Byggesaksvakten svarer på generelle spørsmål om byggesøknader og gir veiledning. Må jeg søke?

Byggesaksvakten

Før du går i gang med et byggeprosjekt, kan det være nyttig å ta kontakt med oss for å få veiledning. Byggesak tilbyr veiledning enten per telefon eller digitalt møte. Hver veiledning vil vare i inntil 15 minutter. Du kan ringe vårt Kundesenter på telefon 67504050 og bestille tid for veiledningen.

Du kan også sende en Eiendomsforespørsel - skriftlig henvendelse til oss i lenken under.

Eiendomsforespørsel - Skriftlig henvendelse til byggesak

 

Hva hjelper byggesaksvakten meg med?

Du kan også sende en Eiendomsforespørsel - skriftlig henvendelse til oss i lenken over, eller få veiledning over telefon. Byggesaksvakta svarer på generelle spørsmål om byggesøknader og gir veiledning om hvor du finner:

 • nødvendig informasjon
 • regelverk
 • riktige søknadsskjemaer
 • behov for situasjonskart
 • krav til tegninger

Hva hjelper ikke byggesaksvakten meg med?

Vi kan ikke tegne, prosjektere eller fylle ut søknaden din. Dette er på grunn av at kommunen ikke kan behandle søknader som den selv har bidratt med å fylle ut. Vi kan forklare hva slags informasjon som etterspørres i søknadsblankettens enkelte poster.

Vi kan ikke veilede i pågående byggesaker. Har du spørsmål til en pågående byggesak så er det saksbehandler i den aktuelle saken du må forholde deg til. Saksbehandler for pågående saker har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl. 12.00 – 14.00. Du når oss da via vårt Kundesenter på telefon 67 50 40 50.

Hjelp til å ferdigstille søknaden

Sende inn byggesøknad til kommunen?

Du kan sende inn søknaden din i en e-post til kommunen her: post@baerum.kommune.no eller digital byggesøknad via DiBk sine sider her 

Det er også mulig å sende inn/levere en papirversjon av søknaden om du ikke ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon. 

Du kan lese mer om innsending av digital post i byggesaker her

Du finner søknadspapirer i lenkene under her:

Hvis du ønsker at noen skal sjekke kvaliteten på søknaden eller hjelpe til å ferdigstille søknaden, må du kontakte fagfolk. Hvis du synes hele søknadsprosessen er vanskelig vil vi anbefale deg å kontakte et ansvarlig foretak (byggmester/arkitekt) som kan hjelpe deg med dette. Det vil spare deg for mye tid og problemer i søknadsprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at ved mangelfulle søknader vil det påløpe ekstra kostnader på tid som saksbehandler bruker inntil søknaden er komplett. Vi vil derfor anbefale at det gjøres en grundig jobb med søknaden før den sendes inn, slik at selve behandlingsprosessen går raskere.

Behandlingsfrister

Vi prøver så godt vi kan å holde fristene vi er pålagt.

Du kan alltid følge din sak på Innsyn i sak

 • Byggesak avdeling 1:
  • Saker med 3 ukers saksbehandlingsfrist: eldste sak som ikke er påbegynt er nå 3 uker
  • Saker med 12 ukers saksbehandlingfrist: eldste sak som ikke er påbegynt er nå 10 uker
 • Byggesak avdeling 2:
  • Saker med 12 ukers saksbehandlingfrist: eldste sak som ikke er påbegynt er nå 6 uker

I forbindelse med tidsfrister viser vi til plan- og bygningslovens § 21-7.

Generelt om behandlingsfrist

De fleste søknader har en behandlingsfrist på 12 uker. Dette gjelder rammesøknader, ett-trinnssøknader og endringssøknader.

For dispensasjonssaker løper ikke 12-ukers fristen i den perioden søknaden ligger til uttalelse hos regionale / statlige myndigheter.

Noen søknader kvalifiserer til 3 ukers saksbehandling, dette gjelder endringssøknader og ett-trinnssøknader som er i henhold til planer og lov, som ikke krever samtykke eller uttalelse fra annen myndighet, og hvor det ikke er kommet inn nabomerknader. Og det gjelder for ett-trinnssøknader etter § 20-4.

