Innovasjonsstrategi - 2 personer som vanner en blomst

Hovedmål: Systematisk innovasjonsarbeid skal bidra til nye løsninger som møter morgendagens utfordringer.

Innovasjonsstrategien «På vei mot morgendagens løsninger» ble vedtatt i 2014. Systematisk arbeid har så langt gitt konkrete innovasjoner og målet om å oppnå en «synlig innovasjonskultur innen 2017» er oppfylt.

Det arbeidet som er utført gir kommunen et godt grunnlag for å gå et steg videre. Innovasjon skal bidra til omstilling og skape resultater på den enkelte arbeidsplass og bidra til kommunens samlede måloppnåelse. Dette innebærer større vekt på  gjennomføring og spredning av nye og bedre løsninger.

Bærum kommune definerer innovasjon som «nytt – nyttig – nyttiggjort».

Det som gjøres skal være nytt (for kommunen), skape positive effekter og settes ut i livet. Organisasjonen har blitt dyktig til å identifisere det nye og hvorvidt det er nyttig på det enkelte tjenestestedet. Kommunen må i tillegg til å ivareta etablert kultur for nyskaping og innovasjon, bli bedre på å ta i bruk nye løsninger, kopiere fra andre både internt og eksternt, samt spre gode løsninger som fungerer. 

5 innsatsområder

Innovasjonsstrategi 2018 -2020 har hovedmål og innsatsområder
som peker ut retningen for innovasjonens bidrag til kommunens
omstilling. Innsatsområdene har tiltak i en egen handlingsplan.

  • Innovasjonskompetanse – på vei inn i fremtiden
  • Neste praksis – skape, ta i bruk, kopiere og spre
  • Ett Bærum – felles innsats mot samme mål
  • Åpen innovasjon – kommunens rolle i samfunnet
  •  Nyttiggjort – gevinstrealisering

Under hvert innsatsområde beskrives viktige bidrag (delmål og
strategiske grep) for å gjennomføre kommunens overordnete
planer og strategier.

5 innsatsområder