Generelle spørsmål

Vann og avløp

Vann- og avløpsgebyrene går kun til dekning av kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene. Gebyrene øker mer enn normal prisstigning fordi det satses ekstra på å øke sikkerheten i vannforsyningen og tiltak for å tilpasse oss et endret klima.
Årsgebyret for vann og avløp samlet er økt med 2,5 prosent i 2021.

Husholdningsrenovasjon

Renovasjon er et gebyrfinansiert område hvor avsetning/bruk av bundet selvkostfond gjøres i henhold til årets resultat. I 2017 og 2018 har renovasjon hatt driftsunderskudd på grunn av konkurs hos leverandør og påløpte merkostnader i perioden med midlertidig avtale. Dette er dekket av fondet, og det har medført at det er bygget opp et negativt fond som må dekkes inn.

Kommunen har ved hjelp av Envidan og IT-systemet Momentum beregnet utgifter, inntekter og årsgebyrer forhandlingsprogramperioden. Resultatet av disse beregningene viser at dersom kommunen skal kunne bygge ned negativt fond og komme i balanse, må standard årsgebyr øke med 2,9 prosent fra 2020 til 2021.

I tillegg til den generelle justeringen er det gjort en gjennomgang av fellesløsninger som innehar rabattert renovasjonsgebyr. Flere av disse er justert, og endringene er i samsvar nå med det tjenesten(e) koster.

ISI gjenvinningsstasjon

Økning på grunn av pris- og lønnsvekst.

Ta kontakt med Veiledningstorget på tlf: 67 50 40 50

Alternativt kan Servicesenteret kontaktes via epost som finnes på faktura.

Det kan være ulike grunner til det, noen faktureres vann- og avløpsgebyrer etter stipulert forbruk beregnet etter areal, mens andre faktureres etter reelt forbruk ved bruk av vannmåler. Det kan også være forskjell på feiing av pipe og renovasjon.

Som hovedregel fastsettes bygningens gebyrpliktige areal som det totale bruksarealet (BRA tot) fra det nasjonale eiendomsregisteret Matrikkelen, uansett hva bygningens areal brukes til og uavhengig om rom er tilknyttet vann eller ikke.

Bruksareal total er ulik f.eks.: bruttoareal, nettoareal, BYA- bebygd areal, boareal, P-rom, S-rom, og andre arealbegreper som kan brukes av eiendomsmeglere, skatteetaten og andre.

Eksempelvis blir en garasje som er sammenhengende med boligbygget, regnes som en del av boligen på lik linje med for eksempel andre boder.

En frittstående garasje eller andre bygninger på eiendommen, vil kun være gebyrpliktig for vann- og avløpsgebyrer dersom disse har egen tilkobling til vann- og/eller avløpsnettet.

Vennligst ta kontakt med saksbehandler i VA dersom mer detaljert forklaring for ditt gebyrpliktige areal er nødvendig.

Vi oppdaterer eier (hjemmelshaver) av eiendom regelmessig, men alle som er eiere per 1. januar for første termin og per 1. juli for andre termin som mottar faktura er riktig mottaker. Eventuell avregning ved eierskifte må gjøres mellom ny og tidligere eier og er en privatrettslig sak.  Feilsendte faktura håndteres som ordinær klagesak.

Faktura sendes som standard til tinglyste eiere. Ta kontakt hvis leietaker skal motta faktura i stedet. Vær obs. på at dersom faktura ikke blir betalt av leietaker vil purringer og videre inkasso sendes til eier, som er juridisk ansvarlig for betaling av de kommunale gebyrene.

Fakturaene sendes til tinglyste eiere. Er tidligere partner også tinglyst medeier, ta kontakt så kan vi endre for fremtidige fakturaer. 

Så lenge det er registrert at huset er tilknyttet det kommunale ledningsnettet, er det gebyrplikt for vann- og avløpsgebyrer.

For at gebyrplikten skal bortfalle midlertidig må eier dokumentere at ledningene er frakoblet det kommunale nettet.

