Innsatsområdet 4

Bakgrunn

Bærum kommune er omgitt av kompetente innbyggere, aktører fra næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, og andre som kan bidra til å løse kommunens utfordringer. Kommunen må innta en proaktiv rolle for å utvikle morgendagens løsninger. Endrings- og innovasjonsprosesser i Bærum må involvere eksterne aktører slik at det blir god sirkulasjon av kunnskap og praksis. Samspill med eksterne aktører gjennom innovative anskaffelsesprosesser og samarbeid med forskningsmiljøer og sosiale entreprenører er eksempler på dette.

Mål

 • Kommunen skal la seg utfordre av innbyggere, aktører fra næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, og andre.
 • Kommunen skal benytte seg av bidrag fra innbyggere, aktører fra næringsliv, utdannings og forskningsinstitusjoner, og andre for å løse kommunens utfordringer

Strategiske grep

 • Tilrettelegge for samskaping og åpen innovasjon.
 • Invitere eksterne aktører til samarbeid for å forstå behov, utfordringer og muligheter.
 • Utvikle løsninger sammen med andre der det gir
  bedre resultater.

Tiltak

 1. Gjennomføre pilot – ByLab i Sandvika hvor næringslivet deltar i samskapingsprosesser.
 2. Gjennomføre pilot – Samskaping på Fornebu hvor samskapingsmetoder utvikles og testes.
 3. Gjennomføre pilot – Innbyggerpanel for å få innspill og drøfte aktuelle utfordringer med innbyggerne.
 4. Gjennomføre pilot – Innbyggerutvalg Skytterdalen for å få innspill på utvikling av nærmiljøet.
 5. Vurdere etablering av et «samskapingsfond» for samskaping av løsninger med næringsliv og sivilsamfunn.
 6. Utarbeide et notat om ulike roller i samskapingsprosesser.
 7. Tydeliggjøre behov, og prøve ut metodikk, for åpen innovasjon og bruke blant annet Smart City Bærum som testarena.
 8. Bærum kommune skal aktivt delta på eksterne fagspesifikke og tverrfaglige innovasjonsarenaer
 9. Minst tre forskningsprosjekter med støtte fra FoI fondet pågår til enhver tid, inklusiv offentlig Phd.
 10. To til tre prosjekter med sosiale entreprenører pågår til enhver tid (FoI fondet).
 11. Utarbeide retningslinjer rundt Bærums rolle i forhold til forskning og hvordan den utfylles, samt lage en oversikt over forskningsprosjekter som foregår i Bærum kommune.
 12. Øke kompetanse på og gjennomføring av innovative offentlige anskaffelser i organisasjonen

5 innsatsområder