På Jarmyra bygges det en ny avløpsledning og en bekkeåpning.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Avløpsledning og bekkeåpning
Anleggsmetode
Graving
Prosjektfase
Gjennomføring
Entreprenør
Arne Olav Lund
Kart av prosjektet Jarmyra separering
Kart av prosjektet Jarmyra separering

Jarmyra separering er en del av kommunens kontinuerlige arbeid med å fornye vann- og avløpssystemer, samt tilpasning til klimaendringer og mer ekstremnedbør. Den eksisterende avløpsledningen skal fornyes og det skal åpnes en bekk langs Jarmyra.

Avløpsledningen skal graves opp fra Jarmyrveien 8 og ned mot Bærumsveien 152. Endelig sluttpunkt for gravearbeidene er ikke besluttet, men grunnet uforutsette utfordringer ble det besluttet at graveprosjektet skal forlenges. Fra sluttpunktet på gravearbeidene skal avløpsledningen videre rehabiliteres frem til Ringstabekk stasjon, ved bruk av en gravefri metode. Med denne metoden føres det inn en «strømpe» i den eksisterende ledningen som herdes med vann eller damp. Resultatet er et nytt fullverdig rør inne i det gamle. Avløpsledningen ligger i hovedsak på privat grunn og det skal graves igjennom private hager. For å ivareta grunneierne rettigheter og interesser er det inngått egne avtaler med samtlige berørte grunneiere.

Det lages en ny bekkeåpning fra kunstgressbanen på Jarmyra og frem til eksisterende bekkeløp ut til Tjernsrudtjernet. I forbindelse med bekkeåpningen oppgraderes den eksisterende turstien. Det blir også lagd tre klopper som gjør det mulig å krysse bekken langs Jarmyra.

Prosjektet berører mange grunneiere og interessenter. Det er krevende grunnforhold i området, og det må utføres omfattende tiltak for å stabilisere grunnen og hindre setninger. Metoden som benyttes er kalk- og sementstabilisering. Egne bormaskiner sprøyter ned kalk og sement i grunnen, ved bruk av en visp. Deretter skal pelene herde i 30 dager før det nye avløpsrøret kan legges. Traseen for hele den nye avløpsledningen skal kalk- og sementstabiliseres.

Jarmyra benyttes av mange, både de som bor der, turgåere, idrettslag, men også skoler og barnehager i nærheten. Kommunen har stort på fokus på at alle kan ferdes i området på en trygg måte mens arbeidene pågår. Det vil være partier som stenges for ferdsel i forbindelse med arbeidene, disse merkes og sikres godt.

Støy

Anleggsarbeidene blir utført mandag til lørdag kl. 07-19.

Det vises til egen nettside for støyende arbeider og infoskriv med ytterligere informasjon. 

Status 

Entreprenøren er ferdige med spunting fra Jarmyrveien 53 og ned til Bærumsveien 148. Arbeidene med rørlegging fra Jarmyrveien 27 og opp til barnehagen er også i gang Etter juleferien starter de opp med boring igjen. Disse arbeidene starter ved barnehagen. Her brytes den eksisterende kloakkledningen og det blir derfor nødvendig å etablere et pumpearrangement.

Jarmyra skisse  nummer 1 - desember 2021

Pumpearrangementet vil i første omgang berøre Jarmyrveien 3-9. Når rørtrasé frem til barnehagen er etablert vil entreprenøren grave ut og etablere kum S04. Dette medfører at tilkomsten for beboere med garasjeplass i parkeringshuset kan oppleve problemer med tilkomst i perioder. Vi prøver etter beste evne å opprettholde tilkomst til garasjer/boliger, men det vil tidvis være umulig.

Jarmyra skisse  nummer 2 - desember 2021

Samtidig med arbeidene mellom Jarmyrveien 27 til barnehagen pågår vil entreprenøren i uke 2 eller 3 begynne boring og graving fra Bærumsveien 148 og oppover mot Jarmyrveien 53. Det vil bli etablert et pumpearrangement som er tilsvarende det ved barnehagen på denne strekningen. Målsetningen er å være ved Jarmyrveien 53 i oktober 2022.

Jarmyra skisse  nummer 3 - desember 2021

Entreprenøren vil da starte de siste arbeidene mellom Jarhagen.
Det vil pågå forbreredende arbeider der etter sommerferien og frem til desember 2022 / januar 2023.

Til informasjon sender kommunen ut en ny entreprisekonkurranse som gjelder strømperehabilitering av spillvannsledningen fra endepunktet på graveentreprisen og ned til Ringstabekk stasjon. Denne entreprisen er planlagt å utføres vår/sommer 2022.

Vi i prosjektledelsen ønsker å benytte muligheten til å ønske dere alle en riktig god og fredfull jul og de beste ønsker for det nye året.

Informasjonsskriv, september 2021

Referat fra informasjonsmøte. 

Utfordringene prosjektet har møtt har ført til forsinkelser som tidligere varslet.

Kommunens rådgivere har gjennomført nye grunnundersøkelser/boreprøver som nå analyseres på laboratorium. Rådgivende geolog er i ferd med å finne løsninger som skal ivareta de utfordrende grunnforholdene. Dette arbeidet har vært tidkrevende. Det har vært lenger behandlingstid på laboratoriet og vi har måttet forsikre oss om at ny prosjektert løsning vil tilfredsstille de utfordrende grunnforholdene det er i området.

Kommunen vurderer nå en løsning med fundamentering til fjell, noe tilsvarende man gjør med hus. Ny prosjektert løsning skal foreligge i mai og da kan kommunens entreprenør fortsette arbeidene.  

Til info skal tidligere prosjektleder Holiya Sahman ut i fødselspermisjon og Ingvild Tørum vil ta over hennes rolle. Spørsmål kan stilles til undertegnede på e-post: ingvild.torum@baerum.kommune.no. Henvendelser besvares fortløpende, men det bes om forståelse for at det av og til kan ta litt tid å få svar. 

Bærum kommune takker for tålmodigheten til alle berørte, og ønsker dere samtidig en riktig god påske.

Prosjektet har måttet stoppe arbeidene langs Jarmyrveien 5 til Jarmyrveien 25. Et informasjonsbrev ble sendt til de direkte berørte grunneierne 11. februar 2021. Brevet forklarer prosjektets status detaljert, og på første siden er det en kort oppsummering fra de viktigste punktene:

Utfordringer med grunnforhold – delvis stans i arbeidene

De utførte stabilitetstiltakene som er gjennomført har dessverre ikke virket etter hensikten i ledningstraseen mellom Jarmyrveien 5 og 25. Dette har medført at de nye rørene som er lagt har sunket noe og må graves opp og fjernes. Arbeidene er midlertidig stanset, i påvente av at rådgiver og entreprenør skal avklare hvilke ytterligere tiltak som må iverksettes for at rørene skal ligge stabilt.

Utvidelse av anlegget

Det eksisterende kloakkrøret viser seg å ha et betydelig motfall like før entreprisegrensen i vest. Dette motfallet må utjevnes slik at tilfredsstillende fall oppnås. Anlegget må derfor forlenges et stykke nedover mot Ringstabekk stasjon. De kommende ukene vil det gjennomføres innledende arbeider (grunnundersøkelser).

Fremdrift

Planlagt avslutning av prosjektet er november 2021, men utfordringene prosjektet har møtt vil medføre forsinkelser. Ny framdriftsplan vil legges frem så snart kommunen har et klarere bilde av hvilke tiltak som må iverksettes. Det må i midlertidig påregnes at den totale anleggsperioden må utvides med flere måneder.

Bekkeåpning

Grunnvannsnivået i området overvåkes av poretrykksmålere. Det settes ut ytterligere målere i disse dager. Kommunen er opptatt av at bekkeåpningen i minst mulig grad skal påvirke grunnvannsnivået. Basert på registrerte målinger og vurdering fra rådgiver vil nødvendig justering gjøres ved behov. 

Videre arbeid 

Den kommende perioden vil arbeidene med bekkeåpningen fortsette mot Bærumsveien. Entreprenør har startet arbeidene med å etablere fundamentet for de tre kloppene som skal krysse bekken. For strekningen langs Jarmyrveien 2-8 vil det graves ut og legges ned nye rør mellom spuntveggene.

Jarmyra separering Jarmyra separering Jarmyra separering Jarmyra separering Jarmyra separering

Kommunen ønsker alle beboere og interessenter godt nytt år! Vi takker for tålmodigheten og samarbeidsviljen så langt i prosjektet. Kommunen har forståelse for at disse arbeidene er krevende for de berørte grunneierne, spesielt kombinert med pandemien.

Arbeidene kan medføre en god del støy og rystelser på nærliggende boliger. Det er montert rystelsesmålere på boligene, og det vil monteres fortløpende ettersom arbeidene skrider frem. Rystelser kan føles meget ubehagelige uten at det gjør skade på bygningskroppen/konstruksjonen. Det er et eget varslingssystem som varsler byggherre og entreprenør dersom målingene skulle overskrive grenseverdiene.

Arbeidene langs Jarmyrveien 2 til 8 vil fortsette den kommende perioden. I januar settes det ned spuntnåler langs denne strekningen (se bilder nederst). Videre vil grunnen bli kalk- og sementstabilisert. En boremaskin sprøyter ned kalk og sement i grunnen ved bruk av en visp. Tiltaket utføres for å gi grunnen bedre egenskaper med hensyn til setninger og stabilitet. Traseen for den nye spillvannsledningen skal kalk- og sementstabiliseres.

Arbeidene langs Jarmyrveien 5-25 fortsetter. Strekningen ble kalk- og sementstabilisert før jul. For at pelene skal få riktig fasthet og styrke, må de herde i cirka 30 dager. For dette strekket er pelene ferdig herdet og arbeidene med legging av ny spillvannsledning kan starte. Entreprenør starter arbeidene med å legge nye rør fra Jarmyrveien 5 og jobber nedover mot Jarmyrveien 25.

Kommunen har vedtatt at graveprosjektet skal forlenges i retning mot Ringstabekk stasjon. Det betyr at det egentlige sluttpunktet for gravearbeidene, utenfor Bærumsveien 144, forlenges til Bærumsveien 152. Det er fortsatt en del arbeid og utredninger som må gjennomføres før endelig trase bestemmes. Involverte grunneiere har mottatt eget brev. Kommunens jordskiftekandidat vil ta kontakt med de som blir direkte berørt. Kommunen vil komme tilbake med ytterligere informasjon så snart som mulig.

Entreprenør vil i kommende periode utføre noen forberedende gravearbeider langs Jarmyrveien 59 og frem til Bærumsveien 144. Det er mest hensiktsmessig å utføre disse gravearbeidene nå som det er frost og tele i bakken, slik at inngrepet blir minst mulig på eiendommene. Entreprenør vil rydde opp og planere området så godt det lar seg gjøre, når de forberedende gravearbeidene er ferdigstilt.

Overvannsrøret i Bærumsveien skal ledes videre i rør, frem til hjørnet på kunstgressbanen, før det ledes videre ut i åpen bekk som ender i Tjernsrudtjernet. Den kommende perioden vil det utføres arbeider i forbindelse med dette.

Arbeidene med oppgradering av turstien starter opp i januar. Deler av turstien vil i perioder være stengt for ferdsel.

Illustrasjon som viser ny klopp og tursti ved Tjernsrudtjernet
Illustrasjon som viser ny klopp og tursti ved Tjernsrudtjernet
Bekk KS-stabilisering Spunt Spunt

Entreprenør YIT utfører kalk- og sementstabilisering av grunnen. Egne boremaskiner sprøyter ned kalk og sement i grunnen, ved bruk av en visp. Tiltaket utføres for å gi grunnen bedre egenskaper med hensyn til setninger og stabilitet. Traseen for den nye spillvannsledningen skal kalk- og sementstabiliseres. I første omgang skal arbeidene utføres langs Jarmyrveien 3 til 25, samt et kort strekk mellom kunstgressbanen og Bærumsveien. Etter at arbeidene med kalk- og sementstabiliseringen er utført, skal dette herde i 30 dager.