Igangsettingssøknad, søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest har 3 ukers behandlingsfrist.

Ord og uttrykk i byggesaken din

Vi har her samlet de mest brukte uttrykkene i forbindelse med en byggesak og gitt korte forklaringer på disse:

Les om ord og uttrykk i byggesaken din her

 

Slange for byggesøknad

 

Sjekk først om du trenger å søke for å gjennomføre byggeprosjektet ditt, eller om tiltaket ditt er fritatt søknadsplikt.

Fritakene gjelder bare søknadsplikten.

Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen og fortsatt må følge de regler som gjelder i: 

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til. 

Kommune- eller reguleringsplan kan ha egne bestemmelser for din eiendom som gjør at tiltaket ikke er fritatt fra søknadsplikt. 

Se Bærumskart her

 

Før du går i gang med et byggeprosjekt, kan det være nyttig å ta kontakt med oss for å få veiledning. Byggesak tilbyr veiledning enten per telefon eller digitalt møte. Du kan bestille tid for veiledning via Kundesenteret på telefon 67504050. Hver veiledning vil vare i inntil 15 minutter.

1. Søknadsskjema 

Du kan søke om byggetiltak på to måter:  

 • Ett-trinns søknad eller søknad uten ansvarsrett
 • Rammesøknad og senere igangsettingstillatelse. 

Ett-trinns søknad 

Ved ett-trinns søknad (skjema 5174) må alle ansvarsretter være på plass før søknaden sendes til kommunen. Denne søknadstypen egner seg best til forutsigbare tiltak som med rimelig sikkerhet vil godkjennes av kommunen.   

Tiltak som du kan søke om selv (skjema 5153), uten ansvarlige foretak, vil også bli behandlet i ett-trinn. 

To-trinns søknadsbehandling 

Ved to-trinns søknadsbehandling søker du først om rammetillatelse (skjema 5174), hvor tiltakets ytre rammer fastsettes. I rammetillatelsen godkjennes ansvarlig søker, i tillegg til selve tiltaket.  

Kommunen kan kreve at det framgår av rammesøknaden hvem som tar ansvar for ulike fagområder, for eksempel arkitekturprosjektering. Rammetillatelsen kan inneholde vilkår som må være oppfylt før det kan gis igangsettingstillatelse. 

En ramme-/ett-trinnstillatelse er gyldig i 3 år regnet fra vedtaksdato. 

Digital byggesøknad

2. Beskrivelse av hva du søker om

Legg ved et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandleren i kommunen å sette seg inn i hva du søker om. Du må også begrunne eventuelle dispensasjoner. 

3. Tegninger og situasjonskart

Følgende skal legges ved 

 • et situasjonskart hvor du har tegnet inn og målsatt hva du skal bygge.
 • målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger.
 • tegninger som viser sist godkjent situasjon av boligen. Dette finner du i innsyn, eller ved å sende e-post til plad@baerum.kommune.no 

Krav til tegningsgrunnlag

Bestilling av Kartpakke til søknad etter Plan- og bygningsloven

4. Beregning av utnyttelsesgrad 

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din, avhenger av hva reguleringsbestemmelsene eller kommuneplanen tillater av utnyttelse, og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før.  

Skal du gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du beregne den nye utnyttelsesgraden. For å regne ut dette, må du finne ut av hvor store eksisterende bygninger på tomten er.  

Du kan bruke godkjente tegninger for eiendommen din, eller måle opp de bygningene og konstruksjonene som skal regnes med. 

Har du enkle spørsmål så kan vi veilede deg. Ved kompliserte utregninger anbefaler vi deg å ta kontakt med fagfolk.  

Du kan lese mer om utnyttelsesgrad her

5. Eventuelle dispensasjoner fra lov, planer og forskrifter.

Hvis tiltaket er i strid med lov, plan eller forskrift, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsene. Kommunen har anledning til å gi dispensasjon i særlige tilfeller. Søkeren må da vise til hvilke bestemmelser det søkes dispensasjon fra og begrunne hvorfor han mener at kommunen skal gi dispensasjon. Kommunen tar så stilling til dette i sin behandling av saken.  

