innsatsområdet 1

Bakgrunn

Organisasjonen må ha riktig og tilstrekkelig kompetanse på endring og utvikling for å lykkes med omstillingen Bærum kommune står overfor. Dette handler om fremtidens arbeidsplass og arbeidsoppgaver med økt bruk av teknologi, mer effektive arbeidsprosesser og nye samarbeidskonstellasjoner. For å få til denne utviklingen må ansatte og ledere i kommunen utvikle ny kunnskap, ferdigheter og holdninger, og innovasjon kan være et effektfullt virkemiddel.

Det er skapt engasjement og kultur for innovasjon i Bærum kommune de tre siste årene. En videre utvikling er en forutsetning for transformasjonen til fremtidens kommune.

Mål

 • Ansatte og ledere skal ha kompetanse til å
  gjennomføre omstillingsprosesser.
  Strategiske grep

Strategiske grep

 • Politiske organers og organisasjonens evne
  til å lede innovasjons- og endringsarbeid skal
  styrkes ved målrettet kompetanseheving.
 • Organisasjonen skal til enhver tid kunne
  utvikle og ta i bruk ny kompetanse ved behov.
 • Organisasjonens evne og vilje til å
  eksperimentere , prøve og feile må styrkes
  og utvikles for å lykkes med innovasjon.

Tiltak

 1. Utvikle og gjennomføre et ledelsesutviklingsprogram hvor ett fokusområde er å lede og gjennomføre innovasjons- og endringsarbeid i tjenestene.
 2. Tilrettelegge for kompetanseheving innenfor innovasjon- og endringsarbeid på politisk nivå.
 3. Etablere tre nettverk sammen med pådrivere i organisasjonen for å dele kompetanse innenfor tema som er sentrale for kommunens utvikling.
 4. Utarbeide fremtidsbilder/scenarier for å bidra til forberede tjenestene på utfordringene (og mulighetene) som fremkommer i Kommuneplanens samfunnsdel og Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP).
 5. Sluttføre lederutviklingsprogram (LUP). Videreutvikle alumnimøter med tidligere LUP-deltakere hvor fokus er nye innovasjonsverktøy og ny teknologi i utvikling av tjenestene.

5 innsatsområder