Hovedformål med ordningen

Kommunen ønsker å oppgradere eksisterende arenaer for kultur, samt etablere nye i nærmiljøet. Vi ønsker derfor innspill fra organisasjoner og andre lokale aktører. Prioritering av innspillene vil foretas innenfor rammene av Kulturanleggsplanen, i samarbeid med Bærum kulturråd.

Søknadsfrist

Innspillene sendes fortløpende

Krav til dokumentasjon

Vedlegg som eventuelt kan sendes med søknaden:

  • Mer utfyllende opplysninger
  • Budsjett/kostnadsoverslag

 

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

 

Søknadsskjema innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer

 

Oversikt over tilskuddsordninger til kulturformål

 

Kommunale tilskudd Kultur søknadsfrist
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende

Tilskudd til arrangement eller prosjekt - fortløpende

Løpende
Tilskudd til arrangement eller prosjekt - årlig 01.10.2023 
Tilskudd til ordinær drift

01.10.2023

Kulturstipend 01.10.2023
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2023

 

Statlig tilskudd søknadsfrist
Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger  
Bufdir - Nasjonal tilskudd til inkludering av barn og unge  

 

Fylkeskommunal tilskuddsordning søknadsfrist
Vikens seksjon Kulturutviklings tilskuddsordninger for 2023.
Søknadsskjema med veiledning vil åpnes i begynnelsen av september, senest 6 uker før søknadsfristen.

Dette gjelder søknad til:
  • Kunst og kulturprosjekter i Viken
  • Tilskudd til festivaler
  • Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer
  • Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Les mer om de ulike ordningene på vår nettside her: Kultur - Viken fylkeskommune
1. november 2022
Ung Kultur – Ny fylkeskommunal tilskuddsordning

Dette er en nyetablert ordning der formålet er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet.

Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden finner du også søknadsskjema:
  1. Tilskudd til ung deltakelse
  2. Tilskudd til ung medvirkning
  3. Tilskudd til aktiviteter initiert og dravet av unge
  4. Tilskudd til pilotprosjekter
Søknadsfristen er løpende