Generelle spørsmål

Gebyrene brukes til å kunne ha en forsvarlig drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur for vann og avløp i hele kommunen.
Samlede vann- og avløpsgebyrer består av engangsgebyr, kalt tilknytningsgebyr og løpende årlige gebyr, kalt årsgebyr. Prinsippet vann inn = vann ut, benyttes for gebyrberegning.
Gebyrene blir fakturert etter selvkostprinsippet.

Det betyr at innbyggere betaler for det det koster å produsere tjenestene, og at gebyrene ikke nødvendigvis følger normal prisutvikling.

Betaling skal dekke en forholdsmessig del av kostnader knyttet til hele infrastrukturen som skal komme alle kommunens innbyggere til gode.
Gebyret faktureres i forbindelse med en planlagt tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett eller ved en arealendring av et bygg. Utdypende informasjon finner du her: Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Engangsgebyret beregnes etter bygningens bruksareal totalt.

Betaling skal dekke vannforbruket for den enkelte eiendommen, og er ment å gi en forholdsmessig fordeling av kostnader per eiendom i kommunen. Årsgebyr beregnes enten ved målt forbruk med vannmåler eller stipulert forbruk beregnet av bruksareal totalt.

Årsgebyrene faktureres i to terminer per år: 

 

Årsgebyr terminer
Termin 1.Termin 2.Termin
Periode gjelder 01.01-30.06 01.07-31.12
Fakturautsendelse medio februar medio september
Forfallsdato

20. mars 20. oktober

 

Engangsgebyret faktureres når Igangsettelsestillatelse for tiltak blir gitt av Byggesak. Tidspunktet for utsendelse av faktura er da uavhengig av når vann- og avløpsledninger blir installert eller når de kobles til det kommunale nettet. Betalingsfrist på faktura er 90 dager.

Vann og avløp

Vann- og avløpsgebyrene går kun til å dekke kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene. Årsgebyret for vann og avløp samlet er økt med 2,5 prosent i 2021. Gebyrene øker mer enn normal prisstigning fordi det satses ekstra på å øke sikkerheten i vannforsyningen, samt iverksette tiltak for å tilpasse oss et endret klima med mer nedbør. 

Årsgebyrer og priser for husholdningsavfall

Renovasjonsgebyret dekker innsamling og behandling av avfall hentet hos abonnentene og levert på returpunkter. Det kan søkes om deling av abonnement.

Standard årsgebyr økte med 2,9 prosent fra 2020 til 2021. Økningen skyldes pris- og lønnsvekst, samt driftsunderskudd i 2017 og 2018. Driftsunderskuddet i 2017 og 2018 skyldtes en konkurs hos leverandør og dermed merkostnader knyttet til midlertidig avtale. Det førte til et negativt fond som nå må dekkes inn. 

Les mer om abonnement og priser på avfall og gjenvinning

Isi gjenvinningsstasjon

Økning på grunn av pris- og lønnsvekst.

Priser hos Isi gjenvinningsstasjon 

Ta kontakt med Veiledningstorget på tlf.: 67 50 40 50, eller kontakt oss via e-posten på fakturaen. 

For noen faktureres vann- og avløpsgebyrer etter stipulert forbruk beregnet etter areal, mens andre faktureres etter reelt forbruk ved bruk av vannmåler. Det kan også være forskjell på gebyr tilknyttet feiing av pipe og renovasjon.

Det kan skyldes flere ting, f.eks at eiendomsmeglere, skatteetaten og andre kan bruke andre arealbegreper enn bruksareal totalt (BRA tot) som brukes som hovedregel for vann og avløpsgebyrer.

Hvordan beregnes det gebyrpliktige arealet for vann og avløp?

Bruksareal totalt (BRA tot) for boligen/bygningen beregnes av Byggesak basert på tegninger de har mottatt i en byggesak, og arealet registreres i det nasjonale eiendomsregisteret Matrikkelen.

Bruksareal = P-rom + S-rom.
Gebyrplikten for vann og avløp er uavhengig om rom er tilknyttet vann eller ikke.
For bygninger bygd før 2008 eller som har endring av bygningens størrelse før 1.mars 2017 vil gebyrpliktig areal ta utgangspunkt i bruttoarealet for hovedetasje og ha en prosentvis beregning for de øvrige etasjene.

Hvorfor får jeg vann og avløpsgebyrer for garasjen min?

Din frittstående garasje er registrert i kommunens system med egen tilkobling til vann- og/eller avløpsnettet og har da gebyrplikt for vann og avløp.

Hva gjør jeg hvis det er registrert feil areal på min bolig?

Vennligst ta kontakt med saksbehandler i VA dersom mer detaljert forklaring for ditt gebyrpliktige areal er nødvendig. Eller ta kontakt med byggesak med oppdaterte tegninger av bygningen dersom du mener din boligs areal ikke er riktig.

Så lenge det er registrert at huset er tilknyttet det kommunale ledningsnettet, er det gebyrplikt for vann- og avløpsgebyrer.

For at gebyrplikten skal bortfalle midlertidig, må eier dokumentere at ledningene er frakoblet det kommunale nettet.

Se mer informasjon på våre nettsider - bygge og fornye. 

Et annet alternativ er å få montert vannmåler. Da betales det bare for det reelle vannforbruket. Er huset tomt blir det ingen gebyrer fakturert til årsoppgjøret for vannmålere. Måleren må derimot leses av en gang pr. år i desember. Kontakt rørlegger for installasjon.

Det er tvunget renovasjon i Bærum, for å få stoppet renovasjon må eiere sende inn skriftlig søknad om dispensasjon.

Spørsmål angående eier/fakturamottaker for eiendom

Du fikk fakturaen siden du ved faktureringstidspunktet var registrert som tinglyst eier av eiendommen i våre systemer.

For eiendommen sender kommunen ut faktura for de kommunale årsgebyrene to ganger i året, terminperiodene er 01.01-30.06 og 01.07-31.12.

Terminfaktura sendes ut uavhengig av når eiendomsoverdragelser faktisk skjer i terminen. Eventuell avregning ved eierskifte må gjøres mellom ny og gammel eier, ofte gjøres dette som en del av oppdraget eiendomsmegler har i forbindelse med eierskiftet. Allerede mottatt faktura må betales som den er.

Du fikk fakturaen siden du ved faktureringstidspunktet var registrert som tinglyst eier av eiendommen i våre systemer.

Kommunen sender ut faktura for eiendommen for kommunale årsgebyrene to ganger i året, terminperiodene er 01.01-30.06 og 01.07-31.12.

Terminfaktura sendes ut uavhengig av når eiendomsoverdragelser faktisk skjer i terminen. Eventuell avregning ved eierskifte må gjøres mellom ny og gammel eier, ofte gjøres dette som en del av oppdraget eiendomsmegler har i forbindelse med eierskiftet.
Allerede mottatt faktura må betales som den er.

 

Ny og gammel eier må avtale og avregne dette seg imellom, ofte gjøres dette som en del av oppdraget eiendomsmegler har i forbindelse med eierskiftet.

For eiendommen sender kommunen ut faktura for de kommunale årsgebyrene to ganger i året, Termin 1: 01.01-30.06 og Termin 2: 01.07-31.12.

Faktura for 1.termin sendes ut medio februar, og 2.termin faktura sendes ut medio september. Faktura sendes til den som er registrert som tinglyst eier av eiendommen i våre systemer ved faktureringstidspunktet.

Faktura sendes som standard til tinglyste eiere. Ta kontakt hvis leietaker skal motta faktura i stedet. Dersom faktura ikke blir betalt av leietaker vil purringer og inkasso sendes til eier, som er juridisk ansvarlig for å betale de kommunale gebyrene.

