Ballerud stedsutvikling

Ballerud er et område som ligger mellom Bekkestua og Høvik, ved Ballerud golfbane. Dette planområdet er på omlag 142 000 m2. Her skal det realiseres en barneskole med flerbrukshall, en barnehage og boliger.

Hvor ligger Ballerud?

Ballerud omfatter hovedsakelig området Kleven gård i nord, tidligere Ballerud hagesenter og delvis Ballerud golfbane. I sør grenser det mot Ballerud gård. Johs Faales vei 80-100 og Kleivveien 22 er en del av området.

Utbyggingsarealene i området vil utvikles til boliger, en barnehage og en 4-parallell barneskole med flerbrukshall. I tillegg skal det settes av arealer til grønnstruktur og landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF).  

Politisk behandling

Ballerud områderegulering ble behandlet i Planutvalget 17. juni 2021, såkalt 1.gangsbehandling.

Det ble vedtatt å sende deler av forslag til reguleringsplan på høring: det gjelder delene som omfatter barnehage, skole m/flerbrukshall, grøntstruktur og trafikk-/adkomstløsninger.

Det som omfatter boligene skal omarbeides før det skal på høring.

Ballerud illustrasjon 02. juli 2021
Plankartet viser følgende: grønt: grønnstruktur og uteoppholdsareal, rødt: skole og barnehage, gult: boliger, grått: veg, rosa: torg og gang/sykkelvei

Les saksfremlegget med tilhørende dokumenter her.

Vedtaket vil kunne leses i hoveddokumentet.

Du kan se behandlingen av saken i planutvalget som opptak.

Lenke til Planutvalg 17. juni 2021

Velg sak 133/21 Ballerud – Johs Faales vei 80-100 – Kleivveien 22 – områderegulering – 1.gangsbehandling som kommer opp på høyre side under «Bokmerker»

Medvirkning

Høring

Det ble vedtatt å sende deler av forslag til reguleringsplan på høring: det gjelder delene som omfatter barnehage, skole m/flerbrukshall, grøntstruktur og trafikk-/adkomstløsninger. Høringsperioden er fra 1.7.21 til 12.9.21.

Merknader påføres planens navn «Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 – områderegulering» og planID 2015030, og sendes Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen 12.09.21.

Informasjonsmøte

Det ble avholdt et åpent digitalt informasjonsmøte 2. september klokken 18.00.

I møtet ble det informert om planprosessen (vedtak, medvirkning og veien videre), plangrepet, trafikk- og mobilitetskonsept (overordnet og for skole, flerbrukshall og barnehage), og rammer for skole, flerbrukshall og barnehage (utforming, hovedgrep og fremdrift).

Presentasjonen fra møtet finner du her.

Hvis du deltok på møtet, vil vi gjerne høre dine synspunkter.  Gi oss tilbakemelding ved å svare på  denne korte undersøkelsen. Vi spør om hvordan du opplever digitale og fysiske møter kommunen arrangerer. Undersøkelsen er anonym og vil ta ca. 2-3 min.

Har du ikke deltatt på møtet, men har noen synspunkter rundt møteformen, kan du også svare på undersøkelsen ved å legge inn kommentarer i kommentarfeltene.

Generelle opplysninger

Merknader som kommer inn er vårt grunnlag for å bearbeide planforslaget, og blir dessuten vurdert og referert for de politiske myndigheter. Merknader besvares derfor ikke enkeltvis.
Når forslaget er ferdig fra kommunedirektøren og drøftet i planutvalget, blir saken sendt kommunestyret for endelig vedtak. Dersom planforslaget er i samsvar med kommuneplanen, kan planutvalget selv fatte endelig vedtak. Hvis overordnede myndigheter motsetter seg planen, må den sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.

Når endelig vedtak er fattet, kunngjøres dette i brev, på kommunens nettside og i Budstikka.

Tidligere politiske behandlinger

Planprogram

Det er blitt vedtatt noen overordnede rammer før det kunne settes i gang med utarbeidelse av reguleringsplanen. Det kalles et planprogram.

Her kan du lese planprogrammet for reguleringen av området som ble vedtatt 17. januar 2017.

I planprogrammet er det vedtatt at reguleringsplanen blant annet skal sikre:

 • tilrettelegging for boligbebyggelse med varierte boligtyper og god bokvalitet inne og ute
 • gode muligheter for hverdagsrekreasjon for barn, unge og voksne
 • nødvendige arealer til offentlig tjenesteyting som barneskole, barnehage og tilrettelagte boliger
 • etablering av gode, direkte gang-/sykkelforbindelser til stasjonene og sentrumsområdet på Bekkestua, skoler og barnehager og andre møtepunkter
 • gode interne forbindelseslinjer for gang- og sykkeltrafikk
 • ivaretakelse og styrking av viktig lokal blågrønnstruktur
 • utvikling av deler av en allment tilgjengelig, sammenhengende grønnstruktur mellom marka og fjorden

Prinsippavklaring

I mai 2020 ble det fremmet en prinsippavklaring som ramme for utarbeidelsen av reguleringsplanen.

Det er flere temaer som ble vedtatt i prinsippavklaringen, men noen av de viktigste temaene er:

 • antall kvm. per elev og per barnehagebarn som skal settes av til utelek
 • Ballerud barnehage, skole med flerbrukshall og boligområde skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen grønn mobilitet. Målet er en svært høy andel gående og syklende.
 • prinsipiell plassering av de enkelte formålene: skole, grønnstruktur, bolig, barnehage m.m.

Her finner du vedtak og saksdokumenter til prinsippavklaringen som ble behandlet 27.05.20

Ønsker du å se opptaket av formannskapets behandling av prinsippavklaringen? Det ligger her

Fremdrift

 1. 17.01.17 Planprogram - vedtak formannskapet
 2. 27.05.20 Prinsippavklaring - vedtak formannskapet
 3. 3. kvartal 2020 – 1./2. kvartal 2021 Utarbeidelse planforslag, 2 alternativer
 4. 17. juni 2021 1. gangsbehandling planforslag
 5. 3. kvartal 2021 Høring/offentlig ettersyn (barnehage, skole m/flerbrukshall, grøntstruktur og trafikk-/adkomstløsninger) [boligområdene skal omarbeides før de skal på høring]
 6. 4. kvartal 2021/1. kvartal 2022 2. gangsbehandling planforslag og kunngjøring vedtak
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Mer informasjon om saken. Her finner du alle dokumenter, de ligger i innsyn.

Sykkelvei med fortau mellom Dragveien og Gjønnesveien - endring av plan

Kontaktperson