Et bekkefar

Innovasjonspartnerskapet har fått navnet "InnoVann".

Utviklingsarbeid, høsten 2021

Kontrakten ble signert i august 2021, og partene går i gang med uviklingsarbeidet høsten 2021. Denne fasen er forespeilet å vare frem til mai 2022 før testing av prototyp igangsettes. Nettsiden vil oppdateres med mer informasjon om utvikling av løsningen.

Konkurransefasen september 2020 – juni 2021

Det kom inn 9 søknader innen fristen 15/1-21 om prekvalifisering til å inngi tilbud til konkurransen, og 26/3-21 mottok kommunen 7 tilbud om innovasjonspartnerskap. Etter en lengre evalueringsprosess ble det i juni 2021 klart at kontrakten gikk til EnivDan-konsortiet med partnerne SLA Norge, Menon, Aarhus Vand og Scalgo.

Konkurranse 

Kommunen arbeidet høsten og vinteren 2020 med konkurransedokumenter til innovasjonspartnerskapet. Konkurransen ble kunngjort 5. desember.

Link til konkurransen på Doffin finnes her

Kommunen har publisert relevante dokumenter og filer på en egen nettside.

August 2020

Alle innspillene fra leverandørene har blitt gjennomgått, og man jobber med en liste over krav som må, bør og kan stilles. Arbeidet omsettes til en behovsbeskrivelse som skal ut med konkurransen. 

Juni 2020

I begynnelsen av juni ble det første dialogmøte med markedet gjennomført. På forhånd var det utviklet et verktøy som gjorde det mulig for de ulike bedriftene å finne hverandre og danne konsortier. Det første dialogmøtet førte til 13 innspill fra de ulike konsortiene. 17. og 18 juni ble det gjennomført én-til én-møter med konsortiene - i alt 35 bedrifter og forskningsinstitusjoner.

Dialog med markedet har ført til en rekke innspill, både til selve konkurransen og den videre prosessen, samt til behovet og hva som må til for å få til en fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder.

Bilde som viser virtuelle innspill fra leverandører

Våren 2020

Våren 2020 ble det gjennomført innsiktsarbeid med tjenestedesignere, for å få et riktig bilde av hvordan overvann håndteres i kommunen i dag og hvor innsats vil gi størst effekt. Behovene som ble identifisert ble verifisert av Lørenskog kommune og Norsk Vann.

Relevante lenker 

Presentasjon fra markedsdialogen 4. juni 2020 

Q&A fra markedsdialog 4. juni 2020

Kompetanseoversikt for leverandører (deltagerliste fra markedsdialog)

Innovasjonspartnerskap

Samarbeidspartnere

Kontaktpersoner