Rehabilitering av Ankerveien

2005 er friluftslivets år, og LA21 – turveiselskapet sammen med Natur- og idrettsforvaltningen presenterer kulturminner langs hovedturveiene i Bærum.

Ankerveien ble anlagt som en privat driftsvei mellom Bærums Jernverk, Fossum Jernverk og Hammeren i Maridalen i 1790-årene, og var kjørbar med hest og vogn. Ca. en mil av den to mil lange veien ligger i Bærum. Veifaret har sitt navn etter Peder Anker som var godseier, jernverkseier, eidsvollsmann, kongelig oppnevnt generalveiintendant og Norges første statsminister.

Ankerveien er ett av tolv prioriterte områder i Bærum kommunes kulturvernplan. En kilometer mellom Stein gård og Murenveien er fredet. Månedens turvei i oktober er Turvei N 1: Ankerveien fra Bærums verk - Stein gård -Fossum. Turveidelen av Ankerveien på ca. 6 km har lenge vært i dårlig forfatning, og det har vært på tale med rehabilitering i over ti år. Takket være midler avsatt av Bærum kommune, tilskudd fra Riksantikvaren, samt spillemidler, kunne arbeidene endelig starte opp i juni 2005. Rehabiliteringen ventes ferdigstilt i oktober i år. Midlene fra Riksantikvaren er øremerket den fredete delen. Tiltakene er godkjent av Akershus fylkeskommune som fagmyndighet for kulturminnevern, og som regional planmyndighet.

Prosjektet har gått ut på å gjenopprette Ankerveien som et kulturhistorisk veifar og en turvei som er brukbar med barnevogn og sykkel. Dette innebærer tiltak som oppbygging av utvaskede veitrau med drenerende masser og nytt naturgrusdekke. Andre nødvendige tiltak for å bedre avrenningen har vært reetablering av gjengrodde grøfter. Dette har medført felling av trær, fjerning av stubber og rydding i buskas. På den fredete strekningen er det brukt naturpukk i oppbyggingen og det er etablert historisk korrekte, steinsatte stikkrenner under veien. På de øvrige delene av veien er stikkrennene forblendet med naturstein i åpningene.

Gamle murer og steinsatte veikanter som har ligget skjult under torven er synliggjort. Utglidde stabbesteiner er satt på plass igjen

Istandsettingen av Ankerveien er ikke helt i mål før bygningen som står igjen etter gården. Gardlaus, mellom Ankerveien og Steinsskogen gravlund, er restaurert. Navnet Gardlaus kommer av at gården ikke var inngjerdet. Gården ble kjøpt til, og drevet sammen med Stein fra 1883.

Bærum kommune eier nå det gamle huset. Manglende ressurser er årsaken til at planene om istandsetting ennå ikke er iverksatt, men prosjektet står på prioriteringslisten i Natur- og idrettsforvaltningen.

Litteratur:

Christensen, Trygve: Ankerveien / Cappelens turhåndbok
Saugstad, Even: Sykkelturer i Oslo /Syklistenes landsforbund
Synnes, Ada Lene: Ankerveien – Månedens kulturminne september 2004: Bærum kommune:

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie