Bil som kjører inn i en stor vanndam

Dagens systemer og praksis er ikke robuste nok til å ivareta fremtidens utvikling.

Dagens regelverk tar ikke høyde for utfordringene og utviklingen man ser i samfunnet som helhet, både når det gjelder befolkningsvekst og klimaendringer. Dagens systemer og praksis er heller ikke robuste nok til å ivareta fremtidens utvikling.

I tillegg har norske kommuner stort vedlikeholdsetterslep. For å kunne sikre fortsatt rent vann i springen og i naturen, må kommunene investere 280 milliarder kroner i de kommunale vann- og avløpsanleggene frem til 2040 (rapport fra Norsk Vann).

Disse utfordringene lar seg ikke alene løse med de metodene som finnes i dag. Rehabiliteringen av eksisterende ledningsnett må fortsette, men må også sees i sammenheng med andre områder som påvirker, og berøres av, overvannsproblematikken. Løsningen er ikke å dimensjonere seg ut av problemene med stadig større og kraftigere rør. Det må tenkes nytt og helhetlig, og det er et stort behov for å utvikle nye, fremtidsrettete løsninger for avløps- og overvannshåndtering.

Foreløpig markedskartlegging

I løpet av 2019 ble det gjennomført et forprosjekt med markedsdialog. I forprosjektet gikk kommunen bredt ut og ba om løsninger i terreng og under bakken, samt planverktøy for å sikre riktige tiltak og løsninger på rett sted. Dette kunne være løsninger som eksisterer i dag og som kan utvikles på kort sikt, i tillegg til løsninger med stort innovasjonspotensial.

I første del av 2020 gjennomfører kommunen en tjenestedesignprosess. Markedskartleggingen og resultatene fra tjenestedesignprosessen skal bidra til at kommunen kommer frem til et spisset område å følge videre i innovasjonspartnerskapet.  

Innovasjonspartnerskap

Samarbeidspartnere

Kontaktpersoner