Fra Bærums Verk

“Rik på historie” gir et riss av utviklingen fra vår eldste historie til dagens nyere arkitektur.

Heftet tegner et bilde av de store linjene i kultur-minnehistorien i kommunen. Mer litteratur finnes, og kildehenvisningene bak i heftet kan brukes som inspirasjon til å søke mer kunnskap om det man er spesielt interessert i.

Vi håper at heftet får noen til å bli nysgjerrige – og at det kan bidra til å gi en større tilhørighet til Bærum.

“Rik på historie” konsentrerer seg om den delen av kulturhistorien som har satt fysiske spor i landskapet. Det er ikke fokusert på kulturhistorie tilknyttet løse gjenstander, som for eksempel redskaper og båter, eller den immatrielle kulturarven, som for eksempel fortellinger og musikk. Enkelte steder blir allikevel temaer som kunst og kunstnere, enkeltpersoner og spesielle hendelser nevnt. Noen emner faller inn under flere kapitler, som for eksempel Bærums Verk, og blir da omtalt flere steder.

Vi vil takke alle som har bidratt med verdifulle tilbakemeldinger. Vi vil spesielt takke Akershus Fylkeskommune som har bidratt økonomisk, slik at det har vært mulig å få heftet trykket. Fylkeskommunen har gitt oss inspirasjon gjennom fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus.

Arbeidet har vært et samarbeid mellom Natur og idrett og Regulering i kommunen. Redaksjonsgruppen har bestått av Anne Sofie Bjørge, Tone Groseth, Elin Horn, Ida Haukeland Janbu, Gro Magnesen og Liv Frøysaa Moe.

Sandvika, november 2012.

Rik på historie

Rik på historie