Voksenopplæringen

Tiltak

Norskkurs

Målgruppe

Deltagere på introduksjonsprogrammet og andre innvandrere

Beskrivelse

Norskkurs på Voksenopplæringssenteret skal hjelpe deg på veien til en fullverdig deltakelse i norsk samfunns- og arbeidsliv

Alle norskkursene følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Lenke

Norskkurs

 

Tiltak: 

Bransjekurs

  • Salg og service
  • Bussjåfør
  • Pleieassistent
  • Barnehageassistent

Målgruppe

Deltagere på introduksjonsprogrammet og andre innvandrere

Beskrivelse

Ønsker du bransjerettet norskopplæring med arbeidserfaring? Norskkurs for yrker og bransjer er en kombinasjon av undervisning i norsk, karrierelæring/ arbeidslivskunnskap og bransjenorsk. På bransjekursene får du i tillegg bransjenorsk, praksis som gir deg erfaring i en bedrift.

Lenke

Norskkurs for yrker og bransjer

Tiltak

Akademikerkurs

Målgruppe

Innvandrere med akademisk bakgrunn 

Kort beskrivelse

Har du akademisk bakgrunn og ønsker intensiv norskopplæring med rask progresjon?

Dette kurset har rask progresjon og krever stor egeninnsats. Det er tilpasset deg som har høyere utdanning fra tidligere

Lenke

 

Tiltak

Trainee-program for innvandrere med høyere utdanning

Målgruppe

Innvandrere med høyere utdanning

Kort beskrivelse

Trainee-programmet er et ledd i kommunens satsing på mangfold og inkludering og hensikten er å bane vei for innvandrere som har rette fagkompetansen for våre tjenester

Programmet går over 12 mnd og vil gi de rette kandidatene mulighet til å utvikle seg inn i en stilling, styrke sine språkferdigheter og bygge opp kunnskap og forståelse om det å jobbe i kommunen

Lenke 

Trainee-program for innvandrere med høyere utdanning

Helsekurs 

Tiltak

Helsekurs, ungdom og voksne

Målgrupper

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet

Lenke

Obligatorisk helsekurs i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogram for flyktninger

 

Flyktningkontoret

Målgruppe:

Flyktninger

Beskrivelse: 

Flyktningkontoret har ansvar for å bosette og etablere flyktninger i Bærum kommune, samt koordinere innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet

Flyktningkontorets arbeid utføres i henhold til «Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere».  Introduksjonsloven Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og derigjennom deres økonomiske selvstendighet.

Lenke:

Introduksjonsprogram for flyktninger

Tiltak: 

Introduksjonsprogram

Målgruppe:

Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge skal delta i introduksjonsprogrammet

Det samme gjelder familiemedlemmer som senere kommer til landet.

Beskrivelse: 

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede deg til deltakelse i det norske arbeidslivet. Gjennom introduksjonsprogrammet skal du lære norsk og få forståelse for det norske samfunnet. Du skal få opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv. Du skal også få utdanning hvis du trenger det. Det er et mål at du skal komme i jobb eller utdanning når du er ferdig. Introduksjonsprogrammet skal starte opp så raskt som mulig, og senest innen tre måneder etter at du blir bosatt i din kommune

Lenke: 

Introduksjonsprogram for flyktninger

Velkommen til introduksjonsprogrammet

Tiltak:

Migrasjonshelse

Målgruppe:

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet

Kort beskrivelse:

Migrasjonshelse ved Flyktningkontoret skal bidra til å fremme psykisk og fysisk helse hos bosatte flyktninger ut fra gjeldende lover og forskrifter. Fokuset er på forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom veiledning og kurs. Alle nybosatte flyktninger får tilbud om førstegangs helseundersøkelse, å opprette fastlege, samt bistand til å søke kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester ved behov. Vi har et særlig fokus på barn, og samarbeider tett med kommunens tjenester til barn og unge.

Lenke:

Obligatorisk helsekurs i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogram for flyktninger

Tiltak

ICDP- foreldreveiledning for minoritetsspråklige

Målgruppe

Flerkulturelle familier med barn i alderen 0-18 år

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet med barn i alder 0-18 år. 

Beskrivelse

Foreldrekurs hvor du kan snakke med andre foreldre om vanlige utfordringer med barn og unge. På kurset legger vi vekt på å snakke om forskjellige kulturer og tradisjoner og hvordan dette påvirker oss. ICDP kurset (International Child Development Program) er et foreldreveiledningskurs som holdes i over 30 land og er anbefalt av Unicef og WHO

Lenke

ICDP kurs til foreldre med barn i alder 0-18 år

Tiltak

Svømmekurs

Målgruppe

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet voksne kvinner og menn

Lenke

Introduksjonsprogram for flyktninger

Sjøholmen maritime senter

 

Tiltak

Arbeidskonsulent

Målgruppe

Nyankomne flykninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet

Lenke

Introduksjonsprogram for flyktninger

 

Grunnskole

Tiltak

Innføringsklassen

Målgruppe

Nyankomne minioritetsspråklige elever med behov for grunnleggende norskopplæring fra 2-10 klasse

Lenke

Innføringsklassene/velkomstklassene

Tiltak

Særskilt norskopplæring

Målgruppe

Alle elever med behov for særskilt språkopplæring

Beskrivelse

Alle elever i grunnskolen som har et annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen (opplæringsloven § 2-8)

Lenke

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever - pdf

 

Tiltak

To-språklig fagopplæring

Målgruppe

Alle elever med behov for opplæring på sitt morsmål

Kortbeskrivelse

Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål, utført av tospråklig lærer

Lenke

Minoritetsspråklige elever