Ballerud stedsutvikling

Ballerud er et område som ligger mellom Bekkestua og Høvik, ved Ballerud golfbane. Dette planområdet er på omlag 142 000 m2. Her skal det realiseres en barneskole med flerbrukshall, en barnehage og boliger.

Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak i områdereguleringsplanen for Ballerud

Klagesaken er blitt behandlet hos Statsforvalteren. Klagene har ikke ført frem. Det betyr at planen, slik den var vedtatt i Kommunestyret 30.3.22, er gjeldende.

Her finner du Statsforvalterens vedtak i klagesaken.

Her finner du klagene som er sendt inn og selve klagebehandlingen.

Utsettelse av Ballerud barneskole

I november 2022 orienterte kommunedirektøren politikerne om at Ballerud barneskole planlegges med ferdigstillelse til skolestart i 2027 i stedet for 2025.

Les mer om utsettelsen her.

Tidligere politiske behandlinger

Politisk behandling 2. gangsbehandling

Offentlig reguleringsplan, områderegulering for Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 ble gjennomført 2. gangsbehandlet i kommunestyret 30. mars 2022. 

Planen ble vedtatt. 

Her finner du saksdokumentene.

 

Presentasjon i Planutvalget 10. februar 2022

Kommunedirektøren holdt en presentasjon i Planutvalget 10. februar 2022 der det ble informert om oppfølging av vedtaket.

 • Bearbeiding boligfeltene B1 og B2, muligheter for videre golfdrift, trafikksikkerhet Gartnerveien og Kleivveien, og alternativ adkomst til skole/flerbrukshall via Gamle Drammensvei.

Møtet ble streamet. Nedenfor finner du opptaket av møtet. 

Her er opptaket av møtet.

Her finner du presentasjonen fra møtet. 

Informasjonsmøte 24. januar 2022

Informasjonsmøtet ble av smittevernhensyn gjennomført digitalt.

Presentasjonene vist i møtet 24. januar 

Områderegulering høring

Offentlig reguleringsplan, områderegulering for Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22, var ute på høring fra 21. desember 2021 til 16. februar 2022.

3D-modell: Se hvordan den nye bebyggelsen kan bli plassert

Det er blitt utarbeidet en presentasjon av en 3D-modell hvor man kan se hvordan den nye bebyggelsen foreslås plassert i forhold til eksisterende bebyggelse. For best mulig opplevelse av 3D-modellen anbefales å bruke større skjerm og Google Chrome eller MS Edge.

Ballerud områderegulering 3D-modell

Prosjektet er blitt bearbeidet etter vedtaket i planutvalget 17.06.21 og høringen etter det. Saken ble fremmet til ny 1.gangsbehandling og ble behandlet i planutvalgets møte 9. desember 2021.

Vedtak, planutvalg 09.12.21:

Forslag til offentlig reguleringsplan, områderegulering for Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22, planID 2015030, som vist i plankart planalternativ 3A, dokument 5612167, med bestemmelser planalternativ 3A, dokument 5621898, og bestemmelser planalternativ 3B, dokument 5612168 med bestemmelser planalternativ 3B, dokument 5647434 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10 med følgende endringer og tillegg:

Saken bearbeides videre til 2. gangs behandling med klare forutsetninger om:

 • Boligantallet reduseres til ca 200. Bestemmelsene paragraf 1.1, fjerde punkt endres til : «et variert og bilfritt boligområde med ca 200 boenheter». Reduksjonen gjelder felt A, slik at B1/B2 ikke overstiger 37 boliger som opprinnelig var forslaget i alternativ 2. Dette legger til rette for at Kleven gård bevares og de to boligene ombrukes til to eneboliger. Låven kan f.eks benyttes til felles lager, sykkelbod, leveringspunkt, søppelpunkt - eller andre bruksområdet som sameiene bestemmer. Løsningen beskrives og illustreres.
 • Erstatningsarealer til golfbanen må sikres og løsningen beskrives.
 • Trafikksikkerheten utbedres spesielt av hensyn til skolebarna i Gartnerveien og Kleivveien bl.a. med overgangsmarkering, lys, fartsbegrensning m.v. I tillegg vurderes parkeringsforbud langs Gartnerveien og Kleivveien.
 • Flere i nabolaget har pekt på muligheten for alternativ adkomst til skole/flerbrukshall via Gamle Drammensvei. Planutvalget ber kommunedirektøren utredet dette alternativet.
 • Bestemmelsenes paragraf 4.14 første setning endres til: Det etableres inntil 1,2 biloppstillingsplasser per 100m2 BRA bolig.

Presentasjoner og høringsmøte i forbindelse med ny 1. gangsbehandling

På planutvalgsmøtet 4. november 2021 presenterte administrasjonen det nye boligalternativet og forslag til golf.

Her kan du se presentasjonen som ble vist i møtet

4. november presenterte administrasjonen det nye boligalternativet og forslag til golf på planutvalgsmøtet. 

Opptaket av møtet kan du se her

Gå inn på «Orienteringer del 2» på høyre side. Presentasjonen om Ballerud starter etter ca. 25 min.

Her kan du se presentasjonen som ble vist i møtet 4. november.

18. november ble det avholdt et høringsmøte. Se opptak av høringsmøte om Ballerud - Johs Faales vei 80-100-Kleivveien 22: 

Se opptak her

1. gangsbehandling 17. juni 2021

Ballerud områderegulering ble behandlet i Planutvalget 17. juni 2021, såkalt 1.gangsbehandling.
Det ble vedtatt å sende deler av forslag til reguleringsplan på høring: det gjelder delene som omfatter barnehage, skole m/flerbrukshall, grøntstruktur og trafikk-/adkomstløsninger.

