Ringstabekk

Ringstabekk er den øverste av Stabekkgårdene og het opprinnelig Øvre Stabekk. Navnet” Ringstabekk” fikk gården da familien Ring kjøpte den i 1839. I middelalderen hørte gården til Hovedøen kloster og ved reformasjonen ble den krongods.

 I 1661 ble den pantsatt til Gabriel Marcellis på Bærums Verk, som solgte den videre til assessor Nils Toller. Toller overførte gården til sin svigersønn i 1709 og deretter skiftet den eier en rekke ganger inntil kanselliråd og sorenskriver i Aker, Mikal Heltzen kjøpte den i 1820-årene. I forbindelse med hans overtakelse ble gården kalt” Skriver-Stabekk”.

I 1838 var Jens Ring eier av Øvre Stabekk. Han var gift med Barbara Ring, datter av Hanna Winsnes. Jens og Barbara Ring fikk oppført den store hovedbygningen” Slottet” i teglstein i nyromansk stil i 1851. Arkitekt var H. E. Schirmer. Hagen ble utformet i engelsk landskapsstil av viktoriansk type. Jens Ring ervervet dessuten i 1850 gården Skallum-Stabekk.

Jens Ring døde i 1874 og enken overlot Øvre Stabekk til mannens nevø, major Schrumpf. På 1890-tallet ble Slottet med park og hage utskilt fra gården. Senere ble deler av jorda solgt og deler utparsellert til boligbygging. Staten kjøpte Ringstabekk og i 1909 kom Statens lærerindeskole i husstell i gang. Til skolestart sto det laftede stabburet ferdig. De store undervisningsbygningene ble oppført i tiden 1921-1924 og er tegnet av arkitekt Ivar Næss. Skolen drev bondebruket som nylig ble revet til fordel for ny Stabekk barneskole. Her var det opplæring i husdyr-, fjørfehold, og birøkt. Skolen underviste elevene i hagebruk og hadde egen gartner til hagebruket og parkanlegget.

Ringstabekk ble fredet av Riksantikvaren i 2003. Fredningen omfatter "Slottets" eksteriør og interiør, stabburet med fruktkjeller, skolebygget med unntak av påbyggene mot vest, samt de sentrale delene av landskapsparken sør for "Slottet". For skolebygningen gjelder fredningen også utvalgte interiører.

Litteratur:

  • Bakken, Tor Chr. (red.) 2008, Budstikkas store Asker og Bærum Leksikon
  • Borgen, Per Otto, 2006, Asker og Bærum Leksikon
  • Koht, Halvdan m.fl., 1924 Bærum – en bygds historie, Bærums herredstyre
  • Mohus, Arne, 1987, Stedsnavn i Bærum, Bærum oppmålingsvesen

Liv Frøysaa Moe

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie