Handlingsprogram og budsjett skal vise hva som planlegges for kommende driftsår og hva som planlegges for kommende fire års planperiode.

Handlingsprogrammet har et fire-års perspektiv, og vedtas i desember hvert år. Budsjettet for kommende år er en del av behandlingen av handlingsprogrammet. 

Nedenfor publiseres dokumenter fra den politiske behandlingen av handlingsprogrammet.

Budsjettprosessen fra start til slutt (figur)

 1. Steg Økonomiplanen for de neste fire årene og budsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet. I Bærum kommune samles økonomiplan og årsbudsjett i et dokument som kalles Handlingsprogram (HP). Forslag til handlingsprogram utarbeides av kommunedirektørens administrasjon og legges frem for de folkevalgte i september hvert år. Utkastet til handlingsprogram er offentlig informasjon.
 2. Steg Etter at handlingsprogrammet er lagt frem behandler de politiske partiene utkastet internt i sine partigrupper. Her bestemmer partiene seg for hva de mener om utkastet til HP, herunder hvilke endringer/omprioriteringer de ønsker å foreslå under budsjettbehandlingen.
 3. Steg Etter partienes interne behandling av HP foregår det forhandlinger mellom partiene om budsjettsforslag. Formålet er å oppnå enighet om tiltak man ønsker å støtte økonomisk i kommende budsjettår.
 4. Steg Parallelt med den partimessige behandlingen mottar kommunen og de folkevalgte en rekke innspill fra innbyggere, organisasjoner, næringsliv o.l. med synspunkter på hvilke tiltak kommunen bør prioritere å støtte økonomisk i kommende budsjettår.
 5. Steg Handlingsprogrammet går til politisk behandling i hovedutvalgene som foreslår prioriteringer i økonomiplanen før behandling i formannskap og kommunestyre. Formannskapets innstilling (anbefaling) til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler handlingsprogrammet. I denne perioden vil alle interesserte kunne gå gjennom innstillingen og sende inn kommentarer til denne.
 6. Steg Handlingsprogrammet behandles og vedtas endelig i kommunestyret. Alle mottatte innspill fra innbyggere, organisasjoner, næringsliv o.l. legges ved behandlingen. Etter kommunestyrebehandlingen er handlingsprogrammet endelig vedtatt og årsbudsjettet er dermed bindende for kommunestyret og underordnete organer.
 7. Steg Kommunedirektøren har ansvaret for å påse at kommunestyrets vedtak blir iverksatt og fulgt opp uten ugrunnet opphold.
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kommunedirektøren la frem sitt forslag til Handlingsprogrammet 2021-2024 23.september 2020. Tema for 2021 er "Året for endring og omstilling". 

Den videre behandlingen av budsjettet blir slik:

 • Uke 46: Handlingsprogrammet behandles i hovedutvalgene.
 • 13.11.20: Innstillingen til formannskapets behandling av Handlingsprogrammet sendes ut.
 • 18.11.20: Formannskapet behandler Handlingsprogrammet. Formannskapets innstilling til kommunestyret legges samme dag ut for offentlig gjennomsyn.
 • 02.12.20: Kommunestyret behandler og vedtar Handlingsprogrammet (budsjett for 2021 med handlingsprogram for 2021-2024.)

Kommunestyrets behandling av handlingsprogram og budsjett

Handlingsprogram 2021-2024 og budsjett 2021 ble behandlet som én samlet sak i kommunestyret onsdag 2. desember 2020. 

Her kan du lese vedtatt budsjett 2021. (pdf)

Link til budsjettbehandlingen i kommunestyret 2.desember 2020 ( Møteportalen) 

Formannskapets høringsdokument handlingsprogram og budsjett 2021-2024

Formannskapet har i møtet 18. november behandlet forslag til budsjett og handlingsprogram 2021-2024 og innstillingen er nå lagt ut offentlig. 

Offentlig ettersyn- Formannskapets forslag til budsjett og handlingsprogram 2021-2024

I henhold til Kommuneloven § 14-3 fjerde ledd skal innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021 - 2024

Kommunedirektøren la frem sitt forslag til Handlingsprogrammet 2021-2024 23.september 2020. Tema for 2021 er "Året for endring og omstilling". 

Spørsmål fra politikere og administrasjonens svar

Her publiseres spørsmål fra folkevalgte med svar fra kommunedirektøren, samt notater fra kommunedirektøren og innspill mottatt fra eksterne aktører.

Det har kommet inn 50 spørsmål fra de politiske partiene til forlaget til handlingsprogrammet for 2021 - 2024.

Her kan du se et samledokument som viser spørsmålene fra politikerne med svar fra kommunedirektøren (pdf)

Behandling:

Offentlig ettersyn- Formannskapets forslag til budsjett og handlingsprogram 2021-2024

Behandling:

Spørsmål og innspill:

Behandling:

Her vil du finne informasjon fra hovedutvalg barn og unges behandling av handlingsprogrammet.

Spørsmål og innspill:

Behandling:

Her vil du finne protokollen fra hovedutvalg bistand og omsorgs behandling av handlingsprogrammet.

Spørsmål og innspill:

Behandling:

Spørsmål og innspill: 

Behandling:

Spørsmål og innspill:

Innspill til handlingsprogrammet fra vernetjenesten og fagforeningene

Tidligere vedtatte budsjetter