Arbeidene langs Jarmyrveien 2 til 8 fortsetter. Dette strekket klargjøres for kalk- og sementstabilisering på nyåret.

Arbeidene med bekketraseen vil stå stille i den kommende perioden, og turstien vil fortsatt være steng for ferdsel.

Det blir dårligere fremkommelighet på området i korte perioder, dvs. rundt 30-60 minutter. Dette gjelder spesielt for Jarhagen og innkjøringen til parkeringskjelleren. Beboere i Jarhagen oppfordres til å bruke den midlertidige parkeringsplassen ved tidskritiske aktiviteter eller ærender. Det påvirker ikke utrykningskjøretøy. Entreprenør vil til enhver tid raskt flytte på seg for å sikre adkomst.

Arbeidene som utføres på Jarmyra medfører en del støy og vibrasjoner eller rystelser i grunnen, som vil kunne kjennes i husene. Rystelser kan oppleves ubehagelige uten at det er fare for skade på husene. Det er etablert rystelsesmålere på boliger som registrerer alle vibrasjoner og bevegelser. Det er installert et varslingssystem, slik at entreprenør og byggherre blir informert om grenseverdien overstiges.

Entreprenør har tillatelse til å arbeide alle hverdager, lørdag inkludert fra kl. 07-19. Det er ikke anleggsarbeider i romjulen. Det vises til egen nettside for støyende arbeider og infoskriv med ytterligere informasjon. 

Et informasjonsbrev angående status for nedre del av prosjektet, fra Jarmyrveien 51 til Bærumsveien 152 ble sendt ut 03.12.2020.

Arbeidene lang Jarmyrveien 2 til Jarmyrveien 8 vil fortsette. I tillegg blir det utført forberedende arbeider langs Jarmyrveien 3 og frem til og med Jarmyrveien 25. Det er viktig at alle grunneiere klargjør hagene sine, slik at gjenstander og ting er flyttet vekk før entreprenør starter arbeidene. Entreprenør har lagt et skriv i postkassen til dem dette gjelder. I tillegg vil entreprenør starte arbeidet med utgravingen av bekkeleiet langs turstien.

Rekkefølgen på arbeidene som utføres på Jarmyra har blitt endret siden oppstart av prosjektet. Grunnen er at det har dukket opp uforutsette forhold. Det blir lagt ut oppdatert informasjon på nettsiden. 

Jarmyra separering - bildeblokk november Jarmyra separering - bildeblokk november Jarmyra separering - bildeblokk november Jarmyra separering - bildeblokk november Jarmyra separering - bildeblokk november

Det utføres arbeider forbi Jarmyrveien 2 til Jarmyrveien 8. Støyskjermen langs Jarmyrveien 2 til 8/Bærumsveien demonteres. Anleggstrafikken vil gå langs eksisterende gang- og sykkelvei frem til Jarmyrveien 16. Det blir opprettet en midlertidig gang- og sykkelvei mellom den eksisterende og Bærumsveien. Myke trafikanter skal ferdes trygt forbi anleggsområdet via den midlertidige gang- og sykkelveien. Det vil etableres sikring mot anleggsområdet samt Bærumsveien.   

Det gjennomføres et informasjonsmøte. 

Det utføres prøvegravinger langs avløpstraseen. Det foretas noen forberedende arbeider, hvor hekker, gjerder og diverse fjernes. En prøvegraving betyr at man graver et hull, for så og fylle det igjen. Målet med prøvegravingene er å avdekke viktig informasjon om den eksisterende ledningen, samt foreta jordprøver av massene for å avdekke om de er forurenset.

Informasjonsbrev 

Utsendte informasjonsbrev 13. april 2022 (pdf) 

Utsendte informasjonsbrev 1. juli 2022 (pdf) 

Kontakt 

post@baerum.kommune.no

  • Kommunens prosjektleder Ingvild Tørum

  • Kommunens byggeleder Sigbjørn Seland

  • Entreprenørens prosjektleder Jon Arne Merdem

  • Entreprenørens anleggsleder Jostein Måge Aske

Tidslinje

  1. 2018-2020 Planlegging
  2. August 2020 Oppstart
  3. Juli 2023 Planlagt ferdigstillelse
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen