Rus og avhengighet

På denne siden finner du lenker til steder der du kan få svar om rus og avhengighet som påvirker barn og unge. Noen av lenkene viser til Bærum kommunes egne tjenester, mens andre viser til eksterne lenker med råd og hjelp.

Rusforebyggende team

Helsestasjonen for ungdom har et eget team for rusforebygging.

Rusforebyggende team ungdom er en del av skolehelsetjenesten, Helsetjenester barn og unge. Vi tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvis det er bekymring rundt ungdommens rusbruk. Tilbudet er for ungdom og deres familier opp til 23 år.

Du finner mer informasjon og kontaktopplysninger i denne lenken

Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak - SLT

SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) er Bærum kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell for å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn og unge.

Les mer om SLT-arbeidet her

SLT rus- og kriminalitetsforebygging

Tiltak

 • Samordne og videreutvikle tverssektorielt arbeid på områdene rus og kriminalitet.
 • Håndterer hovedsakelig miljøbekymringer innenfor området rus og ungdomskriminalitet, men kan også gi råd og veiledning i særskilte individsaker.
 • Identifisering, forebygging og intervensjon.
 • Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende arbeid.
 • Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer.
 • Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring.

Målgruppe

Ungdom i alderen 13-23 år

Kort beskrivelse

SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) er Bærum kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell for å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn og unge.

SLT skal bidra med

 • å forebygge barne- og ungdomskriminalitet
 • å forebygge rusmisbruk blant barn og unge
 • å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant barn, unge og voksne   
 • koordinering og samordning

Lenke

SLT rus- og kriminalitetsforebygging

 

Ungdom og alkohol – råd til foreldre

Den viktigaste jobben for å få ungdom til å drikke mindre alkohol gjer du heime. Som forelder har du ei sentral rolle og kan vere med på å utsetje debutalderen og avgrense barna sin bruk av alkohol.

Les mer på helsenorge om ungdom og alkohol

Rusinfo.no

Ingen pekefinger, bare svar på det du lurer på om rus!

Les mer på rusinfo.no 

Ung.no

Spørsmål eller bekymringer om rus?

Er du nysgjerrig på ulike rusmidler? Vil du bli rusfri? Eller har noen i familien din et rusproblem? Da er det hjelp å få.

Les mer på ung.no

Drikker de voksne for mye alkohol hjemme?

Du kan også ringe alarmtelefonen 116 111 dersom du trenger noen å snakke med.

Les mer om det alarmtelefonen 116 111 

Her trenger vi en beskrivende kort tekst..... 

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Temamøter

Målgruppe

Ungdom som bruker eller har brukt illegale rusmidler og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen knyttet til høyt skolefravær og rusutfordringer.

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Kurs

Målgruppe

Ungdom som bruker eller har brukt illegale rusmidler og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen knyttet til høyt skolefravær og rusutfordringer.

Ressursteam for ungdom

Rusforebyggende team

Målgruppe

For ungdom og deres familier opp til 23 år.

Kort beskrivelse

Rusforebyggende team ungdom er en del av skolehelsetjenesten, Helsetjenester barn og unge. Teamet tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvis det er bekymring rundt ungdommens rusbruk

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Tiltak

Frivillig ungdomskontrakt

Målgruppe

For ungdom opp til 23 år

Kort beskrivelse

Frivillig ungdomskontrakt er en
kontrakt mellom ungdom, foresatte (for ungdom under 18 år), helsesykepleier og eventuelt politiet på frivillig grunnlag

Lenke

Helsestasjon for ungdom

 

 

Tiltak

Individuelle samtaler

Målgruppe

Ungdom opp til 23 år som har rusutfordringer og deres foresatte

Kort beskrivelse

Individuell oppfølging gjennom samtaler med ungdom og deres foreldre, med eller uten urinprøvekontroll

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Tiltak

Ungdomskontrakt istedenfor straff

Målgruppe

Tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år

Kort beskrivelse

For ungdom som er pågrepet av politiet påvirket eller i besittelse av illegale rusmidler, kan politiet innvilge ungdomskontrakt istedenfor påtale/straff

Lenke

Helsestasjon for ungdom

Tiltak

Temamøter

Målgruppe

Ungdom som bruker eller har brukt illegale rusmidler og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen knyttet til høyt skolefravær og rusutfordringer.

