisk arkitektur og var opptatt av at arkitekturen skulle harmonere med landskapet. Knutsens boliger i Bjørnsvika, på Langodden og ved Sarbuvollen står som eksempler på frittliggende boliger fra perioden. Knut Knutsens arkitektur inspirerte mange yngre arkitekter. En av disse var Wenche Selmer. Hennes tidløse, stillfarne arkitektur er forankret i norske byggetradisjoner, som i eneboligen på Eiksmarka fra 1955. Et steinkast unna ligger Rolf Ramm Østgaards egen bolig fra 1958 som viser slektskapet til Selmers hus. Skytterkollen restaurant ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg (1948-52). Fasadene er kledd med tre-shingel og viser bruk av tradisjonelle elementer i ny arkitektur.

Villa Wathne
Villa Wathne ved Sarbuvollen ble tegnet av Knut Knutsen i 1950. Huset er satt sammen av flere volumer, lagt inn mellom de store trærne i det skrånende terrenget. Det var viktig for Knutsen at bygningen skulle underordne seg landskapet, og samtidig fremheve og forsterke naturen på stedet. MV
Enebolig på Østerås
Enebolig på Østerås tegnet av Odd Jebe i 1966. Boligen har elementer fra den modernistiske arkitekturen med skrå, utoverhengende andre etasje, vindusbånd og knappe detaljer. Samtidig har bygningen trekk fra den organiske arkitekturen med smårutede, hvite vinduer og mørke vegger. ASB

Arne Korsmo sto for den internasjonale modernistiske retningen. Han tegnet få bygg i Bærum, men hans arkitektur fikk stor betydning for senere arkitekter. Erling Viksjø var elev av Korsmo, og ble særlig kjent for sin bruk av naturbetong. Ved Øvrevoll ligger en senmodernistisk bolig tegnet av Viksjø.

Erling Viksjøs
Erling Viksjøs enebolig ved Øvrevoll fra 1959. Viksjø eksperimenterte med naturbetong som bygningsmateriale. Naturbetongen inngikk ofte som en del av en kunstnerisk utsmykning. EV

Arkitekt Odd Jebe kan sies å være påvirket av begge retningene. Fra slutten av 1950-tallet og til ut på 1970-tallet tegnet han mange eneboliger i Bærum, blant annet på Østerås, Jongskollen og langs Tveterveien på Haslum. Hans eneboliger i tre er karakteristiske med sine ofte asymmetriske gavler, knappe takoverheng, smårutede vinduer og klokketårn.

1960 og 70-tallet

Årtiene ble betongens glansperiode. Dette er særlig synlig i større, offentlige bygg og næringsbygg fra perioden. Konstruksjoner og materialbruk skulle være eksponert og fortrinnsvis ubehandlet. Christian Nordberg-Schulz og Frank Wozak tegnet Mariakirken og Villa Maria aldershjem på Stabekk i 1960. Bygningene er i ubehandlet betong og gul tegl og formet i terrasser oppover skråningen. Fra samme år er arkitekt Guttorm Bruskelands bygg for Radionette i Sandvika. Bruk av betong i skalltakskonstruksjon var banebrytende fordi det ga en uvanlig stor spennvidde. Arkitekt John Engh brukte meislet betong med morenestein ved oppføring av Haslum krematorium i 1966. Engh tegnet 12 år senere Tinghuset i Sandvika. Bygningen har et lukket preg. Fasadene er en kombinasjon av betong med mønster fra forskalingsbord og prefabrikerte betongelementer.

Korsmoelevene Geir Grung og Sverre Fehn bidro til samtidig arkitektur. Grungs egen bolig, villa Jongskollen, ble oppført i 1963. Villaen omtales som nyskapende og dristig, og som et av de to viktigste glasshusene vi har fra etterkrigstiden. Villa Johnsrud på Rykkinn er tegnet av Fehn i 1968. Boligen har en fleksibel planløsning, der faste funksjoner som kjøkken og bad er lagt langs ytterveggene.

Geir Grungs
Geir Grungs hus på Jongskollen fra 1963. Stuen er utformet som en glassboks som krager ut over hovedetasjen. Hagen er skjermet fra offentlig vei ved bruk av presist utformede mu
Haslum krematorium
Haslum krematorium står på en internasjonal liste (DOCOMOMO) over de ti viktigste byggverkene i Norge fra perioden 1945-1979. De langstrakte murene er benyttet som et viktig romskapende arkitektonisk element. De kraftige, utkragede takene markerer inngangene. ASB

Henie-Onstad kunstsenter på Høvikodden er et karakteristisk byggverk fra 1960-tallet. Arkitektene Jon Eikvar og Svein Erik Engebretsen ga bygningen en organisk planløsning som skiller seg fra den stramme senmodernismen. Bygningen, med fasader i prikkhugget betong, sto ferdig i 1969. Bygningen er senere utvidet, senest i 2003 med tilbygget ”Sal Haaken”, tegnet av arkitekt Stein Halvorsen.

Tidlig på 1970-tallet utviklet arkitektene Lund og Slaatto den strukturalisme som skulle bli deres varemerke. Det Norske Veritas kontoranlegg på Høvik Verk ble oppført i to byggetrinn som stod ferdig i henholdsvis 1976 og 1983. Begge byggetrinn er bygget opp rundt et rettvinklet rutenett. De strenge modulene strekker seg uregelmessig ut i flere retninger.

Veritas-anlegget
Veritas-anlegget på Høvik ble tegnet av arkitektene Kjell Lund og Nils Slaatto og bygget i moduler. Materialene er stål, glass, betong og teglfliser. Arkitektene fikk prisen betongtavlen i 1997 og Houen Fonds diplom i 1988 for anlegget. GM
Handelsstedet Bærums Verk
Idéen med Handelsstedet Bærums Verk var at det skulle være et bindeledd mellom historie og nåtid. Den nye bebyggelsen har sterke forbilder i eldre byggeskikk, men med detaljer og uttrykk fra samtiden. GM

Lund og Slaatto ble tildelt Treprisen i 1966 blant annet på bakgrunn av sine eneboliger på Øvrevoll og Stabekk.

1980 og 1990-tallet

Fra 1945 og frem til begynnelsen av 1980-tallet var arkitekturen preget av logiske og nøkterne byggemetoder. På 1980-tallet søkte mange arkitekter inspirasjon i tradisjonelle og historiske uttrykk. Over Postmodernismen med sammensetting av elementer fra flere stilperioder ble en reaksjon på modernismen. Få bygg kan imidlertid sies å være gjennomført postmoderne arkitektur. Et unntak er Sheraton Hotell (nå Thon Hotell Oslofjord). Bygget ble tegnet i 1985 av F. S. Platou. Den dekorative stilen med elementer fra klassiske stilarter ble gjennomført både i eksteriør og interiør. Samtidig med postmodernismen økte forståelsen for eldre bebyggelse og behovet for å ta vare på denne. På Bærums Verk ble nytt butikksenter innpasset til gammel verksbebyggelse i 1985. De nye bygningene står klart frem som nye og fra sin tid, men er tilpasset det gamle i materialer, fargebruk og målestokk. Niels Torps arkitektkontor ble tildelt Statens byggeskikkpris for prosjektet. På slutten av 1980-tallet gikk Norge inn i den lengste økonomiske nedgangen siden 2. verdenskrig. I en periode ble større byggeprosjekter stoppet, og det ble bygget svært få nye boliger. Først et stykke ut på 1990-tallet begynte økonomien å ta seg opp igjen. På 1990-tallet ble det gradvis et større fokus på arkitektur og design. Norge fikk ansvar for å arrangere de olympiske vinterleker i 1994, der design ble en viktig del av rammen rundt arrangementet. Økt offentlig satsing og en større bevisstgjøring blant folk flest fremmet arkitekturen. Gjennomført materialbruk og rene former ble et varemerke for norsk arkitektur.

Arkitektene Lund Hagem tegnet på slutten av 1990-tallet kontorbygg for Norske Skog på Oksenøya. Kontorbygget danner et nytt, åpent tun sammen med Magnus Poulssons bygninger for Oxenøen Brug fra 1920. Landskapsarkitektene Gullik Gulliksen og Karen E. Haugan utformet landskapsrommet som forbinder nye og gamle bygg.

Vårt årtusen

En tendens i tiden er utforming av byggverk i kontrast til sine omgivelser, der det enkelte byggverk er ”seg selv nok”. En annen trend er mer stillfarne prosjekter som i større grad tar hensyn til omgivelsene, samtidig som de tilfører noe nytt.

Oxenøen Brug
Den gamle bebyggelsen til Oxenøen Brug, tegnet av arkitekt Magnus Poulsson, la premisser for Lund Hagem Arkitekters utforming av Norske Skogs hovedkvarter. De nye kontorene er plassert slik at ny og gammel bebyggelse sammen danner et tun. Prosjektet ble tildelt Bærum kommunes Estetiske råds pris i 1999. SS
Kari Nissen Brodtkorb
Et industriområdet på Lysaker er transformert til boligområde, tegnet av arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb. Prosjektet er tildelt Statens Byggeskikkpris i 2004. Prosjektet er utført med varierende leilighets- størrelser, og med høy kvalitet i materialbruk og håndverk. GM
Bærum Kulturhus i Sandvika
Bærum Kulturhus i Sandvika er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta. Kulturhuset markerer seg arkitektonisk i bybildet med sine skrå vegger og den store øvingssalen som krager ut over inngangspartiet. Scene og foajé bringes nærmere det offentlige rom gjennom glassfasaden. IJS
Den internasjonale skolen på Bekkestua
Den internasjonale skolen på Bekkestua ble utvidet og fornyet i perioden 2006-2012. De fargete panelene i fasadene signaliserer skolens karakter til omgivelsene. Jarmund/Vigsnæs Arkitekter har tegnet endringene. GM

Skjevheter og store utkraginger går igjen i mange bygg. Overraskende elementer som sterk fargebruk og oppdeling i volumer med ulikt uttrykk er ofte en del av formgivingen.

Bolig på Strand tegnet av Jarmund/Vigsnæs Arkitekter
Bolig på Strand tegnet av Jarmund/Vigsnæs Arkitekter. Eneboligen har en utradisjonell utforming med en ”vridd” huskropp som skjermer mot omgivelsene og samtidig åpner opp mot lys og utsikt. ASB
Bolig på Rykkinn tegnet av Morfeus arkitekter
Bolig på Rykkinn tegnet av Morfeus arkitekter. Natur og utsikt har spilt en avgjørende rolle for husets utforming. Samspillet mellom interiør, skjermede solfylte uterom og natur etableres ved bruk at store glassflater og ved å trappe bygningen i terrenget. Bygget er oppført i pusset mur og betong med fasadefelt i glass og tre. Foto: Morfeus arkitekter.
Bolig på Rykkinn tegnet av arkitekt Knut Hjeltnes
Bolig på Rykkinn tegnet av arkitekt Knut Hjeltnes i 2004. Bygget har en enkel saltaksform som tilpasser seg nabobygningenes retning og hovedform. Detaljeringen er moderne og knapp. En glassfasade åpner bygget mot kulturlandskapet Frogner-Tandberg. Foto: Knut Hjeltnes

En fortetting av villaområdene pågår kontinuerlig. Flere av de nye arkitekttegnede eneboligene er utformet med stor vekt på sammenhengen mellom ute og inne. Det legges vekt på skjerming av utearealer i stadig tettere boligområder, samtidig som ønske om lys og utsikt legger premisser for utformingen.

Store samferdselsprosjekter planlegges. Nytt dobbeltspor for jernbanen, der hele strekningen fra Lysaker til Sandvika går i tunnel, er anlagt. Kolsåsbanen bygges om til metrostandard. Ved de store trafikknutepunktene, som Lysaker og Bekkestua, er det bygget nye stasjoner.

Etter at Fornebu ble nedlagt som flyplass i 1998 startet prosessen med transformering av området. Det har blitt gjennomført en arkitektkonkurranse om en overordnet plan. Vinnerprosjektet, tegnet av de finske arkitektene Helin og Siitonen, har med sitt grep om grønne arealer dannet grunnlag for senere utbygging.

Det første store byggeprosjektet på Fornebu var Telenors kontorbygg. Bygget er på 157 000 kvadratmeter, og gir plass til 8 000 ansatte. To hovedbygninger med i alt åtte sidebygg omkranser et torg. Det er lagt stor vekt på tidsmessig kunstnerisk utsmykking.

Endringen av Fornebu omfatter opparbeidelse av helt nytt landskap. Tidligere rullebaner er omskapt til friområder med koller og naturlig vegetasjon. Landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim har hatt ansvar for planlegging av blant annet friområder og Nansenparken. Sammen med arkitektene div. A har landskapsarkitektene utformet Hundsund grendesenter med skole, barnehage og idrettsanlegg.

Fornebu kommer i mange år fremover til å være et av Bærums hovedutbyggingsområder. Sandvika vil bli videreutviklet som by. Andre områder, først og fremst langs banene og jernbanen, fortettes. Her vil vi få se nye arkitektoniske uttrykk som svar på de utfordringene som tiden gir.

Bekkestua stasjon
Bekkestua stasjon åpnet i 2011. Arkitekt Arne Henriksen har tegnet en rekke stasjoner i kommunen: Slependen, Sandvika og stasjonene langs Østeråsbanen. Bekkestua stasjon er bygget i tre og betong, med innslag av stål, plast og mosaikk. Trekonstruksjonen signaliserer hvor stasjonen er. Arkitekten er tildelt Bærum kommunes arkitekturpris 2012 for prosjektet. GM
Telenors kontorbygg
Telenors kontorbygg på Fornebu er tegnet av HUS Arkitekter i samarbeid med Per Knudsens Arkitektkontor (PKA) og NBBJ Architects. ASB
Det tidligere terminalbygg på Fornebu
Det tidligere terminalbygg på Fornebu flyplass er transformert til et senter for bedrifter som arbeider med digital teknologi. IT Fornebu er tegnet av a-lab arkitekter. Den oransje ”Megahub” markerer inngangen til bygget. ASB

Rik på historie

Rik på historie