Fagfornyelse

Det nye læreplanverket skal tas i bruk trinnvis fra skolestart 2020. Vi har tatt en prat med spesialrådgiver Ingunn Bremnes Stubdal i Bærum kommune for å høre hvilke endringer dette medfører og hvor godt rustet Bærum kommune er.

- En viktig intensjon med fagfornyelsen er å gå fra en skole preget av stofftrengsel og overflatelæring til færre kompetansemål og mer fokus på dybdelæring, forteller Ingunn Bremnes Stubdal, som er spesialrådgiver i Grunnskoleavdelingen i Bærum kommune.

Sentralt i dette arbeidet er det nye kompetansebegrepet, som retter fokus mot kompetanse heller enn kunnskap.

- Kompetanse handler i større grad om å tilegne seg og anvende kunnskap og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger. Kompetanse innebærer også forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Bærum kommune ligger godt an

I følge Overordnet del skal skolene la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Dette har vi jobbet mye med i bærumsskolen.

- Det handler blant annet om å la elevene få erfaring der de kan omsette ideer til handlinger, fortsetter Ingunn. Måten vi jobber med digital skolehverdag handler om nettopp dette, der elevene ikke er passive mottagere av informasjon fra læreren, men snarere bruker nettbrett for å være aktive kunnskapsprodusenter.

Å flytte fokus fra kunnskap til kompetanse innebærer også at innholdet i opplæringen tar utgangspunkt i elevenes livsverden.

- Å forstå dybden i norske tekster trenger ikke skje gjennom Ibsen, men kanskje også Carpe Diem. På samme måte kan elevene få større valg når de skal jobbe med internasjonale konflikter, både samtidige og historiske. Dette kan for mange være en omveltning. I Bærum har vi jobbet med dette i en tid allerede, men vi har ennå en vei å gå.

Et annet viktig element i fagfornyelsen er de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og helse og livsmestring

- Et eksempel på hvordan vi har jobbet med tverrfaglige problemstillinger er «hval-prosjektet» til elevene i 10. klasse på Ringstabekk skole. Med utgangspunkt i problematikken rundt plast i havet, ble fagene naturfag, samfunnsfag, KRLE, norsk, matte og engelsk kombinert.

En del av prosjektet gikk ut på å lage en stor modell av en hval fylt av plast, en problemstilling som ble aktualisert av hvalen som strandet på Sotra i 2017, der magen var fullt av plast.

Et felles løft

Arbeidet med fagfornyelsen krever ledelse på flere nivåer. For å sikre at alle skoler blir med, har Bærum kommune lagt stor vekt på at skoler og lærere kan dele erfaringer.

- Fagfornyelsen har vært tema på samlinger for skoleledere siden høsten 2018. Det er viktig å lese de styrende dokumentene grundig og snakke mye sammen om fagfornyelsen. Udirs støttemateriell har vært til god hjelp i prosessen.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole