Installasjon

Eier må selv kontakte godkjent foretak. Alle kostnader ved installering, drift og vedlikehold av vannmåleren, samt øvrig nødvendig utstyr må dekkes av eier. Vannmåler skal monteres i konsoll, frostfritt og lett tilgjengelig. (jfr. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser punkt 2.6). Det må installeres tilbakestrømningssikring og da en godkjent tilbakeslagsventil (jfr. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser punkt 2.4).

Fra og med 1. januar 2023 kom det krav til vannmålere i bruk, og ikke bare krav til vannmålere som er i salg jfr. ny vannmålerforskrift. Kravet tidligere for vannmålere til salgs var blant annet at en måler skulle ha vært gjennom testing hos produsenten slik at den med sikkerhet oppfyller nødvendige krav i Måleinstrumentdirektivet. Fra og med 1. januar 2023 skal også vannmålerne oppfylle disse kravene når de er i bruk. For mer informasjon om hva rørlegger kan levere og montere, kontakt ønsket godkjent foretak.

Ansvar

Eier er ansvarlig for kjøp, installering, vedlikehold samt flytting av vannmåler. Eier er ansvarlig for at installasjon av vannmåler blir innrapportert til Bærum kommune, med opplysning om målernummer, målertype, dimensjon og målerstand. Rørlegger må fylle ut vannmålerskjema som er å finne på våre nettsider. Ved skifte av måler er eier ansvarlig for innrapportering av målerstand på gammel måler. Rørlegger må dokumentere dette på vannmålerskjema. Eier er ansvarlig for at vannmåleren blir avlest en gang pr. år og at målerstanden blir innrapportert til Bærum kommune. Avlesningskort mottas for avlesning i november/desember. Manglende avlesning vil kunne føre til uriktig fakturering i forhold til faktisk forbruk. Registrerte vannmålere må ikke demonteres uten at rørlegger dokumenterer avsluttende målerstand til kommunen. Boligen vil fra demonteringsdato faktureres etter det totale bruksarealet slik det er registrert i Matrikkelen.

Gebyrberegning

For nye målere: Fra installasjonsdato når nødvendig dokumentasjon foreligger. Nødvendig dokumentasjon vil være innsending av vannmålerskjema av utførende rørlegger.

Skjema er å finne her

For eldre målere: På grunn av ny vannmålerforskrift fra 1. januar 2023 tillates ikke registrering av eldre målere til beregning av årsgebyrer for vann og avløp. Disse må skiftes ut. Tekniske krav til installasjonen må følges jfr. abonnementsvilkårene ved utskifting av vannmåler.

Dersom måler er montert nylig kan det gjøres en vurdering av om vannmåler likevel kan registreres. Bilde av måler og installasjonen må sendes inn for kontroll og forespørsel om dette til post@baerum.kommune.no.

Drift 

Testing, reparasjon eller bytte av vannmåler skal foretas av godkjent foretak. Kostnad må dekkes av eier. Vannmåleren skal testes, skiftes og monteres etter produsentens retningslinjer.

Kontroll

Kommunen har rett til å foreta kontroll av vannmåleren og plombering