På Jarmyra bygges det en ny avløpsledning og en bekkeåpning.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Avløpsledning og bekkeåpning
Anleggsmetode
Graving
Prosjektfase
Gjennomføring
Entreprenør
Arne Olav Lund
Kart av prosjektet Jarmyra separering

Jarmyra separering er en del av kommunens kontinuerlige arbeid med å fornye vann- og avløpssystemet, samt tilpasning til klimaendringer og mer ekstremnedbør. Den eksisterende avløpsledningen skal fornyes og det skal åpnes en bekk langs Jarmyra.

Avløpsledningen skal graves opp fra Jarmyrveien 8 og frem til vestsiden av Tjernsrudtjernet like ved Bærumsveien 144. Derfra skal ledningen rehabiliteres frem til Ringstabekk stasjon ved bruk av en gravefri metode. Med denne metoden føres det inn en «strømpe» i den eksisterende ledningen som herdes med vann eller damp. Resultatet er et nytt fullverdig rør inne i det gamle. Avløpsledningen ligger i hovedsak på privat grunn og det skal graves igjennom private hager. For å ivareta grunneierne rettigheter og interesser er det inngått egne avtaler med samtlige berørte grunneiere. 

Det lages en ny bekkeåpning fra kunstgressbanen på Jarmyra og frem til eksisterende bekkeløp ut til Tjernsrudtjernet. I forbindelse med bekkeåpningen oppgraderes den eksisterende turstien. Det blir også lagd tre klopper som gjør det mulig å krysse bekken langs Jarmyra.

Prosjektet berører mange grunneiere og interessenter. Det er krevende grunnforhold i området, og det må utføres omfattende tiltak for å stabilisere grunnen og hindre setninger. Metoden som benyttes er kalksement-stabilisering.

Jarmyra benyttes av mange, både de som bor der, turgåere, idrettslag, men også skoler og barnehager i nærheten. Kommunen har stort på fokus på at alle kan ferdes i området på en trygg måte mens arbeidene pågår. Det vil være partier som stenges for ferdsel i forbindelse med arbeidene, disse merkes og sikres godt.

Støy

Anleggsarbeidene vil bli utført på hverdager kl. 07-19.

Status 

Det gjennomføres et informasjonsmøte. Se møtereferat her.

Det utføres prøvegravinger langs avløpstraseen. Det foretas noen forberedende arbeider, hvor hekker, gjerder og diverse fjernes. En prøvegraving betyr at man graver et hull, for så og fylle det igjen. Målet med prøvegravingene er å avdekke viktig informasjon om den eksisterende ledningen, samt foreta jordprøver av massene for å avdekke om de er forurenset.

Det utføres arbeider forbi Jarmyrveien 2 til Jarmyrveien 8. Støyskjermen langs Jarmyrveien 2 til 8/Bærumsveien demonteres. Anleggstrafikken vil gå langs eksisterende gang- og sykkelvei frem til Jarmyrveien 16. Det blir opprettet en midlertidig gang- og sykkelvei mellom den eksisterende og Bærumsveien. Myke trafikanter skal ferdes trygt forbi anleggsområdet via den midlertidige gang- og sykkelveien. Det vil etableres sikring mot anleggsområdet samt Bærumsveien.        

Informasjonsbrev 

Utsendte informasjonsbrev (pdf) 

Kontakt 

post@baerum.kommune.no

  • Kommunens prosjektleder: Dan Magnus Gjerstad
  • Kommunens assisterende prosjektleder: Holiya Sahman
  • Kommunens byggeleder: Sigbjørn Seland
  • Entreprenørs prosjektleder: Jon Arne Merdem
  • Entreprenørs anleggsleder: Jostein Måge Aske

Tidslinje

  1. 2018-2020 Planlegging
  2. August 2020 Oppstart
  3. November 2021 Planlagt ferdigstillelse
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen