Installasjon

Eier må selv kontakte godkjent foretak. Alle kostnader ved installering, drift og vedlikehold av vannmåleren, samt øvrig nødvendig utstyr må dekkes av eier.Vannmåler skal monteres i konsoll, frostfritt og lett tilgjengelig. (jfr. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser punkt 2.6). Det må installeres tilbakestrømningssikring og da en godkjent tilbakeslagsventil (jfr. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser punkt 2.4).I dag er det felles nasjonalt regelverk for målere når de er nye og legges ut for salg. Dette er regulert i forskrift om krav til vannmålere. Kravene til vannmålere kom høsten 2006 slik at eldre målere ikke var omfattet av dette regelverket. Kort fortalt sier den at målere som skal selges i Norge må ha gyldig samsvarsvurdering. I praksis betyr det at hvis du skal selge målere i Norge må du sørge for at de er godkjent i henhold til Måleinstrumentdirektivet. Er de ikke det må de igjennom en sertifisering først. For mer informasjon om hva rørlegger kan levere og montere, kontakt ønsket godkjent foretak.

Ansvar

Eier er ansvarlig for kjøp, installering, vedlikehold samt flytting av vannmåler. Eier er ansvarlig for at installasjon av vannmåler blir innrapportert til Bærum kommune, med opplysning om målernummer, målertype, dimensjon og målerstand. Rørlegger må fylle ut vannmålerskjema som er å finne på våre nettsider.Ved skifte av måler er eier ansvarlig for innrapportering av målerstand på gammel måler. Rørlegger må dokumentere dette på vannmålerskjema. Eier er ansvarlig for at vannmåleren blir avlest en gang pr. år og at målerstanden blir innrapportert til Bærum kommune. Avlesningskort mottas for avlesning i november/desember. Manglende avlesning vil kunne føre til uriktig fakturering i forhold til faktisk forbruk.Registrerte vannmålere må ikke demonteres uten at rørlegger dokumenterer avsluttende målerstand til kommunen. Boligen vil fra demonteringsdato faktureres etter det totalte bruksarealet slik det er registrert i Matrikkelen.

Gebyrberegning

For nye målere: Fra installasjonsdato når nødvendig dokumentasjon foreligger. Nødvendig dokumentasjon vil være innsending av vannmålerskjema signert av utførende rørlegger. Sendes post@baerum.kommune.no . Ved manglede dokumentasjon fra den dato vannmåler blir innmeldt med innsendt bilde av vannmåler og målerstand.For eldre målere: Dokumentasjon med bilde av vannmålerens målerstand og informasjon om målernummeret. Dette kan være å finne flere steder på måleren avhengig av produsent, f.eks rundt eller innenfor glasset, på lokket eller på plast på glasset. Avregning av eventuelt allerede fakturerte gebyrer etter areal avregnes på neste terminfaktura. Sendes post@baerum.kommune.no . DRIFT Testing, reparasjon eller bytte av vannmåler skal foretas av godkjent foretak. Kostnad må dekkes av eier. Vannmåleren anbefales testet/skiftet etter produsentens retningslinjer.

Kontroll

Kommunen har rett til å foreta kontroll av vannmåleren og plombering