Fakturaen sendes til en tinglyst eier. Hvis din partner/tidligere partner også er tinglyst eier, må du ta kontakt med oss så vi kan endre regningsmottaker for fremtidige fakturaer. Allerede mottatt faktura må betales som den er.

På fakturaen kan kommunen bare registrere én eier som fakturamottaker for eiendommen, dette er uavhengig av hvor mange eiere eiendommen faktisk har.

Det er det nasjonale eiendomsregisteret Matrikkelen som viser hvem som er tinglyste eiere av eiendommen.

Hvis det finnes andre tinglyste eiere, som f.eks. gjenlevende ektefelle/partner/barn, vil de automatisk bli satt som ny fakturamottaker.

Hvis andre skal være fakturamottaker må først endring av eier skje i det nasjonale eiendomsregisteret Matrikkelen, etterlatte må da ta kontakt med Kartverket (telefon 32 11 80 00 eller post@kartverket.no).

Se også informasjon på deres nettsider: Overføring ved arv, skifte og uskifte

Når eier er endret i Matrikkelen, blir det da automatisk endret eier og fakturamottaker i kommunens systemer.

Spørsmål angående Vannmåler

Sjekk om forbruket har gått opp. Dette vises på faktura i varelinjer som «forbruk vann» og «forbruk avløp». Forskjellen kan sees i forhold til varelinjer for «fradrag akonto vann» og «fradrag akonto avløp». Det kan for eksempel være på grunn av vanning, en lekkasje i toalett eller en kran som drypper/renner.

Tips på avlesningskort som sendes ut i desember hvert år:
Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom kontrollhjulet eller en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har du en lekkasje på de interne vannrørene i huset.

Dersom man skal faktureres etter vannmåler, må vannmåler registreres hos kommunen. Eier må også si ifra skriftlig til kommunen at man ønsker å bli beregnet etter vannmåler. 

For nye målere:

Fra installasjonsdato, når nødvendig dokumentasjon foreligger fra utførende rørlegger. Vannmålerskjema på kommunens nettside må benyttes av rørlegger.

NB! Dersom skjema kommer for sent inn fra rørlegger eller eier, og oppgjør for inneværende år er kjørt, kan ikke nye vannmålere tilbakedateres.

For eksisterende målere:

Dokumentasjon må sendes inn av eier, med bilde av målerens målerstand, og det som er rundt måleren da noe tekniske data skal registreres i våre systemer.

Retningslinjer finner du her

Kontakt evt. saksbehandler i Vann og avløp videre for detaljer.

Vannmålere må innleveres til Bærum kommune, Vann og avløp i Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika for avslutning og kontroll. For øvrig er det også krav til at det sendes pluggemelding fra ansvarlig utførende til Bærum kommune, Vann og avløp.

For mer informasjon les mer her

 

Spørsmål om eFaktura/Avtalegiro

Hvis man velger i sin nettbank å «takke ja» til alle som tilbyr eFaktura, så vil man også automatisk motta eFaktura fra kommunen.

Har du ingen avtale i din nettbank om elektronisk faktura, så vil du motta papirfaktura.

Vanligvis er man registrert i sin nettbank med eksempelvis avtalegiro, eFaktura, Vipps, e-Boks eller Digipost .

Bedrifter får faktura som EHF dersom de er meldt inn i Elma registeret.

Dette skyldes som oftest at avtale om eFaktura er opprettet av tidligere partner/ektefelle, som er den som må avslutte eksisterende eFaktura-avtale i sin nettbank. Deretter kan det opprettes ny avtale om eFaktura når neste faktura sendes ut.

Det skyldes som oftest dine egne innstillinger i din nettbank, dette kan du selv endre i nettbanken.

Spørsmål om feiing

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) utfører feie- og tilsynstjenester for bolig og fritidsbolig i Bærum kommune.
Kontakt ABBR ved spørsmål. 

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) utfører feie- og tilsynstjenester for bolig og fritidsbolig i Bærum kommune.
Kontakt ABBR ved spørsmål. 

Søknad om fritak - feiergebyr