Innsatsområdet 5

Bakgrunn

En innovasjon er noe nytt (for kommunen/sektor/ tjenestested), som er nyttig og som nyttiggjøres. Bærum kommune er dyktige på å skape det nye og vurdere hvorvidt det er nyttig.  Det har vist seg vanskelig å nyttiggjøre det nye - å ta ut de positive effektene slik som å frigjøre økonomiske ressurser og øke kvaliteten for brukerne. Kommunen må bli bedre på å realisere slike gevinster, for eksempel gjennom å jobbe på nye måter ved innføring av nye løsninger.

Mål

  • Prosjekter med størst potensiell effekt prioriteres.
  • Hente ut gevinstene av de nye løsningene kommunen tar i bruk.

Strategiske grep

  • Identifisere behov, muligheter og utfordringer i tidlig fase.
  • Tidlig avklare entydig eierskap til gevinstene for å sikre realisering av effekt.
  • Gevinstrealisering skal defineres og måles.

Tiltak

  1. Gjennomføre kurs for ledere med temaet realisering av gevinster for å sikre tidlig forståelse av risiko, muligheter og potensielle effekter. Kurset legges inn i Prosjektskolen Bærum.
  2. Lage to forbildeprosjekter (best practice) som viser hvordan gevinster kan tas ut på en vellykket måte.
  3. Gevinstrealisering måles og følges opp i lederavtaler.
  4. Utarbeide gevinstrealiseringsplaner for alle prosjekter som godkjennes i beslutningspunkt 3 i prosjektmetodikken.

5 innsatsområder