Et bekkefar

Behovsbeskrivelsen for innovativ løsning innen valgt utviklingsområde vil komme i løpet av våren 2020.

Konkretisering av behovet innen valgt område innenfor overvannshåndtering velges ut fra erfaringer gjort gjennom forprosjektet og tjenestedesigneprosessen.

Markedsdialog - invitasjon til næringslivet

Tidspunkt: vår 2020

I løpet av 2020 vil Bærum kommune gjennomføre en konkurranse for å inngå et innovasjonspartnerskap. Målet er å utvikle nye løsninger eller tjenester for fremtidens overvannshåndtering i fortettede byforsteder.

Før utlysningen av konkurransen vil næringslivet inviteres til dialogkonferanse. Her vil behovet for nye løsninger innenfor det spissede området presenteres. Konferansen har som formål å drøfte problemstillingen, få innspill og detaljere innovasjonspotensialet. Innspillene vil munne ut i konkurransen om innovasjonspartnerskap.

Det vil foreligge en oppdatert behovsbeskrivelse før dialogkonferansen våren 2020.

Innovasjonspartnerskap

Samarbeidspartnere

Kontaktpersoner