Eiere av bygninger som er registrert til bolig kan faktureres gjennom målt forbruk (vannmåler),eller stipulert forbruk, der boligens areal benyttes som grunnlag

Vannmåleren skal eies av hjemmelshaver jfr. lokal forskrift, og rørlegger må derfor hente ut vannmåler hos sin grossist for hjemmelshavers kostnad.

Frist for avlesning av vannmåler settes normalt til 20. desember. Dette vil gå frem av de avlesningskort vi sender ut i slutten av november hvert år.

Digitalt skjema til bruk for montering og utskiftning av vannmåler

Skjema til bruk for montering og utskifting av vannmåler (pdf)

Retningslinjer for bruk av vannmåler - bolig

Utskifting og montering av vannmålere for eiere av boliger

Arbeidet må utføres av rørlegger, og etter gjeldende regler for vanninstallasjoner. Eier av måler må selv ta hånd om og påkoste utskiftningen eller montering av vannmåler, og sørge for at det blir sendt inn vannmålerskjema til Bærum kommune. Rørlegger må sende inn dette skjemaet

Ved riving av bygg, må vannmåler leveres til Bærum kommune, ved Vann og avløp for avlesning og sluttoppgjør

Avlesning av vannmåler

Plassering av vannmåler?

Vannmåleren er vanligvis plassert ved vanninntaket på grunnplanet i huset, nær hovedstoppekran. Den skal være plassert slik at den er lett tilgjengelig for avlesning, og skal ikke være bygget inn i vegg.

Hvordan lese av måleren?

Vannmålere skal leses av i desember hvert år. Det sendes da ut avlesningskort for vannmålere til grunneier dersom ikke annet er avtalt. Vi fakturerer forbruket kun i hele kubikkmeter (1 kubikkmeter=1000 liter), altså ikke tall etter komma (desimaler). Ta med alle tall i telleverket på sort eller hvit bakgrunn, også nuller (0).

Hvorfor må jeg lese av måleren?

Har du installert vannmåler, betaler du for det du faktisk bruker. Det vil si hvor mange kubikkmeter med vann du bruker, og hvor mange kubikkmeter du belaster avløpet med. Det er derfor viktig at du har jevnlig kontroll med forbruket.

Hva skjer hvis jeg ikke leser av måleren?

For private: Bærum kommune kan beregne gebyr for vann og avløp ved hjelp av vannmåler eller etter areal. Velger man beregning etter vannmåler forutsetter dette årlig avlesning av vannmåler. Ved manglende avlesning vil gebyrene beregnes etter areal. Det vil si at målerdata blir slettet. Det vil ikke være anledning til å gå tilbake til vannmåler for inneværende år.

For industri og næring: Ved manglende avlesning vil Bærum kommune sende personell for avlesning av vannmåler. Kostnaden for dette vil bli fakturert.

Jeg er bortreist når måleravlesningen skal leveres. Hva gjør jeg?

Les av før du reiser bort og meld inn avlesning til vann og avløp på e-post: post@baerum.kommune.no. Merk e-posten med ”Avlesning av vannmåler” og årstall. Du kan også ringe tlf.: 67 50 40 50. 

Kan jeg utsette svarfristen?

Nei.

Jeg har tastet feil måleravlesning. Hva gjør jeg nå?

Har du tastet feil, kan du logge deg inn på og gjøre en ny registrering av korrekt målerstand.