Generelle spørsmål

Årsgebyrene faktureres i to terminer per år: 

1. termin, fra 01.01 til 30.06 med forfall 20.03
2. termin, fra 01.07 til 31.12 med forfall 20.10 

Vann og avløp

Vann- og avløpsgebyrene går kun til å dekke kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene. Årsgebyret for vann og avløp samlet er økt med 2,5 prosent i 2021. Gebyrene øker mer enn normal prisstigning fordi det satses ekstra på å øke sikkerheten i vannforsyningen, samt iverksette tiltak for å tilpasse oss et endret klima med mer nedbør. 

Årsgebyrer og priser for husholdningsavfall

Renovasjonsgebyret dekker innsamling og behandling av avfall hentet hos abonnentene og levert på returpunkter. Det kan søkes om deling av abonnement.

Standard årsgebyr økte med 2,9 prosent fra 2020 til 2021. Økningen skyldes pris- og lønnsvekst, samt driftsunderskudd i 2017 og 2018. Driftsunderskuddet i 2017 og 2018 skyldtes en konkurs hos leverandør og dermed merkostnader knyttet til midlertidig avtale. Det førte til et negativt fond som nå må dekkes inn. 

Les mer om abonnement og priser på avfall og gjenvinning

Isi gjenvinningsstasjon

Økning på grunn av pris- og lønnsvekst.

Priser hos Isi gjenvinningsstasjon 

Ta kontakt med Veiledningstorget på tlf.: 67 50 40 50, eller kontakt oss via e-posten på fakturaen. 

For noen faktureres vann- og avløpsgebyrer etter stipulert forbruk beregnet etter areal, mens andre faktureres etter reelt forbruk ved bruk av vannmåler. Det kan også være forskjell på gebyr tilknyttet feiing av pipe og renovasjon.

Det kan skyldes flere ting, f.eks at eiendomsmeglere, skatteetaten og andre kan bruke andre arealbegreper enn bruksareal totalt (BRA tot) som brukes som hovedregel for vann og avløpsgebyrer.

Hvordan beregnes det gebyrpliktige arealet for vann og avløp?

Bruksareal totalt (BRA tot) for boligen/bygningen beregnes av Byggesak basert på tegninger de har mottatt i en byggesak, og arealet registreres i det nasjonale eiendomsregisteret Matrikkelen.

Bruksareal = P-rom + S-rom.
Gebyrplikten for vann og avløp er uavhengig om rom er tilknyttet vann eller ikke.
For bygninger bygd før 2008 eller som har endring av bygningens størrelse før 1.mars 2017 vil gebyrpliktig areal ta utgangspunkt i bruttoarealet for hovedetasje og ha en prosentvis beregning for de øvrige etasjene.

Hvorfor får jeg vann og avløpsgebyrer for garasjen min?

Din frittstående garasje er registrert i kommunens system med egen tilkobling til vann- og/eller avløpsnettet og har da gebyrplikt for vann og avløp.

Hva gjør jeg hvis det er registrert feil areal på min bolig?

Vennligst ta kontakt med saksbehandler i VA dersom mer detaljert forklaring for ditt gebyrpliktige areal er nødvendig. Eller ta kontakt med byggesak med oppdaterte tegninger av bygningen dersom du mener din boligs areal ikke er riktig.

Eier per 1. januar for første termin, og eier per 1. juli for andre termin, er riktig mottaker. Eventuell avregning ved eierskifte må gjøres mellom ny og tidligere eier og er en privatrettslig sak. Vi oppdaterer eier (hjemmelshaver) av eiendom regelmessig. Feilsendt faktura håndteres som ordinær klagesak.

Faktura sendes som standard til tinglyste eiere. Ta kontakt hvis leietaker skal motta faktura i stedet. Dersom faktura ikke blir betalt av leietaker vil purringer og inkasso sendes til eier, som er juridisk ansvarlig for å betale de kommunale gebyrene.

Fakturaene sendes til tinglyste eiere. Hvis tidligere partner også er tinglyst medeier, må du ta kontakt med oss så vi kan endre for fremtidige fakturaer. 

Så lenge det er registrert at huset er tilknyttet det kommunale ledningsnettet, er det gebyrplikt for vann- og avløpsgebyrer.

For at gebyrplikten skal bortfalle midlertidig, må eier dokumentere at ledningene er frakoblet det kommunale nettet.

Se mer informasjon på våre nettsider - bygge og fornye. 

Et annet alternativ er å få montert vannmåler. Da betales det bare for det reelle vannforbruket. Er huset tomt blir det ingen gebyrer fakturert til årsoppgjøret for vannmålere. Måleren må derimot leses av en gang pr. år i desember. Kontakt rørlegger for installasjon.

Det er tvunget renovasjon i Bærum, for å få stoppet renovasjon må eiere sende inn skriftlig søknad om dispensasjon.

Dette må endres av Kartverket i det nasjonale eiendomsregisteret Matrikkelen. Ta kontakt med Kartverket, kartverket.no, Tlf: 32 11 80 00

Etter at de har endret i Matrikkelen, vil dette automatisk bli endret i systemene til kommunen.

Spørsmål angående Vannmåler

Sjekk om forbruket har gått opp. Dette vises på faktura i varelinjer som «forbruk vann» og «forbruk avløp». Forskjellen kan sees i forhold til varelinjer for «fradrag akonto vann» og «fradrag akonto avløp». Det kan for eksempel være på grunn av vanning, en lekkasje i toalett eller en kran som drypper/renner.

Tips på avlesningskort som sendes ut i desember hvert år:
Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom kontrollhjulet eller en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har du en lekkasje på de interne vannrørene i huset.

Dersom man skal faktureres etter vannmåler, må vannmåler registreres hos kommunen. Eier må også si ifra skriftlig til kommunen at man ønsker å bli beregnet etter vannmåler. 

For nye målere:

Fra installasjonsdato, når nødvendig dokumentasjon foreligger fra utførende rørlegger. Vannmålerskjema på kommunens nettside må benyttes av rørlegger.

NB! Dersom skjema kommer for sent inn fra rørlegger eller eier, og oppgjør for inneværende år er kjørt, kan ikke nye vannmålere tilbakedateres.

For eksisterende målere:

Dokumentasjon må sendes inn av eier, med bilde av målerens målerstand, og det som er rundt måleren da noe tekniske data skal registreres i våre systemer.

Retningslinjer finner du her

Kontakt evt. saksbehandler i Vann og avløp videre for detaljer.

Bærum kommune ønsker ikke at det per nå leveres inn vannmålere som har vært montert i brakkerigger og til teknisk vann ved midlertidige tilknytninger. For å avslutte avtale om midlertidig uttak av vann, og/eller avløp, må det i perioden sendes inn bilde som viser at vannmåler er demontert og ett eget bilde av målerstand på denne.

Anmodning om å avslutte årsgebyrer sendes sammen med billeddokumentasjon til post@baerum.kommune.no

Spørsmål om eFaktura/Avtalegiro

Hvis man velger i sin nettbank å «takke ja» til alle som tilbyr eFaktura, så vil man også automatisk motta eFaktura fra kommunen.

Har du ingen avtale i din nettbank om elektronisk faktura, så vil du motta papirfaktura.

Vanligvis er man registrert i sin nettbank med eksempelvis avtalegiro, eFaktura, Vipps, e-Boks eller Digipost .

Bedrifter får faktura som EHF dersom de er meldt inn i Elma registeret.

Dette skyldes som oftest at avtale om eFaktura er opprettet av tidligere partner/ektefelle, som er den som må avslutte eksisterende eFaktura-avtale i sin nettbank. Deretter kan det opprettes ny avtale om eFaktura når neste faktura sendes ut.

Det skyldes som oftest dine egne innstillinger i din nettbank, dette kan du selv endre i nettbanken.

Spørsmål om feiing

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) utfører feie- og tilsynstjenester for bolig og fritidsbolig i Bærum kommune.
Kontakt ABBR ved spørsmål. 

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) utfører feie- og tilsynstjenester for bolig og fritidsbolig i Bærum kommune.
Kontakt ABBR ved spørsmål. 

Søknad om fritak - feiergebyr