Lenke

Ressursteam for ungdom

Tiltak

Kurs

Målgruppe

Ungdom som bruker eller har brukt illegale rusmidler og deres foresatte

Kort beskrivelse

Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen knyttet til høyt skolefravær og rusutfordringer.

Ressursteam for ungdom

Rådgivning Rus og Psykisk helse

Tiltak

Kartlegging og kortvarig oppfølging av enkeltpersoner ut fra individuelle behov

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Vurdering og henvisning til ulike tiltak og tjenester i kommunen

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Oppfølging av helseteam

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Drop-in samtaler og helseoppfølging

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Oppfølging av gravide med rusproblematikk

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Tiltak

Noe oppsøkende og utadrettet virksomhet

Målgruppe

Personer over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer som bor og oppholder seg i kommunen

Kort beskrivelse

Rådgivning rus og psykisk helse er en åpen og tilgjengelig tjeneste som kan bistå med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller andre sosiale problemer

Tjenesten tar imot henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere

Lenke

Rådgivning rus og psykisk helse

 

Pårørende til personer i målgruppen

Boliger psykisk helse og rus

Tiltak

Boliger psykisk helse og rus

Målgruppe

Personer over 18 år med psykiske lidelser eller rus-avhengighet som har redusert bo- eller funksjons-evne og som har behov for tilgjengelig personale

Kort beskrivelse

Denne tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid

Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste

Lenke

Psykisk helse boliger

KAD Rudsdalen bo- og behandlingssenter

Målgruppe

Personer over 18 år med psykiske helse og rusutfordringer

Kort beskrivelse

Denne tjenesten er ment å være en støtte til personer med psykiske lidelser som trenger bemannet bolig for kortere eller lengre tid

Boligene er plassert geografisk spredt rundt kommunen og bemanningsgraden er varierende, fra kun tilsyn til døgnbasert tjeneste

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Målgruppe

Pasienter over 18 år med lettere og moderate psykiske lidelser og / eller rusmiddelproblem som fyller fastsatte kriterier for innleggelse.

Kort beskrivelse

Kortere innleggelser med observasjon, miljøterapeutisk behandling og oppfølging med recoveryorientert tilnærming med fokus på pasientens egen mestring og ressurser.

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Mestringstelefon

Målgruppe

Innbyggere med behov for hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer

Kort beskrivelse

Lavterskeltilbud til Innbyggere med behov for hjelp til å håndtere psykisk lidelse og utfordringer.

Telefonen betjenes av helsepersonell ved Rudsdalen bo- og behandlingssenter

 • Bevisstgjøring av funksjonelle mestringsstrategier og veiledning i bruk av disse
 • Kommunale akutte døgnplasser
 • Å veilede brukere og pårørende videre i systemet

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Langtidsplasser

Målgruppe

Pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse. Pasienten har et omfattende tjenestebehov, med behov for bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester, uten sluttdato, og der det ikke sannsynlig at brukeren kan bo i egen bolig, eller flytte hjem. Pasientens psykiske lidelse og/eller rusmisbruk må være vurdert til så alvorlig at pasienten har behov for bolig med kompetanse innenfor fagfeltet, og at ordinære langtidsplasser i kommunen vurderes å være lite egnet.

Kort beskrivelse

Pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med kjent somatisk tilleggslidelse. Pasienten har et omfattende tjenestebehov, med behov for bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester, uten sluttdato, og der det ikke sannsynlig at brukeren kan bo i egen bolig, eller flytte hjem. Pasientens psykiske lidelse og/eller rusmisbruk må være vurdert til så alvorlig at pasienten har behov for bolig med kompetanse innenfor fagfeltet, og at ordinære langtidsplasser i kommunen vurderes å være lite egnet.

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser

Tiltak

Mottaksplasser

Målgruppe

Utskrivningsklare pasienter over 18 år fra spesialisthelsetjenesten med psykisk helse og rusutfordringer som venter på kommunalt tilbud

Kort beskrivelse

Når lege/psykolog i spesialisthelsetjenesten vurderer pasienten som utskrivningsklar fra sykehus, har kommunen ansvar for å etablere et riktig tilbud. Dersom tilbudet ikke kan ytes fra det tidspunktet pasienten er utskrivningsklar, får pasienten tilbud om mottaksplass dersom det ledig kapasitet

Lenke

Kommunale akutte døgnplasser