Detaljregulering for Nyveien 30-32 og Gamle Drammensvei 37-39: Det skal avholdes et åpent informasjonsmøte på Bekkestua bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, 1357 Bekkestua, mandag, 22. april 2024, kl. 17.30.

Gamle Drammensvei 37-39

Dette er et privat planforslag som er fremmet av MAD arkitekter på vegne av Syrinhagen Utvikling AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvikling av området med ca. 90 boliger og arealer til forretning/kulturinstitusjon/annen offentlig eller privat tjenesteyting/kontor/bevertning, torg og park.

Planområdet ligger på Stabekk sentrum , innenfor områdereguleringen for Stabekk sentrum.

Politisk behandling reguleringsplan

Planforslaget til Gamle Drammensvei 37-39 er blitt behandlet i Planutvalget 14. mars 2024.

Her finner du saksdokumentene med vedtaket.

Det ble vedtatt å legge planen ut på høring.
Høringsperioden er fra 19. mars 2024 til 03. mai 2024.

Høring / si din mening

Si din mening, høringsfristen for uttalelser er 03.05.2024
Merknader til planarbeidet sendes innen fristen til:

E-post: post@baerum.kommune.no eller Bærum kommune, Regulering, Postboks 700, 1304 Sandvika. Merk henvendelsen med arkivsakID 21/11730 og planID 2021027.

Informasjonsmøte

Det skal avholdes et åpent informasjonsmøte på Bekkestua bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, 1357 Bekkestua, mandag, 22. april 2024, kl. 17.30.

3D-modell: Se hvordan den nye bebyggelsen foreslås plassert

Det er blitt utarbeidet en 3D-modell hvor man kan se hvordan den nye bebyggelsen foreslås plassert i forhold til eksisterende og planlagt bebyggelse. For best mulig opplevelse av 3D-modellen anbefales å bruke større skjerm og Google Chrome eller MS Edge.

Se 3D-modellen her