Her legger vi ut informasjon om den politiske behandlingen av Handlingsprogram (budsjett) 2021-2024.

Nedenfor publiseres dokumenter fra den politiske behandlingen av handlingsprogrammet.

Budsjettprosessen fra start til slutt (figur)

 1. Steg Økonomiplanen for de neste fire årene og budsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet. I Bærum kommune samles økonomiplan og årsbudsjett i et dokument som kalles Handlingsprogram (HP). Forslag til handlingsprogram utarbeides av kommunedirektørens administrasjon og legges frem for de folkevalgte i september hvert år. Utkastet til handlingsprogram er offentlig informasjon.
 2. Steg Etter at handlingsprogrammet er lagt frem behandler de politiske partiene utkastet internt i sine partigrupper. Her bestemmer partiene seg for hva de mener om utkastet til HP, herunder hvilke endringer/omprioriteringer de ønsker å foreslå under budsjettbehandlingen.
 3. Steg Etter partienes interne behandling av HP foregår det forhandlinger mellom partiene om budsjettsforslag. Formålet er å oppnå enighet om tiltak man ønsker å støtte økonomisk i kommende budsjettår.
 4. Steg Parallelt med den partimessige behandlingen mottar kommunen og de folkevalgte en rekke innspill fra innbyggere, organisasjoner, næringsliv o.l. med synspunkter på hvilke tiltak kommunen bør prioritere å støtte økonomisk i kommende budsjettår.
 5. Steg Handlingsprogrammet går til politisk behandling i hovedutvalgene som foreslår prioriteringer i økonomiplanen før behandling i formannskap og kommunestyre. Formannskapets innstilling (anbefaling) til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler handlingsprogrammet. I denne perioden vil alle interesserte kunne gå gjennom innstillingen og sende inn kommentarer til denne.
 6. Steg Handlingsprogrammet behandles og vedtas endelig i kommunestyret. Alle mottatte innspill fra innbyggere, organisasjoner, næringsliv o.l. legges ved behandlingen. Etter kommunestyrebehandlingen er handlingsprogrammet endelig vedtatt og årsbudsjettet er dermed bindende for kommunestyret og underordnete organer.
 7. Steg Kommunedirektøren har ansvaret for å påse at kommunestyrets vedtak blir iverksatt og fulgt opp uten ugrunnet opphold.
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Her publiseres spørsmål fra folkevalgte med svar fra kommunedirektøren, samt notater fra kommunedirektøren og innspill mottatt fra eksterne aktører.

Behandlig av Handlingsprogram 2021–2024

Her er en samlet oversikt over dokumenter avgitt fra kommunedirektøren til handlingsprogrammet:

Behandling:

 • Dokumenter kommer.

Behandling:

 • Dokumenter kommer.

Spørsmål og innspill:

 • Dokumenter kommer.

Behandling:

Her vil du finne informasjon fra hovedutvalg barn og unges behandling av handlingsprogrammet.

 • Dokumenter kommer.

Spørsmål og innspill:

 • Dokumenter kommer.

Behandling:

Her vil du finne protokollen fra hovedutvalg bistand og omsorgs behandling av handlingsprogrammet.

Spørsmål og innspill:

Behandling:

 • Dokumenter kommer.

Spørsmål og innspill: 

Behandling:

 • Dokumenter kommer.

Spørsmål og innspill:

Innspill til handlingsprogrammet fra vernetjenesten og fagforeningene