Råd for bærekraftig masseforvaltning

Ved gjennomføring av prosjektet Bærum Ressursbank har vi lært mye om bærekraftig massehåndtering. Her ønsker vi å dele vår kunnskap med andre som sitter med lignende utfordringer.

Viktige prinsipper for bærekraftig massehåndtering

 • Tidlig involvering av alle aktører og myndigheter som har noe med massehåndtering å gjøre. Disse prosessene trenger å modnes og det tar tid.
 • Skape gode arenaer for samhandling og samarbeid. Samarbeid mellom prosjekter som har masseoverskudd/masseunderskudd vil ofte gi god ressursutnyttelse.
 • Få oversikt over massemengder, kvaliteter og lokalisering av disse i både tid og rom tidlig for å få oversikt over omfanget. Optimere massebalanse.
 • Sørge for å avsette/regulere nok arealer til gjenvinning, lagring og utfylling til nyttig formål så tidlig som mulig. Dette er tidkrevende prosesser. Ansvaret for dette ligger både på utbyggere og på regionale og kommunale planmyndigheter.
 • For å oppnå optimal masseutnyttelse kreves et stort fokus på massenes kvalitet. Masser av forskjellig kvalitet må håndteres som separate fraksjoner, spesielt overskuddstein. Det vil også være viktig å få mest mulig informasjon om steinkvalitet så tidlig som mulig. Dette krever ofte at det gjennomføres relativt omfattende geologiske undersøkelser allerede i prosjekteringsfasen i utbyggingsprosjektene.
 • Da transportavstand ofte gir et stort utslag på de gjenvunne massenes klimaavtrykk vil det være viktig å fokusere på plasseringen av mottaksanlegg i forhold til hvor massene tas ut og hvor de skal brukes. Massene bør håndteres mest mulig kortreist.
 • Økt bruk av fravvikssøknader fra standarder og håndbøker, når det er hensiktsmessig.
 • Stille konkrete krav til god massehåndtering fra både byggherrer, kommuner og regionale myndigheter.

Eksempler på krav som kan stilles for å oppnå god massehåndtering

Kommuner:

 • Krav til massehåndteringsplaner, helst ved regulering knyttet til utbyggingsprosjekter men senest som en del av byggesaken.

Byggherrer:

 • Krav til god massehåndtering i konkurransegrunnlag ved kontrahering av både rådgivere og entreprenører.
 • Evaluering på prosjektspesifikk massehåndteringsplan ved kontrahering av entreprenør.
 • Spesifikke evalueringskriterier kan da være (i prioritert rekkefølge): 
  • gjenvinningsgrad av masser internt i prosjektet
  • gjenvinningsgrad for masser som det ikke er bruk for i prosjektet (til bruk i andre prosjekter eller ved levering på gjenvinningsanlegg)
  • grad av bruk av gjenvunne materialer som erstatning for jomfruelige byggeråstoffer
   (f eks bruk av knust betong som erstatning for pukk)
 • Gi entreprenøren fratrekk i tilbudssummen dersom en gjenvinningsgrad på xx % (må være prosjektspesifikt) oppnås og dokumenteres gjennom en massehåndteringsplan.
 • Det bør i størst mulig grad stilles funksjonskrav og ikke spesifikke krav til materialene som brukes. Da gis entreprenøren spillerom til å være kreative rundt bruk av de masser som er tilgjengelige.
 • Generelle føringer/krav om høy bruk av gjenvunne materialer og kanskje krav til begrunnelse om disse velges bort.

Massehåndteringsplaner

En massehåndteringsplan bør ta utgangspunkt i ressurspyramiden hvor løsninger for å minimere masseoverskuddet eller gjenvinning bør prefereres foran deponeringsløsninger. Det finnes ingen mal på hva massehåndteringsplaner skal inneholde, men nedenfor foreslås noen punkter som bør vurderes og omtales i planen:

 1. Masseoversikt fordelt på massetyper, volumer, tid og sted (både med tanke på det som genereres og der det er behov)
 2. Beskrivelse av hva de forskjellige massetypene brukes til, hvor og hvordan. Her bør også behovet for fravikssøknader vurderes. Massebalanse bør etterstrebes og dokumenteres.
 3. Beskrivelse av hvilke behov det er for prosessering av massene, inkl. metoder, arealbehov og omfang.
 4. Beskrivelse av behov for mellomlagring, inkl. plassering, arealbehov og omfang. Mest mulige kortreist plassering er foretrukket.
 5. Vurdering av om det er andre tilgrensende prosjekter som kan ha nytte av overskuddsmasser som ikke kan håndteres innenfor eget prosjekt. Omfang, massetyper og tidsrom for dette behovet må beskrives for å se om det sammenfaller med masseoverskuddet og fremdriften i eget prosjekt.
 6. Beskrivelse av masseflytting og logistikken for denne (faseplaner)
 7. Økonomiske, klima- og ressursmessige vurderinger av den foreslåtte massehåndteringen er en fordel å gjennomføre

Bærum ressursbank