Det som omfatter boligene skulle omarbeides før det skulle på høring.

Ballerud illustrasjon 02. juli 2021
Plankartet viser følgende: grønt: grønnstruktur og uteoppholdsareal, rødt: skole og barnehage, gult: boliger, grått: veg, rosa: torg og gang/sykkelvei

Les saksfremlegget med tilhørende dokumenter her.

Vedtaket vil kunne leses i hoveddokumentet.

Du kan se behandlingen av saken i planutvalget som opptak.

Lenke til Planutvalg 17. juni 2021

Velg sak 133/21 Ballerud – Johs Faales vei 80-100 – Kleivveien 22 – områderegulering – 1.gangsbehandling som kommer opp på høyre side under «Bokmerker»

I forbindelse med høringen  ble det avholdt et åpent digitalt informasjonsmøte 2. september klokken 18.00.

I møtet ble det informert om planprosessen (vedtak, medvirkning og veien videre), plangrepet, trafikk- og mobilitetskonsept (overordnet og for skole, flerbrukshall og barnehage), og rammer for skole, flerbrukshall og barnehage (utforming, hovedgrep og fremdrift).

Presentasjonen fra møtet finner du her

Prinsippavklaring 27. mai 2020

I mai 2020 ble det fremmet en prinsippavklaring som ramme for utarbeidelsen av reguleringsplanen.

Det er flere temaer som ble vedtatt i prinsippavklaringen, men noen av de viktigste temaene er:

 • antall kvm. per elev og per barnehagebarn som skal settes av til utelek
 • Ballerud barnehage, skole med flerbrukshall og boligområde skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen grønn mobilitet. Målet er en svært høy andel gående og syklende.
 • prinsipiell plassering av de enkelte formålene: skole, grønnstruktur, bolig, barnehage m.m.
 • Det ble vedtatt å sende deler av forslag til reguleringsplan på høring: det gjelder delene som omfatter barnehage, skole m/flerbrukshall, grøntstruktur og trafikk-/adkomstløsninger. Høringsperioden er fra 1.7.21 til 12.9.21.

Her finner du vedtak og saksdokumenter til prinsippavklaringen som ble behandlet 27.05.20

Ønsker du å se opptaket av formannskapets behandling av prinsippavklaringen? Det ligger her

I mai 2020 ble det fremmet en prinsippavklaring som ramme for utarbeidelsen av reguleringsplanen.

Det er flere temaer som ble vedtatt i prinsippavklaringen, men noen av de viktigste temaene er:

 • antall kvm. per elev og per barnehagebarn som skal settes av til utelek
 • Ballerud barnehage, skole med flerbrukshall og boligområde skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen grønn mobilitet. Målet er en svært høy andel gående og syklende.
 • prinsipiell plassering av de enkelte formålene: skole, grønnstruktur, bolig, barnehage m.m.
 • Det ble vedtatt å sende deler av forslag til reguleringsplan på høring: det gjelder delene som omfatter barnehage, skole m/flerbrukshall, grøntstruktur og trafikk-/adkomstløsninger. Høringsperioden er fra 1.7.21 til 12.9.21.

Her finner du vedtak og saksdokumenter til prinsippavklaringen som ble behandlet 27.05.20

Ønsker du å se opptaket av formannskapets behandling av prinsippavklaringen? Det ligger her

 

Planprogram, 17. januar 2017

Det er blitt vedtatt noen overordnede rammer før det kunne settes i gang med utarbeidelse av reguleringsplanen. Det kalles et planprogram.

Her kan du lese planprogrammet for reguleringen av området som ble vedtatt 17. januar 2017

I planprogrammet er det vedtatt at reguleringsplanen blant annet skal sikre:

 • tilrettelegging for boligbebyggelse med varierte boligtyper og god bokvalitet inne og ute
 • gode muligheter for hverdagsrekreasjon for barn, unge og voksne
 • nødvendige arealer til offentlig tjenesteyting som barneskole, barnehage og tilrettelagte boliger
 • etablering av gode, direkte gang-/sykkelforbindelser til stasjonene og sentrumsområdet på Bekkestua, skoler og barnehager og andre møtepunkter
 • gode interne forbindelseslinjer for gang- og sykkeltrafikk
 • ivaretakelse og styrking av viktig lokal blågrønnstruktur
 • utvikling av deler av en allment tilgjengelig, sammenhengende grønnstruktur mellom marka og fjorden

 

Fremdrift

 1. 17.01.17 Planprogram - vedtak formannskapet
 2. 27.05.20 Prinsippavklaring - vedtak formannskapet
 3. 3. kvartal 2020 – 1./2. kvartal 2021 Utarbeidelse planforslag, 2 alternativer
 4. 17. juni 2021 1. gangsbehandling planforslag
 5. 12. september 2021 Høring/offentlig ettersyn (barnehage, skole m/flerbrukshall, grøntstruktur og trafikk-/adkomstløsninger) [boligområdene skal omarbeides før de skal på høring]
 6. 9. desember 2021 Ny 1.gangsbehandling planforslag
 7. 21.12.21 til 16.02.22 Høring/offentlig ettersyn
 8. 30. mars 2022 2. gangsbehandling planforslag og kunngjøring vedtak
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kontaktperson