Luftkvaliteten akkurat nå

Luftkvaliteten i Bærum akkurat nå

Sjekk luftkvaliteten på Fornebu

Varsling av luftkvalitet

Se varsel om luftkvalitet for dagen og morgendagen

Luftkvalitet

Generelt er luftkvaliteten i Bærum god. Høy luftforurensning kan forekomme langs de trafikktunge veiene, og da spesielt om vinteren.

Veitrafikken og vedfyring er hovedkildene til luftforurensning i Bærum. Det er svevestøv i to størrelser (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid NO2 som er de viktigste komponentene når det gjelder luftforurensning og helseeffekter. 

Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Helsevirkninger oppstår både ved kortvarig høye konsentrasjonsnivåer og ved langvarig eksponering for moderate og lave konsentrasjonsnivåer. Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

Bærum kommune er lokal forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens Kap.7 Lokal luftkvalitet. Forskriften legger ansvar for måling, tiltak og overholdelse av grenseverdiene på kommunene.

Luftsonekart, utarbeidet i tråd med retningslinje for behandling av  luftkvalitet i arealplanlegging  (T-1520), finnes i Bærumskartet.

Hvor måles luftkvalitet?

I Bærum kommune overvåkes luften ved tre målestasjoner, Bekkestua, Bærum Golfklubb og Høvik kirke. Målestasjonene E18 Høvik kirke og Bekkestua måler luftkvaliteten kontinuerlig. Det blir målt svevestøv i to størrelser (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksider (NO,  NO2 og NOx). 

Måledata nær sanntid og opp til to uker tilbake i tid er tilgjengelig på Luftkvalitet i Norge  - Luftkvalitet i Norge - Målestasjoner Bærum kommune   og for tidligere år i Fagbrukertjenesten for luftkvalitet - både under fanen "årsmiddel" og "korttidsmiddel".

Hva gjøres når luftkvaliteten er dårlig? 

Bærum kommune har i samarbeid med Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen gjort beregninger av luftkvaliteten for 2019 og 2025. På grunnlag av dette har Bærum kommune utarbeidet en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet. Tiltaksutredningen danner grunnlaget for Handlingsplan for bedre luftkvalitet i Bærum.

Tiltaksutredning (pdf)

Rapporter om luftkvaliteten i Bærum

Oversikt over årsrapporter og månedsrapporter tilbake til 2018.

Årsrapport luftkvalitet i Bærum 2019 - 2021 (pdf)

Årsrapport luftkvalitet i Bærum 2018 (pdf)

Vedfyring 

Vedfyring påvirker luftkvaliteten. Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslipp og bidrar til mindre lokal luftforurensning. Nyere ovner, produsert etter 1998, gir langt mindre utslipp og er også mer energieffektive enn eldre ovner. 

Les mer om hvordan du fyrer riktig.

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

For å forhindre sykdomsforverring for personer med lungelidelser kan du ikke brenne åpent eller brenne avfall i småovner. Det er vedtatt en kommunal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 

Se lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Bærum kommune.