Se mer informasjon på våre nettsider - bygge og fornye. 

Et annet alternativ er å få montert vannmåler. Da betales det bare for det reelle vannforbruket. Er huset tomt blir det ingen gebyrer fakturert til årsoppgjøret som kjøres for vannmålere. Måleren må derimot leses av en gang pr. år i desember. Kontakt rørlegger for installasjon.

Det er tvunget renovasjon i Bærum, for å få stoppet renovasjon må eiere sende inn skriftlig søknad om dispensasjon.

Dette må endres av Kartverket i det nasjonale eiendomsregisteret Matrikkelen. Ta kontakt med Kartverket, kartverket.no, Tlf: 32 11 80 00

Etter at de har endret i Matrikkelen, vil dette automatisk bli endret i systemene til kommunen.

Spørsmål angående Vannmåler

Sjekk om forbruket har gått opp. Dette vises på faktura i varelinjer som «forbruk vann» og «forbruk avløp». Forskjellen kan ses i forhold til varelinjer for «fradrag akonto vann» og «fradrag akonto avløp». Kan være på grunn av vanning eller en lekkasje i toalett eller kran som drypper/renner.

Tips på avlesningskort som sendes ut i desember hvert år:
Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom kontrollhjulet eller en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har du en lekkasje på de interne vannrørene i huset.

Dersom man skal faktureres etter måler må vannmåler registreres hos kommunen, og eier må selv kreve å bli beregnet etter en slik metode. Dette må gjøres skriftlig f.eks. pr. e-post.

For nye målere:

Fra installasjonsdato, når nødvendig dokumentasjon foreligger fra utførende rørlegger. Vannmåler skjema på kommunens nettside må benyttes av rørlegger.

NB! Dersom skjema kommer for sent inn fra rørlegger eller eier til kommunen, og oppgjør for inneværende år er kjørt, kan ikke nye vannmålere tilbakedateres.

For eksisterende målere:

Dokumentasjon må sendes inn av eier, med bilde av målerens målerstand, og det som er rundt måleren da noe tekniske data skal registreres i våre systemer.

Retningslinjer finner du her

Kontakt evt. saksbehandler i Vann og avløp videre for detaljer.

Bærum kommune ønsker ikke at det per nå leveres inn vannmålere som har vært montert i brakkerigger og til teknisk vann ved midlertidige tilknytninger. For å avslutte avtale om midlertidig uttak av vann, og/eller avløp, må det i perioden sendes inn bilde som viser at vannmåler er demontert og ett eget bilde av målerstand på denne.

Anmodning om å avslutte årsgebyrer sendes sammen med billeddokumentasjon til post@baerum.kommune.no

Spørsmål om eFaktura/Avtalegiro

Hvis man velger i sin nettbank å «takke ja» til alle som tilbyr eFaktura, så vil man også automatisk motta eFaktura fra kommunen.

Har du ingen avtale i din nettbank om elektronisk faktura, så vil du motta papirfaktura.

Vanligvis er man registrert i sin nettbank med eksempelvis avtalegiro, eFaktura, Vipps, e-Boks eller Digipost .

Bedrifter får faktura som EHF dersom de er meldt inn i Elma registeret.

Dette skyldes oftest at avtale om eFaktura er opprettet av tidligere partner/ektefelle, som er den som må avslutte eksisterende eFakturaavtale i sin nettbank. Deretter kan det opprettes ny avtale om eFaktura når neste faktura sendes ut.

Det skyldes oftest dine egne innstillinger i din nettbank, dette kan du selv endre i nettbanken.

Spørsmål om feiing

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) utfører feie- og tilsynstjenester for bolig og fritidsbolig i Bærum kommune.
Kontakt ABBR ved spørsmål. 

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) utfører feie- og tilsynstjenester for bolig og fritidsbolig i Bærum kommune.
Kontakt ABBR ved spørsmål. 

Søknad om fritak - feiergebyr