Flytårnet Kart over Fornebu Flytårnet område Kunstgaten Fornebu Mot Nansenparken Nansenparken med Flytårnet

Det skal utarbeides en felles plan for området Flytårnet, et utviklingsområde omkring den gamle Flytårnbebyggelsen. Formålet er å tilrettelegge for et levende, variert, grønt og klimaklokt byområde med liv mellom husene. Det skal lokaliseres en ungdomsskole innenfor området.

Første fase er å tegne et byplangrep. Med byplangrep  mener vi blant annet å tegne opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassere viktige funksjoner som ungdomsskole, bibliotek og eventuelt en videregående skole. Vi skal nå i gang med dialog og medvirkning!

Medvirkning

En vesentlig del av medvirkningen legges til fasen for planutvikling, før 1.gangs behandling. Dette for å sikre reell medvirkning og samskaping.

Nå ønsker vi innspill på stedsnavn på fremtidige gater, torg og plasser.Det er tidligere bestemt at stedsnavn skal være relatert til flyplasshistorien. Kom veldig gjerne med innspill.
Frist for å sende inn forslag er 25. mai.

Det vil bli egne navnesaker fremmet til politisk behandling av Natur og idrett, ved Kulturvern.

Send innspill til post@baerum.kommune.no, merket med sak 19/6890. Du kan også bruke kommentarskjema nedenfor:

Skjema for kommentarer

Gjennomført medvirkning

 Informasjonsmøte 17. desember 2020

 Her finner du en presentasjonen som ble vist under møtet. 

Utstilling på Fornebupiloten på torget ved Fornebu S i uke 50

Vi stilte ut plansjer med skisseforslag til byplangrep på Fornebupiloten, i Kulturgaten og på Fornebu S.

Her kan du se utstillingsplansjene av byplangrepet.

Kulturgaten søndag 6. desember 2020

Vi var til stede i Kulturgata på "1. søndag i måneden" for både å informere om prosessen vi er inne i og invitere til diskusjon og dialog. 

Digitale møter og dialog

Innenfor rammene for smittevern har vi gjennomført digitale møter, holdt presentasjoner og vært tilstede på Fornebupiloten for mye dialog.

Her kan du sende inn dine kommentarer til byplankonseptet for flytårnområdet.

Skjema for kommentarer

Innspill fra spørreundersøkelsen

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse for å få innspill før vi begynte å tegne på byplangrepet. Rapport fra undersøkelsen finner du her.

Stedsanalyse 

Vi har utarbeidet en stedsanalyse for planområdet.

Stedsanalysen finner du her (PDF 94 MB)

Planprosess

Det arbeides med et planprogram med byplangrep som skal gi føringer for fremtidige detaljreguleringer.

Planprosess over en linje

Vi er i fase 2 under Planutvikling. 

Til Kommunedelplan 3 (KDP3) ble det utarbeidet en overordnet prinsipplan for dette, denne skal nå detaljeres.

Omriss av området Flytårnet på Fornebulandet

Føringer for planområdet

Planavgrensning Flytårnet

Flytårnområdet skal utvikles til et lokalsentrum. Flytårnet skal ivaretas som landemerke og målpunkt. Planen skal avklare håndtering av eksisterende bebyggelse. Fremtidig bebyggelse skal sammen med eksisterende bebyggelse berike og forsterke kulturmiljøet på en god måte som ivaretar og styrker stedsidentiteten.

Føringer fra KDP3 ligger til grunn

  • Flytårnet, kulturgaten og hangaren skal i hovedsak fylles med kulturformål
  • Flytårnområdet skal utvikles som et nullutslippsområde, og er et pilotområde for Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)
  • Det skal lokaliseres en ungdomsskole (10-parallell) med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
  • Det skal muligens lokaliseres en videregående skole med tilhørende uteområder og idrettsanlegg
  • Det skal tilrettelegges for funksjoner som helsestasjon, ungdomsklubb, bibliotek, kulturscene og nærmiljøkontor.

Feltene heter B8.1, O8.2, S8.3 og S8.4 i Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3).

Mer informasjon om saken: 

Her finner du alle arkiverte dokumenter, de ligger på innsyn 

Har du innspill til planen, kan du sende de til:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no
Merk e-posten/brevet med sak 19/6890.

Relevante prosjekter Fornebu

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner