Innsatsområdet 3

Bakgrunn

For å lykkes med satsinger i hele organisasjonen må ny kunnskap deles og vellykkede løsninger tas i bruk og spres for å skape videre utvikling. Det er mye kompetanse og mange dyktige fagfolk i kommunen og det er behov for å styrke kommunikasjon og samarbeid internt i og på tvers av sektorer. For at alle ansatte i kommunen skal spille på samme lag er det viktig med en felles forståelse av mål og sentrale satsninger.

Mål

  • Bærum kommune skal gjennom styrket internt samarbeid identifisere behov, finne bedre løsninger og øke gjennomføringsevnen.

Strategiske grep

  • Bruke forpliktende arenaer for erfaringsutveksling og samarbeid.
  • Etablere systemer for å koble mulige samarbeidspartnere.
  • Kompetanse og erfaringer skal tas i bruk på nye områder

Tiltak

  1. Benytte ny kanal for internkommunikasjon til å dele utfordringer og nye løsninger i organisasjonen.
  2. Alle tjenestesteder skal gjennomføre minst ett nytt tverrsektorielt innovasjonsprosjekt per år. Sammen med interne samarbeidspartnere, identifisert ved hjelp av interessentanalyse, skal en felles problemstilling løses og effekten av samarbeidet måles.
  3. Prøve ut et problemverksted hvor ansatte møtes for å identifisere behov og drøfte løsninger. Medlemmer rekrutteres fra forskjellige virksomhetsområder og deltar på workshops utfra behov for fagkunnskap.

5 innsatsområder