Krav til søknad om dispensasjoner følger av plan- og bygningsloven |§ 19-1. For bestående bygg kan kommunen også unnta tekniske krav etter plan- og bygningslovens § 31-2 fjerde ledd.

Les mer om dispensasjoner.

Se også for mer informasjon om dispensasjon under kapittel 19: 

regjeringen.no informasjon om dispensasjon kapittel 19

6. Eventuell avkjørselsplan 

Hvis du skal endre, opprette eller endre bruken av en avkjørsel i forbindelse med en byggesak, må du sende inn en avkjørselsplan sammen med byggesøknaden. Dette gjelder større bruksendringer, oppføring av nybygg eller opprettelse av flere boliger. 

7. Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter  

I noen saker må du skaffe tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen, eller fra andre myndigheter.  

Dette kan være nødvendig i forbindelse med: 

 • tilknytning eller avkobling til vann og avløp
 • oppretting eller endring i arbeidsplasser (kontakt Arbeidstilsynet)
 • bygging innenfor hensynssone til jernbane (kontakt Bane Nor)
 • fredet eiendom, SEFRAK, eller arkeologiske fornminner (Kontakt avdeling Natur og Idrett)
 • hensynet til biologisk mangfold  

8. Eventuell tiltaksplan for graving og forurensning  

Medfører tiltaket graving, og det er mistanke om forurensning i grunnen, må det gjøres grunnundersøkelser. Send en tiltaksplan til kommunen for godkjenning. 

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem. 

Nabovarsling

Alle søknadspliktige tiltak skal varsles til naboer og gjenboere. Naboer kan uttale seg til varselet innen en frist på 2 uker. Hvis det kommer inn merknader skal tiltakshaver eller ansvarlig søker kommentere disse og sende merknadene og egne kommentarer inn sammen med søknaden.

Merknader fra naboer vurderes av kommunen før søknaden avgjøres. Når søknaden gjelder et tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven og gjeldende plan for eiendommen, vil vi sjelden kunne ta hensyn til merknadene.

Eventuelle endringer av forhold i søknaden før vedtak er fattet skal alltid nabovarsles, det samme gjelder for senere søknader om endring etter at tillatelse er gitt. 

Søknadskjema for nabovarsel finner du her

Sende inn byggesøknad til kommunen?

Du kan sende inn søknaden din i en e-post til kommunen her: post@baerum.kommune.no eller digital byggesøknad via DiBk sine sider her 

Det er også mulig å sende inn/levere en papirversjon av søknaden om du ikke ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon. 

Du kan lese mer om innsending av digital post i byggesaker her

Du finner søknadspapirer i lenkene under her:

Ferdigstillelse av ikke søknadspliktige tiltak

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Foreløpig skal den digitale løsningen Rett i kartet brukes for slike tiltak i Bærum.

På nettsiden www.rettikartet.no/app/bygg registrerer du selv tiltaket ved å klikke i kartet der bygningen er plassert.

Ferdigattest

Ferdigattest er en attest som viser at saken er ferdig behandlet, og at arbeidet er i tråd med tillatelsen og regelverket. Når arbeidet er ferdig må du sende inn søknad om ferdigattest før tiltaket kan tas i bruk.

Fra 1.7.2015 er det ikke lenger mulig å søke om ferdigattest for tiltak det ble søkt om før 1.1.1998.

Her finner dere skjema for søknad om ferdigattest (pdf)

Midlertidig brukstillatelse

Dersom det gjenstår mindre arbeider som ikke er til hinder for at tiltaket kan tas i bruk, kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Det blir da satt en frist for når gjenstående arbeider skal være ferdig og søknad om ferdigattest skal sendes inn. 

Her finner du skjema for søknad om midlertidig brukstillatelse (pdf)

Veiledning om ferdigattest (pdf)

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.