Grav Gård

Tunet på Grav gård ligger vakkert til i en vestvent skråning. Navnet kommer av Graf, som betyr forsenkning. Gårdsbebyggelsen består av fire hus. Hovedbygningen og drengestuen er fra 1805.

Hovedbygningen ble i 1936-37 ombygd med arker mot nord og syd og sammenbygd med drengestuen. Arkitekt for hovedbygningen var Arnstein Arneberg og for drengestuen broren Eilif Arneberg. Stabburet har innrisset 1661 og 1875 ved døren for oppføringsåret og tilbygg. Driftsbygnigen er fra 1936. Men Grav er atskillig eldre enn dagens bygningsmasse.

Gården er datert til yngre jernalder og antas å være utskilt fra Voll som lå i den samme forsenkningen. Grav tilhørte Hovedøen kloster til reformasjonen (1537) og ble senere krongods. I 1659 ble den pantsatt til Jens Paulsen Vold som i 1663 fikk kongelig skjøte på den. Gården hadde kalkfjell og kalkbrenning var en viktig inntektskilde, der som på mange andre gårder i Asker og Bærum. Grav har trolig hatt flere "limovner". Det finnes oppgaver over gårdens leveranser av kalk i 1661 og 1666 til Akershus festning. Bråtan, Eikeli, Malerstuen, Dølerud og Bakken var husmannsplasser under Grav. Småbruket Almeli er utskilt fra Grav, og eksisterer gjennom veinavnet Almelien.

400 mål av Grav gård som grenser mot Nadderud Egne Hjem (Norges første arbeiderforstad) ble utparsellert til boligbygging i 1910. Grav ble fortsatt drevet som gårdsbruk 200 dekar jord til etter krigen. Da ble resten av jorda regulert til boligbygging, og mellom 1945 og 1980 ble det bygget 3.562 leiligheter på Grav. Gartnerivirksomheten ble opprettholdt helt til 1980-årene. Steinerskolen kjøpte gårdstunet i 1971 og driver skole i bygningene og de nye paviljongene.

Pilegrimsleden som ble merket og åpnet i kulturvernåret 1997 går syd i tunet, og følger der det er mulig biskop og Oslo-humanist Jens Nilssøns ridevei på visistasreisen fra Oslo til Ringerike i 1594. Den historiske traséen kalles også "Bispeveien" og er beskrevet i dagboken biskopens skriver førte. Der står det at de kom inn i Bærum over Fåbro ved Lysaker og red via Jar og Vold, "saa derfra i vester 5 eller 6 pilskudd offuer en liden skoug til en gaard heder Graff liggendis vdj en dal 1 stenkast fra veyen på den høyre haandt".

Forfatter: Liv Frøysaa Moe

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie