Steinmasse

I Norge er det lite tradisjon for at entreprenører og byggherrer snakker sammen for å skape massebalanse mellom prosjekter. Håndtering av overskuddsmasser blir ofte overlatt til entreprenøren. Behovet for en overordnet, koordinerende aktør var bakgrunnen for at Bærum Ressursbank ble opprettet. Kjernen i prosjektet er å etablere en samarbeidsarena for å løse håndtering av overskuddsmasser på en mest mulig bærekraftig måte. På samarbeidsarenaen møtes en rekke aktører og interessenter, det utveksles erfaringer, og utfordringer løses i fellesskap: Hvordan kan steinmasser fra ett prosjekt gjenbrukes i et annet? Hvor skal massene mellomlagres før de tas i bruk? Hvordan kan stein foredles for lettere å kunne gjenbrukes?

De siste årene har sirkulær økonomi blitt satt mer på agendaen, men å få til endringer i praksis er likevel krevende og tar tid. Arbeidet som har blitt gjennomført i regi av Bærum Ressursbank har bidratt til å få fortgang i dette. Utbyggingsprosjektene har fått en bedre forståelse for og et økt fokus på å ta vare på de ressurser som overskuddsmasser utgjør. Flere av prosjektene har gjennomført tiltak og arbeider for å få til en bedre masseutnyttelse.

Gjennom arbeidet i Bærum Ressursbank har det også blitt avdekket potensielle synergier mellom de store infrastrukturprosjektene i regionen, og man har sammen med de forskjellige aktørene arbeidet for å finne arealer for mellomlagring og prosessering. Det er også utarbeidet klima- og økonomimodeller for å optimalisere massetransporten. Resultatene fra prosjektet har stor overføringsverdi til andre kommuner, utbyggere og næringsaktører. Bærum Ressursbank har også bidratt til etablering av to løsningsgrupper, på departement- og direktoratsnivå og på fylkeskommunalt nivå. Målet er å tilrettelegge for mer bærekraftig massehåndtering regionalt og nasjonalt. Prosjektet har bidratt til at lovverk for massehåndtering er i ferd med å endres.

 

Relaterte sider