Oksenøyveien nord

Teleplan øst og vest består av to planer - detaljregulering for Fornebuveien 37 mfl (Teleplan vest) og detaljregulering for Fornebuveien 31 mfl (Teleplan øst). Illustrasjonskart under viser inndelingen i planområder.

Teleplanbyen øst og vest er utviklet i sammenheng med hverandre, og vil til sammen romme ca. 670 boliger og 900-1100 arbeidsplasser.

Planutvalget behandlet planforslagene i møte 15. Februar 2023, og vedtok å sende planene på høring og å legge de ut til offentlig ettersyn.

Sakene som ble behandlet i planutvalget finner du her:

Forslagsstillers alternative forslag til bestemmelser er også lagt ut på høring. De kan du se her:

Informasjonsmøte avholdt

15. mars 2023 ble det avholdt et åpent digitalt informasjonsmøte om planene. Presentasjonene som ble vist i møtet kan dere se her:

Forslagsstillers presentasjon av foreslåtte prosjekter

Bærum kommunes presentasjon av planprosessen og medvirkning

Hvordan sender jeg innspill?

Frist for å komme med innspill til planforslaget er 1. april 2023.
Innspill i saken sendes til post @baerum.kommune.no eller til Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika. Merknader påføres planens navn og planID:

  • Fornebuveien 37 mfl, planID 2021001
  • Fornebuveien 31 mfl, planID 2021016

Relaterte prosjekter